1~Tesalonicenses 2

1Bee sa'a enu tucutse nzeli arquia'ahua Jesucristo, li'ihua nediya'hua nú né yela xle'eru chenu ubela bi'yaru li'ihua, 2añinzuca nú nediya' nze'ca'hua lunú xneca udiquichi'qui' bee bene li'iru nu xitse uri'inubeei li'iru eyeche Filipos. Pero uri'i Diose elietsa luru nú utsu naaqui arqui'ru udixiule'eru bedichia' nze'ca'nu luhua añinzuca nú nehuana ulle'caru equie cuenda' nú ulee bee bene luru. 3Xne li'iru uniru luhua puro nú neli neca nu lá ri'iru luhua tucu nú niarqui'tsiaru urre para nú zequienuru li'ihua. 4Sino que scua tucu nú ucañila Diose li'iru para nú dixiule'eru bee bedichia' nze'ca'nu lubee bene nu ulañi'nu nú acaru ri'iru lunú riala nú ri'iru, nu scua necane tucu nú udixiule'eru lubee bene. La necane para nú ya'na nze'caru lubee bene sino ante lu Diose. Li'inu enu nu'lu xa nchiñi arqui' bee bene. 5Li'ihua nediya'hua nú leca xunga uzucu' ayaru li'ihua para nú zecahua li'iru, nu le'ca lá la'naru nú xneca modo ri'iru ana dimi'hua, Diose nediya' nú neli necane scua. 6Le'ca la la'naru nú zucu' aya bee bene li'iru, nu la la'naru nú zucu' ayahua li'iru urre nú zucu' aya stucu bee bene li'iru, añinzuca nú nu' modo nú nibiya'ru luhua nú ri'ihua luru lunú niarqui'ru, né ri'iru scua luhua. 7Li'ihua nediya'hua xa uri'i nze'caru luhua chenu ullua'aru cuna li'ihua, tucu nú rri'i tucu naa enu chiqui' rriucu bee lli'ñi. 8Nu lunú chiqui' se'caru li'ihua laneca nú Stichia' Diose tsia rixiule'eru luhua sino que lecaxi ri'i máse nú úti bee bene li'iru lunú chiqui' se'caru li'ihua. 9Nu li'ihua bee sa'ru enu nzeli arqui'hua Jesucristo nediya'hua nú chiqui' ula'naru nú uri'iru riña'. Bichia si rula' uri'iru riña' para nú la qui'ñia nú ari'ihua elietsa luru diqui nú uzete'ru li'ihua bee bedichia' nze'ca' Diose. 10Nediya' nze'ca' Diose nú le'ca li'ihua nediya'hua nú xneca uhuañiru ante luhua, nu lecali xi dula lu'curu, nu sin nú lecaxi ta'quiyahua li'iru, li'ihua bee enu nzeli arqui' Jesucristo. 11Le'ca nediya'hua xneca uniru bezete' luhua nu xneca udu'uru ana arqui'hua tucu nú rri'i pa' endu' lu endu'. 12Nu unilaru luhua nú huañihua tucu nú riala huañi bee bene' Diose, li'inu enu rixia li'ihua para nú huañihua cuna li'inu liñibe elu rnibiya'nu. 13Enze'e le'ca li'iru la tsuxeru nú rdete'ru che'tsa lu Diose nú chenu ubene'hua stichia'nu nú udixiule'eru luhua uri'i casohuane lunú neli necane Stichia' Diose, nu lanecatsiae stichia' bee bene iliulabe. Nu bee bedichia' cua' neca nú rri'i riña' arqui'hua, li'ihua bee enu nzeli arqui' Jesucristo. 14Nu li'ihua bee sa'ru enu nzeli arquia'ahua Jesucristo. Tucutse ulle'ca'la'ahua tucu nú ulle'ca bee bene' Diose enu neca bee bene Judea enu nzeli arqui' Jesucristo. Xne scua tucu nú nehuana uri'inu bee sa'beella bee bene Israel li'ibeella le'ca scua nehuana uri'inu bee bene lachihua li'ihua. 15Nu le'ca bee bene Israel unguuti beei Jesuse enu rnibiya' lua'ahua nu le'ca unguuti beei bee profeta, nu le'ca utiliaca' beei li'iru nu la ri'ibeei tucu nú niarqui' Diose, nu rlebeei lu ye bee bene. 16Nu uca beei nú udixiule'eru bedichia' nze'ca' Diose lubee bene enu la neca bee bene Israel nú xneca tsila'a beella, scua le'ca li'ibeei rri'ibeei nú rdalalá stula beei, nu nee chiqui'la nehuana seca beei. 17Bee sa'ru enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, li'iru utsa'naru li'ihua chiucu chuna bichia, añinzuca nú la lañi'ru li'ihua pero nchiucu' arqui'ru li'ihua nu chiqui' niarqui'ru nú lañi' zeca'ru li'ihua stucu bese. 18Nu chiqui' uniarqui'ru nú nzelabi'yaru li'ihua, li'á Pablo huaxi bese uniarquia nú nzelabi'ya li'ihua. Pero uca beze'lu nú acae scua. 19Pero niarqui'sca'ru nzelabi'yaru li'ihua xne nzucu luru nú li'ihua necahua enu rri'i nú ñia nzu arqui'ru, li'ihua necahua riña' nú nelliñianuru nú riñayuru lu Jesucristo enu rnibiya' bichia chenu nze'ta zecanu. 20Li'ihua necahua enu rri'i nú ñia nzu arqui'ru nu equie cuenda'hua nelliñiaru.

will be added

X\