1~Corintios 3

1Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, chenu nzua cuna li'ihua lá nia luhua xi neca bene enu chiqui' reca Stichia' Diose, li'á unia luhua Stichia' Diose xi neca bene enu lle'natsia reca Stichia' Diose xi neca bee bene enu apenatsia uchili arqui' Jesucristo. 2Unia luhua bee bedichia' nú laca neriña', tucu nú rdete' bene nichi rue' endu' me', xne lacasca'nu acunu tucu nú racu bene. Nu ni' nee leca modo nia luhua xi neca bee bene enu recala Stichia' Diose, 3xne nehuañisca'hua xi nehuañi beelá bee bene, ria arqui'hua lu sa'hua nu rliuhua, nucua' rlube' nú nehuañisca'hua xi nehuañi bee bene enu la chenala inziu' Diose. 4Xne chenu rnihua: “Li'á neca bene' Pablo”, urre chenu le'ca rnihua: “Li'á neca bene' Apolos”, ¿xie' lanu scua achee nú rri'isca'hua tucu nú rri'i titse bee bene la? 5Pero li'á nia luhua: ¿Nú tineca Pablo nu tineca Apolos? Rri'ihua beya' nú necaru bee enu sibi' lu Diose para nú uchili arqui'hua Diose, nu cada tucuru rri'itsia lunú uliqui' Diose nú rri'iru. 6Nu li'á necaa xi neca tucu bene enu rdu'nii ebichi, nu Apolos neca xi neca enu su'e, pero Diose neca enu rri'i ru'cue. Xne li'inu necanu enu rri'i nú nzechululáhua stichia'nu. 7Xne sia bene enu rdu'nii ebichi nu sia bene enu su'e lecati neca beella. Sino que Diose neca enu rri'i yeene, xne li'inu rri'inu nú rru'cu ye nú rdu'nii bene. 8Le'ca scua li'á cuna Apolos tucutse iguale sibi'ru lu Diose, nu nediya'ru nú Diose liqui' lunú rialaru equie cuenda' riña' nú uliqui'nu nú rri'i cada tucuru. 9Enze'e li'á cuna Apolos tucutse sibi'ru lu Diose. Nu li'ihua necahua xi neca yu' Diose nú rri'iru riña'lu, nu li'ihua necahua xi neca tucu ni'i nú rreche' Diose. 10Nu lunú chiqui' nze'ca Diose enze'e ucañinu li'á para nú ixiule'a stichia'nu lubee bene. Xi neca tucu bene enu ri'ya nú acache' nze'ca simiendo' tucu ni'i. Nu bee bene enu nzetixiule'ela Stichia' Diose, li'ibeella neca beella xi neca bee bene enu nze reche'la ni'icua. Pero rqui'ña nú bi'ya beella xneca rreche' beellae. 11Xne la yala che'e beella simiendo nú ureche'lá, nu simiendo cua' neca nú nzeli arqui' bee bene Jesucristo. 12Nu bee bene enu nzetixiule'e Stichia' Diose, bee enu neca xi neca enu reche'e ni'i equie simiendo, tunu reche' beellae cuna oro, plata, urre quie nú huaxi seca, urre cuna ala, urre cuna quii, urre ixi, nucua' rni tunu sete' beella tucu nú rialane urre la zete' beella tucu nú rialane. 13Pero chenu riña bichia nú ri'i Diose elu usticia'nu, che aca chee xa neca riña' nú uri'ibeella. Xne bichia ze'e aca preu beella xi reca preu beenú reca preu luquii para nú ri'i bee bene beya' tunu uzibi' urre lá zibi' lunú uri'i cada tucu beella. 14Nu tunu uzibi' nú uri'illa tucu nú rreche' tucu bene tucu ni'i nú leca modo chiqui, chequie ati'lla lunú riala ati'lla lunú uri'illa. 15Pero tunu la zibi' lunú uri'illa, che zecalla xi seca tucu bene enu riqui ni' nu apenatsia sila'alla lu quii ze'e, xne tsila'alla pero lecalí xi ati'lla. 16Uri'ihua beya' nú li'ihua necahua xi neca indu' Diose, xne nzula Espíritu Santo'nu cuna li'ihua. 17Tunu nu' bee bene enu rri'i nú rnitilu bee bene' Diose, chequie Diose nitilu bee benecua' equie nú rnitilu beei indu' Diose nú necale'yala, nu li'ihua necahua indu cua'. 18Lecati zequienu le'catsia li'i: Tunu nu' tahua seca nú chiqui' reca elliebacu' nú nu' lu iliulabe quie', nzalá nú aca lle'na arqui'lla lu Diose para nú dete'nu nú chiqui' aca elliebacu'lla. 19Xne ante Diose lecaxi zibi' elliebacu' bee bene iliulabe, nu tucu parte lu ichi' Stichia' Diose rni: “La zela Diose nú chiu'u nze'ca nú rri'i tucu bene enu seca nú chiqui' netsiñia elliebacu' nú rri'illa tucu nú la neca nze'ca.” 20Le'ca rni stucu parte lu ichi' stichia'nu: “Diose nediya' nze'ca' xneca neca elliebacu' bee bene enu seca nú chiqui' reca elliebacu' pero para li'inu lecaxi zibi' elliebacu' beella.” 21Enze'e ni'tucu bee bene la yala nú aca nelliñianu tucu bene urre stucu bene. Xne scua tucu nú nzelila arqui'hua Jesucristo yela beenú neca stene'hua. 22Necalaru bee bene'hua, xi neca li'á Pablo, Apolos nu Pedro para nú ri'iru elietsa luhua cuna Stichia' Diose, nu neca stenelahua iliulabe, lunú nehuañi bee bene, nu eluti cuna ye beenú nu' cuna beenú entalá, ye bee nucua' neca stene'hua. 23Nu li'ihua necalahua bee bene' Jesucristo, nu Jesucristo neca Lli'ñi Diose.

will be added

X\