1~Tesalonicenses 1

1Li'á Pablo, cuna Silvano nu Timoteo, rquie'eru carta quie' luhua, li'ihua bee enu nzeli arqui' Jesucristo eyeche Tesalónica, li'ihua bee enu neca bee bene' Diose Pa liñibe cuna Jesucristo enu rnibiya'. Ri'i Diose nú cha nze'ca lu cuenda'hua cuna nú nzuxe arqui'hua. 2Ye bichia rdete'ru che'tsa lu Diose lu cuenda' yehua nu la zañi'ru rnacu'ru lunu equie cuenda'hua ye chenu rnacu'ru lunu. 3Cada chenu rnacu'ru lu Diose Pa'ahua li'iru rlu'cu cuendaru ye beenú rri'ihua xne nzeli arqui'hua li'inu, nu li'iru rlu'cu cuendaru lunú rri'ihua xne secahua bee sa'hua nu le'ca rlu'cu cuendaru nu li'ihua neli nucua'aquiehua nú benchila' zeca Jesucristo enu rnibiya'. 4Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, li'iru nediya'ru nu seca Diose li'ihua nu li'inu ucañinu li'ihua. 5Xne chenu udixiule'eru bedichia' nze'ca' Jesucristo luhua, la neca nú uzete'tsiaru li'ihua cuna bee bedichia'tsia sino que uzete'ru li'ihua cuna poder' Espíritu Santo nu nediya'ru nú neli neca lunú rniru luhua. Li'ihua nediya'hua xneca uri'iru chenu ullua'aru cuna li'ihua, uhuañiru scua para nú lube'ru luhua nú xneca riala nú huañihua. 6Nu li'ihua nehuañihua tucu nú uhuañiru nu tucu nú uzete' Jesucristo li'iru, nu equie cueda' Espíritu Santo ñia utsu arqui'hua uyalí arqui'hua bee bedichia' nú udixiule'eru luhua añinzuca nú chiqui' nehuana ulle'cahua. 7Scua necahua tucu ejemplu lu ye bee bene lu iliu Macedonia cuna lu iliu Acaya ante lu bee enu nzeli arqui' Jesucristo. 8Nu equie cuenda' li'ihua uri'chialetse stichia' Jesucristo nu la neca nucua' nú unga lu iliu Macedonia cuna lu iliu Acaya tsia, sino que ye bee luhuare rni bee bene xneca nzeli arqui'hua Diose hasta nú leca' xi rqui'ña nú niláru lubee bene equie cuenda' li'ihua. 9Xne li'i e'cu beei rnibeei lubee bene lunú xneca uyucuhua li'iru bese rlu chenu ubelabi'yaru li'ihua, nu xneca utsana arqui'hua bee enu secahua nú neca diose para nú chili arqui'hua Diose enu nehuañi nu zibi'hua lunu, li'inu enu neli neca Diose. 10Nu le'ca rnibeei nú xneca nucua'aquiehua bichia chenu nze'ta zeca Jesucristo Lli'ñi Diose enza liñibe, li'inu enu uri'i Diose nú uhuañi leta bee benenguti. Jesucristo enu sila'a lia'ahua lu castiya llene nú nzu nú nze'ta.

will be added

X\