1~Pedro 3

1- 2Le'ca scua li'ihua bee una'a enu nechiala, uzu'cu'hua nu rni bee niyu'hua para nú tunu tucu bee niyu'hua enu la niarqui' chili arqui' Stichia' Diose, pero chenu lañi'beei nú xa nehuañihua, nu rlu'cuhua ula'na lubeei. Che chili arqui'beei Stichia' Diose sin nu nihua lubeei. 3Equie nú suche'hua la dete xe'ta'hua, la tsuche' xe'ta'hua equiehua, nu la ri'itsiahua elliebacu' nú qui'ñahua puro nú neca bee oro urre utuhua puro laquie nú huaxi seca. 4Mejora ucua'nahua nú aca nze'ca arqui'hua lu Diose cuna nu aca nze'cahua nu aca lle'na arqui'hua bee nucua' leca bichia nú nitilu, xne nucua' neca nú máse seca lu Diose. 5Xne scua uhuañi bee una'a enu uyaquie inziu' Diose hasta hua'tu, nu uchili arqui'beella Diose nu uzucu' beella nu rni niyu' beella. 6Scua uri'i Sara, uzucu'lla nu rni niyu'lla Abraham nu cuna ula'na unilla lu niyu'lla “Detá”. Nee necahua xi neca xinchiu'cu Sara, tunu rri'ihua nú neca nze'ca sin nu lliquihua. 7Le'ca scua li'ihua bee niyu, uhuañi nze'cahua cuna bee una'hua. Xne mase necachi beenchu lubee niyu, nu le'ca riala beenchu elunehuañi nú leca xunga laxu nú lia rliqui' Diose equie nú nze'canu. Scua uhuañihua para nú ri'i caso Diose stichia'hua chenu rnacu'hua lunu. 8Enze'e nia luhua nee, uhuañi nze'ca yehua cuna bee sa'hua aca tucu necatsehua, nu uri'ihua tucutsia elliebacu', uzecahua bee sa'hua xi neca bichihua. Aca nze'cahua nu aca lle'na arqui'hua. 9La guse'ehua tucu nú necha neca uri'inu bee bene li'ihua, nu la quiexuhua bee bene enu rquiexu li'ihua. A'la unacu'hua lu Diose para nú ri'inu elietsa lubeei, xne para enze'e ucañi Diose li'ihua para nu rialahua elietsa nu rliquinu. 10Xne lu ichi' Stichia' Diose rni: Enu niarqui' nú huañi nze'ca cuna nu ñia neca, rqui'ña nú bi'yalla nú la nilla bedichia' nu necha neca cuna nú la nilla eluquichia'. 11Rqui'ña nu tsana' arqui'lla beenú necha neca, nú ri'illa nú neca nze'ca, nu cua'nalla nú huañi nze'calla cuna bee sa'lla nu chequieella nú huañilla scua. 12Xne rriucu Pa'ahua Diose bee bene enu neli rri'i tucu nú niarqui'nu, nu rri'i casonu stichia' beella chenu rnacu' beella lunu, pero rleenu lubee bene enu rri'i nú necha neca. 13Lecati ri'i nu necha neca luhua, tunu rcua'nahua nú ri'ihua lunú neca nze'ca. 14Pero ñia nza lu cuenda'hua tunu rri'i bee bene nú nehuana secahua, xne rri'ihua tucu nú rialane. La qui'ña nú chenu arqui'hua nu lliquihua equie cuenda' nucua', 15sino que ulu'cuhua ula'na nu uzu'cu'luhua lunú rni Jesucristo. Utsutsiñahua para nú cuaquihua lubee bene enu rnidichia' luhua equie cuenda' nú nzeli arqui'hua Jesucristo, pero ucuaqui nze'cahua cuna bedichia' nze'ca lubeei. 16Uhuañi nze'cahua para nu acahee nu la nchiñi nú necha neca elliebacu'hua para nú tu' bee bene enu se'ta li'ihua equie nú nzeli arqui'hua Jesucristo, cuna nú nehuañihua tucu nu rialane. 17Xne máse neca nze'ca tunu nehuana zeca bene equie nú rri'illa nú neca nze'ca tunu tsana' Diose nu acane scua, luhuare nú nehuana zecalla equie nu rri'illa nú necha neca. 18Xne hasta li'i Cristo nehuana ulle'canu, nu ungutinu tucutsia bese equie cuenda' stula'ahua, añinzuca nú né ri'inu dula, pero ungutinu equie cuenda'ahua lia'ahua enu neca bee bene enu rlu'cu dula para nu neca nze'ca arquia'ahua lu Diose. Ungutinu xi neca tucu bene iliulabe, pero uhuañi zecanu equie cuenda' Espíritu'nu. 19Pero ante nú huañi zecanu, uyani' Espíritu'nu lu espíritu' bee benenguti elu nchiñiche'beei. 20Bee espíritu cua' neca bee bene enu né zucu' nu uni Diose, tiembu nu uhuañi Noé lu iliulabe quie', nu uriqui' Diose li'ibeei diqui tiembu nu ureche'e Noé barco. Nu xunu tsia neca bee bene enu utsila'a lu inza bichia ze'e. 21Inza ze'e neca tucu seña equie cuenda' elu rrinza nú rlucua'ahua nee, nu rlube' nucua' nú utsila'a Diose lia'ahua. Nu la ni nucua' nu neca elu rrinza nú quiee lunú neca cuerpo'ahua, sino para nu nacua'ahua lu Diose nu lá llutse nu necha neca elliebacua'ahua lunu, equie nu rlu'cua'ahua elunehuañi nú necuqui neca, equie cuenda' nú uhuañi zeca Jesucristo. 22Li'inu enu uquie liñibe nu nzucunu cue'tse Diose chubee elurnibiya' bee ángele, cuna bee espíritu nu rlu'cu elu usticia cuna nú rnibiya'.

will be added

X\