1~Juan 1

1Carta quie' neca para nú ixiule'a luhua equie cuenda' tucu bene enu nzula hasta chenu lasca' quixie iliulabe, ubene'la'ru lunú rninu nu ulañi'la'ru li'inu, ulañi' nze'caru li'inu nu uti'ru yaru li'inu. Li'inu necanu enu rliqui' elunehuañi, 2nu ube'talanu lu iliulabe. Ulañi'la'ru li'inu nu li'iru necaru testigo, enze'e rixiule'eru luhua equie cuenda' li'inu enu rliqui' elunehuañi nú leca xunga laxu. Li'inu necanu enu nzula cuna Diose liñibe nu ube'tanu lu iliulabe. 3Enze'e lunú ulañi'ru, cuna lunú ubene'la'ru, rixiule'eru luhua para nú aca tucutsiahua cuna li'iru, tucu nú neca tucutsiaru cuna Diose Pa'ahua cuna Lli'ñinu Jesucristo. 4Rixiule'eru bedichia' cua' luhua equie cuenda' carta quie' para nú chiqui' ñia tsu arqui'hua tucu nú ñia nzu arqui'ru. 5Ninguie' neca bedichia' nú uzete' Jesucristo li'iru, nu nee rixiule'eru nucua' luhua, nú Diose neca ellie'e nu la lu'cunu ni' tucu dula. 6Tunu rnia'ahua nú neca tucutsia'ahua cuna Diose, nu nzequie'sca'ahua inziu nú necha neca, scua neca'ahua enu niquichia' sia lunú rnia'ahua urre lunú rria'ahua. 7Pero tunu nzequie'ahua ellie' Diose, tucu nu necanu enu la lu'cu dula, che neca tucutsia'ahua cuna bee sa'ahua, nu rene' Lli'ñinu Jesucristo quieenu lia'ahua lu ye dula nú rlu'cua'ahua. 8Tunu rnia'ahua nú la lu'cua'ahua dula sequienua'ahua le'catsia lia'ahua, nu la nia'ahua lunú neli neca. 9Pero tunu xucu' dula'ahua stula'ahua lu Diose, nediya' nze'ca'ahua nú rri'inu lunú rninu, li'inu nze'canu para nú ri'inu perdona lia'ahua lu stula'ahua nu quieenu lia'ahua lu ye beenú necha neca uria'ahua. 10Tunu rnia'ahua nú la ria'ahua dula, nucua' rni nú rnia'ahua nu neca Diose enu niquichia' nu rlu'cua'ahua dula nu la zucua'ahua nú rni stichia'nu.

will be added

X\