1~Pedro 1

1Li'á Pedro neca tucu apóstol Jesucristo, rquie'a carta quie' luhua enu uri'chia letse diqui bee luhuare, nu nucua'a lubee iliu Ponto, Galacia, Capadocia, Asia nu Bitinia, 2li'ihua enu ucañi Diose Pa'ahua desde hua'tu tucu nu niarqui'nu nú acane. Equie cuenda' Espíritu Santo'nu uri'inu nú aca'ahua bee bene'nu para nú zucu'hua nú rninu para nú lecaxi nahua lunu equie cuenda rene' Jesucristo. Chiqui' ri'i Diose nú cha nze'ca lu cuenda'hua cuna nu liqui'nu nú nzuxe arqui'hua. 3Che'tsa Diose pa' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua nú equie nu ulu'cu arqui'nu lia'ahua rlu'cula'ahua elu nehuañi nú necuqui neca equie cuenda' nú uhuañi zeca Jesucristo, nu chiqui' llene neca lunú nzuquie arquia'ahua lu Diose, 4nú yucua'ahua rencia nú nuche'e Diose para lia'ahua liñibe, nu neca rencia quie' nú lecaxi na diqui tiembu, nu la uchune nu leca bichia nú nitilue. 5Equie nu nzeli arqui'hua Diose, li'inu rriucunu li'ihua cuna poder'nu para bichia chenu riña nú laxu iliulabe, che ri'i ye bee bene beya' nú uri'ilanu perdona stulahua. 6Enze'e ñia utsu arqui'hua, añinzuca nú zecahua huaxilu beenú nehuana zecahua lle'na tiembu. 7Xne equie beenú nehuana zecahua scua acachee nú neli nzeli arqui'hua Diose tucu nú rri'inu bene oro nú rdu' benene luquii para nú bi'yalla tunu neli nú necane puro oro. Oro cua' necahua' nú nitilu, pero máse seca nú chili arqui' bene Diose mase secalla lunú secalla xne leca bichia nú laxu nucua'. Nu lunú nzu tenelí arqui'hua scua, rialane ula'na cuna nú aca neca equiee bichia chenu riña Jesucristo. 8Li'ihua la lañi'hua Jesucristo pero secahua li'inu, nu nee nzeli arqui'hua li'inu añinzuca nú la lañi'hua li'inu, nu chiqui' llene neca nu ñia neca lunú ñia nzu arqui'hua hasta nú la llela'hua xa nihua, 9xne nediya'hua nú equie nú nzeli arqui'hua Jesucristo scua, utsila'la Diose li'ihua lu dula. 10Hasta hua'tu ucua'na bee profeta cuna nú uzete' beella xa ri'i beella beya' nú tsila'a Diose bee bene, nu uni beella ta nú ri'i Diose cuna li'ihua equie nú ñia necanu. 11Equie cuenda' Espíritu' Cristo ungabiya' bee profeta hasta hua'tu nú nehuana zecanu, nu lu'cunu nú rnibiya'nu, che ucua'na beella nú ri'i beella beya' ta bene enu zeca scua nu xunga aca ye bee nucua'. 12Pero uri'i Diose nú ungabiya' beella nu la neca nú uni beella para li'itsia beella, necane para lia'ahua. Nu nee rri'ilahua beya' nucua' equie cuenda' bee enu rixiule'e bedichia' nze'ca' Jesucristo cuna equie nú rnibiya' Espíritu Santo nú nze'ta enza liñibe. Bee nucua' neca nú chiqui' niarqui' bee ángele nú ri'i beenu beya' nú xa mero necane. 13Enze'e ucua'atsiñahua nu ri'ihua elliebacu' nú sibi', uzu'cu'luhua lunú liqui' Diose luhua equie nú nze'canu bichia chenu nze'ta zeca Jesucristo. 14Tucu nú neca bee Lli'ñi Diose enu sucu' nú rninu, la huañia'hua tucu nú uhuañihua hua'tu ante nú chuluhua Diose. 15Diqui tiembu nú nehuañihua ucua'nahua nú huañihua nú lecaxi natsa arqui'hua lu Diose, xne li'inu necanu enu leca xi natsa, nu la lu'cunu dula. 16Nu lu ichi' Stichia' Diose rni: “Uhuañihua nú lecaxi natsa arqui'hua lua, xne li'á neca enu lecaxi natsa arqui'.” 17Nee tunu rlualeehua “Paa” Diose, li'inu enu la cañi chenu rlualunue lu cuenda' bee bene tucu nú rri'i beei, enze'e rqui'ña nú lu'cuhua ula'na lunu diqui tiembu nú nehuañihua lu iliulabe quie'. 18Xne li'ihua nediya'hua nú utsila'a Diose li'ihua lubee costumbre nú utsa'na bee bene'hua enu udetela luhua, neca costumbre cua' nú lecaxi zibi', nu li'ihua nediya' nze'ca'hua nú né yaxu ni' cuna oro nu ni' cuna plata nú utsila'a Diose li'ihua. 19Unga nucua' equie cuenda' rene' Jesucristo nú ñia neca, nú uri'chia chenu ungutinu xi neca tucu sanchi lla'na enu unguuti bene equie cuenda' dula, nu lecaxi naí nu leca cá nedi'quií. 20Hasta hua'tu chenu lasca' quixie iliulabe udu' Diose Jesucristo para nú zecanu scua, nu scua ulle'calanu, xne secanu li'ihua. 21Equie cuenda' Cristo nzeli arqui'hua Diose, li'inu enu uri'i nú uhuañi zeca Cristo, nu udete'nu nú rnibiya'nu, nu nee itá nzeli arqui'hua Diose nu nzu arqui'hua lunu. 22Nee lunú rri'ihua tucu nú rni Stichia' Diose nú neli neca, lecaxi natsa arqui'hua lunu para nú zecahua bee sa'hua tucu nú riala nú zecahua beella, Enze'e rqui'ña nú diquinu' arqui'hua uzecahua bee sa'hua. 23Xne rlu'culahua elu nehuañi nú necuqui neca nu elunehuañi cua' la ye'ta nucua' por tucu bene enu laxu, nze'ta nucua' equie cuenda' Stichia' Diose nú nehuañi nu leca bichia nú laxu. 24Xne lu ichi' Stichia' Diose rni: Ye bee bene iliulabe neca xi neca bee huañi dañi, nu eluxene' beei neca xi neca quiee nú nu' lue. Ribichi huañicua' nu sana' quiee nú nu' lue; 25pero Stichia' Diose leca bichia nú laxue. Nu ninguie' neca bedichia' nze'ca' Jesucristo nú ubene'la'hua.

will be added

X\