1~Corintios 4

1Enze'e ulu'cu cuendahua nú li'iru necatsiaru enu sibi' lu Jesucristo para nú zete'ru bee bene nú xa neca elliebacu' Diose, nú lá ri'i bee bene beya' hasta hua'tu. 2Pero li'ihua nediya'hua nú tucu moso' riala ri'i ye lunú riala ri'i para nú lu'cu patron'lla confianza lulla. 3Enze'e lecaxi ri'i tunu xi rnihua equie cuendaa urre xi rni bee usticia equie cuendaa, xne ni' li'á leca modo nú nia xa necaa ante Diose. 4Xne mase se'ca nú rri'a tucu nú necane pero laca equie cuenda' nucua' nú nia nú lecaxi dula rlu'cua ante Diose, xne tucutsia Jesucristo nediya' xneca rri'a. 5Enze'e la yala nú ze'tahua sa'hua nú ti rri'i nze'ca nu ti enu la ri'i nze'ca, sino que utsa'nahua nucua' para bichia chenu riña Jesucristo. Li'inu lube'nu nú xa neca cada tucu bene, nu bichia ze'e aca chee nú xa neca elliebacu' cada tucu bene, che bichia ze'e ria'ahua beya' xi bedichia' nze'ca ni Diose lu cuenda' cada tucua'ahua. 6Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, yebee nú rnia luhua neca nze'cae para li'ihua. Li'á cuna Apolos necaru tucu ejemplu para li'ihua, para nú acahua nu la nihua lunú la nequie lu ichi' Stichia' Diose, nu para nú lecati aca nelliñia nu ni nze'ca lu cuenda' tucu bene, nu la ni nze'ca lu cuenda' stucu bene. 7Xne ni'tucu bene la neca equielá lu stucu bene, xne ye nú rlu'cuhua Diose rliqui'i luhua, nu tunu Diose rliqui' nú rlu'cuhua, ¿xiquie nú reca nelliñiahua? Xi neca nú rlu'cuhuane lu cuenda' e'cutsiahua. 8Li'ihua secahua nú lecaxi seca la'cha'hua nu rlu'cuhua ye nú rqui'ñiahua, nu secahua nú necahua xi neca arre nu lecaxi rqui'ñiahua equie cuenda'ru ¡Ala' nú neli nú necahua arre para nú anibiya'ru cuna li'ihua! 9Se'ca nú li'iru bee apóstol, Diose ucañi li'iru nú necaru xi neca tucu bene enu la neca equie, xi neca bee bene enu necha rri'i riala nú ati, nu secalullie' bee ángele cuna bee bene iliulabe lunú se'caru. 10Nu li'iru equie cuenda' nú rixiule'eru stichia' Jesucristo, bee bene seca beei nú netunduru, pero li'ihua nelliñiahua nú chiqui' recahua xne nzeli arqui'hua li'inu. Nu li'iru se'caru xi seca bene enu nechiula', nu li'ihua secahua nú lecaxi zeca la'cha'hua, nu le'ca rlu'cu bee bene ula'na luhua, pero li'iru rluachu bee bene. 11Hasta nee, bichia quie' si'ru nú rlia'na'ru, rrebichi'ru, nu rri'i falta xucuru. Nu xitse rri'inu bee bene li'iru, nu la lu'curu ni'i e'curu, 12nu hasta chiqui' xaca'ru rri'iru riña', para nú nehuañiru. Chenu riquichi'qui' bee bene li'iru, che rcuaquiru lubeei cuna bedichia' nze'ca, nu rriqui'ru lu ye nú xi rri'inu beei li'iru. 13Nu chenu rta'beei eluquichia' li'iru, che rni nze'caru lubeei. Nu hasta nee necatsiaru xi neca ixi lubee bene nu le'ca necatsiaru xi neca beenú lecali xi zibi' secabeei. 14La quie'a carta quie' luhua para nú ri'á nú tu'hua, li'á rquie'a carta quie' luhua para nú nia bezete' luhua xi neca bee endua xne chiqui' se'cahua. 15Xne mase rlu'cuhua chi'i mili bee bene enu sete' li'ihua stichia' Jesucristo, pero tucutsia li'á neca xi neca tucu pa para li'ihua xne equie cuenda' li'á uchili arqui'hua Jesucristo chenu uzeteahua bedichia' nze'ca'nu. 16Enze'e nacua luhua, nú uhuañihua tucu nú nehuañia. 17Xne para nucua' xe'laa Timoteo luhua para nú enta bi'yalla li'ihua, li'illa enu chiqui' se'caa xi se'ca tucu endua, li'illa enu neli nzeli arqui' Jesucristo. Li'illa ellu'cu' arqui'lla li'ihua xneca nehuañia lunú nzeli arquia Jesucristo, xne scua tucu nú nehuañia, scua neca nú setea bee bene nú xneca riala huañi bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo ye bee luhuare elu nza'a. 18Nu'hua seca nú tia la yelabi'ya'a li'ihua, che le'catsia li'ihua reca nelliñiahua nú nehuañi nze'cahua. 19Pero tunu zela Diose la lea' nzelabi'ya li'ihua, che ri'á beya' tunu neli nehuañi beella tucu nú rnibiya' Diose o lia rnitsia beella nucua'. 20Xne lunú nehuañi bee bene tucu nú rnibiya' Diose, lacane purotsia bee bedichia' sino que rqui'ña nú ria'ahua tucu nú rnibiya' Diose. 21¿Xi niarqui'hua nú ri'á chenu nzelabi'ya li'ihua, nú qui'yahua ri'á la, o nú zecaa li'ihua nu ni nze'ca luhua la?

will be added

X\