1~Corintios 1

1Li'á Pablo, enu ucañi Diose para nú aca apóstol' Jesucristo. Nu cuna sa'ahua Sóstenes enu le'ca nzeli arqui' Jesucristo nzunua ca'a, 2nu li'á rquie'a cartaquie' luhua bee bene enu nzeli arqui' Stichia' Diose eyeche llene Corinto, li'ihua enu leca' xiná lu Diose equie cuenda' Jesucristo, nu ucañila Diose li'ihua para nú necahua bee bene'nu cuna ye beelá bee bene enza stucu luhuare enu le'ca nzelila arqui' Jesucristo, li'inu enu rnibiya' lua'ahua nu lubeella. 3Diose Pa'ahua cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua ri'i nú cha nze'ca lu cuenda'hua nu ñia tsu arquia'ahua. 4Li'á la zañia rdetea che'tsa lu Diose equie cuenda'hua, scua tucu nú uri'inu elietsa luhua, xne nzeli arqui'hua Jesucristo. 5Xne equie cuenda' li'inu chiqui' uri'i Diose elietsa luhua, nu lia uliqui'nu ye clasia' elliebacu' luhua para nú ri'ihua beya' stichia'nu, nu acahua nihuane lubee bene. 6Scua achee neca nú neli neca nú ubene'la'hua equie cuenda' Jesucristo desde nú uchili arqui'hua li'inu. 7Nu la ri'i falta nú rri'i Diose elietsa luhua diqui nú nucua'aquiehua bichia nú riña zeca Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua. 8Nu Diose ri'i elietsa luhua para nú tsuta' arqui'hua lunú nzeli arqui'hua li'inu diqui tiembu para nú la lu'culihua dula bichia nú riña zeca Jesucristo. 9Xne neli sa'alu Diose sticha'nu, nu li'inu necanu enu ucañi li'ihua para nú aca tucu necatsehua cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua. 10Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, equie cuenda'nu zequiea luhua nú aca tucu necatsehua nu la le'esa'hua. Nu uhuañi nze'cahua nu tucutsia elliebacu' uri'ihua. 11Scua rnia luhua bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, xne ungabiyalá nú nu' xuu letahua, scua udixiule'e bee familia' Cloé lua. 12Li'ibeella rnibeella nú nu'hua enu rni: “Li'á neca bene' Pablo”; le'ca nu' bee enu rni: “Li'á neca bene' Apolos”; nu le'ca nu' beelá bee enu rni: “Li'á neca bene' Pedro”; nu le'ca nu' bee enu rni: “Li'á neca bene' Jesucristo.” 13Pero li'á nia luhua nú tucutsia neca Jesucristo xne li'á lá atia lu cruse equie cuenda' stulahua, nu le'ca lá rinzahua equie cuenda' li'á. 14Che'tsalá Diose nú ni'tucuhua lá rinzaa urinzatsia Crispo nu Gayo. 15Scua leca modo nihua nú urinzahua equie cuenda' li'á. 16Nu le'ca urinzaa bee familia' Estéfanas, pero la llucu' arquia tunu tilá urinzaa. 17Xne lá xe'la Jesucristo li'á para nú rinzaa bee bene sino que uxe'lanu li'á para nú ixiule'a stichia'nu lubee bene para nú nu' modo tsila'a bee bene. Nu la nia lubee bene bee bedichia' nú zecalullie' beella lua, luguare nú chenu cuenda beella xinu unguti Jesucristo lu cruse. 18Ye nú rnia'ahua equie cuenda' xiquie nú unguti Jesucristo lu cruse lecaxi sibi'i para bee bene enu nenitilula lu Diose pero para lia'ahua enu utsila'ala Diose, chiqui' huaxi seca nú unguti Jesucristo lu cruse xne scua rria'ahua beya' nú chiqui' reca Diose. 19Nu lu ichi' Stichia' Diose rni: Nitilua nú reca elliebacu' bee bene enu reca, nu nitilua nu netsiñia bee bene enu chiqui' netsiñia. 20Nu nee ¿ca nucua'a bee bene enu rni nu chiqui' reca elliebacu'? ¿Nu ca nucua'a bee ulaxcuela enu reca ley? Nu le'ca ca nucua'a bee bene enu rni nú reca ye beenú nu' lu iliulabe quie', nu para Diose lecaxi zibi' lunú reca elliebacu' bee bene. 21Nu equie nú reca elliebacu' Diose nediya' nze'ca'nu nú lá chulu bee bene illiulabe li'inu, lunú recatsia elliebacu' beei, enze'e uri'inu elliebacu' nú tsila'anu bee bene equie cuenda' stichia'nu nú sete'ahua bee bene. Nu bee bene enu tsila'a neca bee enu nzeli arqui' li'inu, añinzuca nú neca xi neca nú lecaxi zibi' nú sete'ru bee bene. 22Bee bene Israel niarqui' beella lañi'beella bee milagro nú rri'iru para nú chili arqui'beella, nu bee bene enu laca bee bene Israel niarqui' beella nú aca beella beenú máse neriña' neca, para nú chili arqui' beella. 23Pero li'iru lunú sete'ru bee bene necane nú xinu unguti Jesucristo lu cruse, nu lá niarqui' bee bene Israel nú chili arqui'beella li'inu, xne para li'ibeella leca modo ati Jesucristo, nu para bee bene enu laca bee bene Israel lecaxi sibi' nú sete'ru bee bene. 24Pero para bee bene enu nzeli arqui' Diose, sia bee bene enu laca bee bene Israel, nu sia bee bene enu neca bee bene Israel, equie cuenda' Jesucristo achee nú rlu'cu Diose poder nú recanu. 25Xne hasta beenú seca bee bene nú la zibi' uri'i Diose, necane lunú másesca'lá sibi' luquelá nú reca bee bene iliulabe. Nu hasta lunú reca Diose rri'i nú máse lle'na neca, máse secae luquelá nú reca bee bene iliulabe. 26Uri'ihua beya' bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, nú chiuculi' bee bene enu nzeli arqui' li'inu bee enu seca bee bene nú chiqui' reca lu iliulabe quie', nu chiuculi' enu nzeli arqui' li'inu enu rnibiya' lu iliulabe quie', nu le'ca chiuculi' bee enu nzeli arqui' li'inu nze'ta leta bee familia' bee bene enu neca equie lu iliulabe quie'. 27Pero Diose ucañi bee bene enu laca, para nú chiu'u elu netu' bee bene enu chiqui' reca, nu ucañinu bee enu lle'natsia rnibiya' lu iliulabe quie' para nú chiu'u elu netu' bee enu chiqui' rnibiya'. 28Diose ucañi bee bene enu seca bee bene iliulabe nú lecaxi sibi', bee bene enu seca bee bene iliulabe nú lecaxi reca. Bee bene enu lecati neca lu iliulabe quie', para nú nitilu lunú rnibiya' bee bene enu nu' ti neca lu iliulabe quie'. 29Nu scua necane para nú lecati aca nelliñia lu Diose. 30Nu nee equie cuenda' Diose neca tucu necatselahua cuna Jesucristo, nu equie cuenda'nu ungutia'ahua elliebacu' nú reca nze'ta lu Diose. Nu equie cuenda'nu neca'ahua xi neca bene enu la lu'cua' dula nu leca' xi na'ahua lunu, nu li'inu udixiulanu equie cuenda' stula'ahua. 31Scua necane para nú yalu tucu nú nequie lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Tunu nu' bene enu niarqui' aca nelliñia, máse neca nze'ca nú aca nelliñialla equie cuenda' Jesucristo.”

will be added

X\