1~Pedro 2

1Enze'e, utsana' arqui'hua ye beenú necha neca, cuna ye beenú sequienuhua bee bene, nu la lube'tsiahua lunú la necahua, utsana' arqui'hua nú ria arqui'hua lubee sa'hua, cuna beenú niquichia'hua lubee sa'hua. 2Tucu nú neca bee endu' e'ne' enu chiqui' rlia'na' hue' chi', scua ucua'nahua nú ri'ihua beya' Stichia' Diose bichia por bichia para nú scua tsila'a Diose li'ihua, 3tunu neli nú nediya'hua nú chiqui' nze'ca Diose. 4Uquiaquiehua Jesucristo, li'inu enu neca xi neca quiee nú nehuañi. Nú uhuachú bee bene iliulabe, pero para Diose li'inu necanu enu máse seca, nu ucañi Diose li'inu. 5Nu nee, equie nú necalahua bee bene' Jesucristo, lu Diose necahua xi neca bee quiee nú nehuañi para nú recache' indu'nu, li'ihua necahua ule'ya Santo'nu, xne añinzuca nú nehuana secahua equie cuenda' Jesucristo pero rri'ihua tucu nú riu' arqui' Diose. 6Lu ichi' Stichia' Diose rni: Li'á sucua tucu quiee eyeche Sión, neca quiee quie' nú mase sibi', nú uyañila nú chiqui' huaxi seca, nu enu chili arqui' li'i leca bichia nú tu' nze'e. 7Para li'ihua enu nzeli arqui'hua Jesucristo, li'inu necanu xi neca tucu quiee nú mase seca; pero para bee bene enu la chili arqui' li'inu lecaxi seca nucua', scua uyalu tucu nú nequie lu ichi' Stichia' Diose elu rni: Quiee nu ulua u'na bee bene enu rreche'e ni'i, quiee ze'e neca nú máse uzibi' nú ungache'e simiendo' ni'i ze'e. 8Nu le'ca scua uyalu tucu nú niquie stucu luhuare lu ichi' Stichia' Diose elu rni: Li'inu necanu xi neca quiee nu xica cuchiu' bene nu rri'i nú rle bene. Seca beei scua xne la zucu' beei stichia'nu, nu scua rialu nu rni Diose nú seca beei. 9Pero li'ihua ucañila Diose li'ihua para nú acahua bene'nu, nu li'ihua necalahua ule'ya enu sibi' lunu, li'inu enu neca arre lua'ahua. Li'ihua lecaxi nahua lu Diose, nu ucañinu li'ihua para nú chetixiule'ehua lunú chiqui' ñia rri'i nze'canu, li'inu enu uhua li'ihua lu inziu nú necha neca para nú chequiehua inziu'nu nú chiqui' ñia neca. 10Hua'tu chenu lasca' chuluhua Diose nu lá acahua bene'nu, pero nee necalahua bene'nu, le'ca lá chuluhua nú rlu'cu arqui' Diose li'ihua hua'tu, pero nee nediya'hua nú rlu'cu arqui' Diose li'ihua. 11Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo enu chiqui' se'ca, ziquia luhua tucu nú nzela'ahua lu iliulabe quie' chiucu bichia, la tsana'hua nu ri'i elliebacu' nú necha neca ana luhua, xne bee elliebacu' nú necha neca cua' chiqui' rri'i nucua' nú tsana' arqui' bene inziu' Diose. 12Uhuañi nze'cahua lubee bene enu la chulu Diose. Nu scua añinzuca nú nee se'ta beei li'ihua nú necahua enu necha rri'i, pero chenu lañi'beei nu neca nze'ca lunú rri'ihua che dete' beei ula'na lu Diose bichia chenu dete' bee bene cuenda lu Diose. 13Equie nú nzeli arqui'hua Jesucristo uzu'cu'hua lunú rni ye bee usticia lu iliulabe quie'. Uzu'cu'hua lunú rni presidente enu rnibiya' lu nación'hua, 14cuna stichia' gobernador enu uxe'lalla para nú dete' beella castiya bee enu necha rri'i nu zucu' aya beella bee bene enu rri'i nú neca nze'ca. 15Xne Diose niarqui' nú ri'ihua nú neca nze'ca para nú bee enu lacali cuna bee enu la ri'i beya' leca modo nú ze'ta beei li'ihua. 16Li'ihua nu' modo ri'ihua tucu nú niarqui'hua, pero la aca equie cuenda' nucua' nú ri'ihua nú necha neca sino que uri'ihua tucu nú riala rri'i bee bene enu neca bee bene' Diose. 17Ulu'cuhua ula'na lu ye bee bene tucu nu rialane. Uzecahua bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, ulliquihua Diose, nu ulu'cuhua ula'na lu presidente enu rnibiya' lu nación'hua. 18Li'ihua bee mozo', uzu'cu'hua ye beenú rni patron'hua, nu la ri'ihua scua lubee patron enu rri'i nze'catsia luhua nu ru'a arqui' li'ihua, sino que le'ca uri'ihua scua lubee patrón enu necha rri'i luhua. 19Xne neca nze'ca tunu riqui' tucu bene lunú zecalla añinzuca nu la yala nu zecalla scua, sino que equie nú rri'illa lunú niarqui' Diose. 20Lecaxi zibi' tunu nehuana zecahua lunú necha rri'ihua, pero tunu nehuana zecahua equie nú rri'ihua nú neca nze'ca nu rriqui'hua lunú nehuana secahua scua, nucua' riu' arqui' Diose. 21Xne para nucua' ubixia Diose li'ihua, nu le'ca chiqui' nehuana ulle'ca Jesucristo equie cuenda' li'ihua, nu scua uzete'nu li'ihua nú xa riala huañihua para nú chequiehua inziu'nu. 22Li'inu leca xunga uri'inu dula, nu ni' tucu eluquichia' lá ninu. 23Chenu uni bee bene bedichia' nu necha neca lunu, né cuaquinu ni'tucu bedichia' nú necha neca, chenu uri'i beei nú nehuana ulle'canu, nu né ninu nú a ixiu beei lunú rri'inu beei li'inu, sino que utsa'nanu yeene lu Diose, li'inu enu rri'i elu usticia tucu nú rialane. 24Jesucristo nehuana ulle'canu lu cruse equie cuenda' stula'ahua para nú tsila'anu lia'ahua lu dula para nú huañia'ahua tucu nú niarqui' Diose nu equie nú udi'qui Jesucristo lu cruse, lecaxi na'ahua lu Diose. 25Hua'tu li'ihua ungahua xi neca bee sanchi enu uniti, pero nee ubenchila'hua lu Jesucristo, li'inu enu seca li'ihua nu rriucunu li'ihua xi neca tucu bene enu rriucu bee sanchi.

will be added

X\