San Mateo 2

1Cateʼ gúljabiʼ Jesús lu yödzö Belén, luyú Judea, rinná bëʼë Herodes luyú niʼ, ateʼ bilaʼdxinëʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ Jerusalén, narúajgaquiëʼ tu yödzö dë sacaʼ ga rilén gubidza. 2Gulaʼnabëʼ bönniʼ ni, taʼnnë́ʼ: ―¿Gazxi zóabiʼ bíʼidoʼ naʼ ral-laʼ inná béʼebiʼ bönachi judío, bíʼidoʼ naʼ siʼ gúljabiʼ? Cateʼ niʼ zóatuʼ ga rilén gubidza biléʼetuʼ-baʼ bölaj beníʼ naca bëʼ chigúlajbiʼ, ateʼ zaʼtuʼ ni para tseaj ládxiʼtuʼ-biʼ. 3Cateʼ gúquibeʼenëʼ Herodes, bönniʼ rinná bëʼë, lë ni, gurö́ʼödëʼ böniga, en lëscaʼ caní gulaʼbö́ʼ böniga yúguʼtë bönachi nacuáʼ Jerusalén. 4Níʼirö Herodes naʼ bulidzëʼ yúguʼtë bixúz unná bëʼ, len bönniʼ yudoʼ tuʼsédinëʼ, ateʼ gunábinëʼ légaquiëʼ gazxi ral-laʼ galjëʼ Cristo, bönniʼ naʼ tunëʼ löza bönniʼ judío iláʼ lahuëʼ para inná béʼenëʼ légaquiëʼ. 5Tëʼ lëʼ: ―Lu yödzö Belén luyú Judea. Caní naca tuʼ buzúajëʼ tu bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios le rnna caní: 6Bitiʼ nácarö cáʼasö yödzö Belén luyú Judá lahuëʼ Dios ca nácagaca yödzö gapa nacuáʼ nupa taʼnná bëʼ luyú ni, tuʼ irúajëʼ tu bönniʼ yödzö Belén, en gáquiëʼ lo, bönniʼ naʼ gun chiʼë bönachi Israel quiaʼ. 7Níʼirö Herodes bulidzëʼ bagáchiʼsö bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ naʼ, en gunábinëʼ légaquiëʼ para inö́zinëʼ dxiʼa gácaʼxte chiguca buluíʼi lahui bölaj naʼ bilaʼléʼenëʼ. 8Níʼirö gusö́l-lëʼë légaquiëʼ tsöjáquiëʼ Belén. Rëʼ légaquiëʼ: ―Guliʼtséaj niʼ, en guliʼtsöjnaba dxiʼa nacxi naca queë́biʼ bíʼidoʼ naʼ. Cateʼ chibidzö́liliʼ-biʼ, ididíxjöiʼiliʼ nedaʼ, para tsejaʼ caʼ nedaʼ, tseaj ládxaʼa-biʼ. 9Gudödi bilaʼyönnëʼ didzaʼ bëʼë Herodes naʼ, söjáquiëʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ naʼ, ateʼ bölaj naʼ bilaʼléʼenëʼ cateʼ niʼ nacuʼë ládzagaquiëʼ söjnö́rubaʼ lógaquiëʼ ga bidxintë yöjsóa ga naʼ dëbiʼ bíʼidoʼ naʼ. 10Cateʼ bilaʼléʼenëʼ bölaj naʼ, buluʼdzéjadeʼenëʼ. 11Cateʼ gulaʼyáziëʼ yuʼu, bilaʼléʼenëʼ-biʼ biʼi bö́nniʼdoʼ naʼ, zóalenbiʼ-nu María, xináʼabiʼ. Buluʼzóa zxíbigaquiëʼ lobiʼ, en gulaʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ-biʼ. Gudödi naʼ gulaʼsaljëʼ yuguʼ yöxaj quégaquiëʼ, ateʼ buluʼnödzjëʼ queë́biʼ oro, en yalaj, en nö́ridoʼ riláʼ zxixi que yaga mirra. 12Tuʼ chibuzéajniʼinëʼ Dios légaquiëʼ lu yëla bë́chigal para cabí tsöjhuö́jquiëʼ ga zoëʼ Herodes naʼ, que lë ni naʼ yöjhuö́jquiëʼ ládzagaquiëʼ nöza yúbölö. 13Gudödi buluʼzë́ʼë yuguʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ niʼ, buluíʼi lahuëʼ tuëʼ gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ lu yëla bë́chigal, ga naʼ dëʼ José, en rëʼ lëʼ: ―Guyaschi. Guchë́ʼ-biʼ bíʼidoʼ ni, encaʼ xináʼabiʼ, ateʼ buzxunnaj ni. Guyéaj luyú Egipto, ateʼ ugáʼanuʼ niʼ cateʼ guië́raʼ liʼ iaʼtú. Caní gunuʼ tuʼ uguiljëʼ Herodes bíʼidoʼ ni para gútiëʼ-biʼ. 14Níʼirö guyasëʼ José, en niʼ naca chiʼi dzö́ʼölö, guchë́ʼë-biʼ bíʼidoʼ naʼ, encaʼ xináʼabiʼ, ateʼ yöjáquiëʼ luyú Egipto. 15Buluʼgáʼanëʼ niʼ cateʼ gútirëʼ Herodes. Caní guca para gaca lë naʼ gunnë́ʼ Xanruʼ Dios lu ruʼë tu bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ, gunnë́ʼ: “Ga naca luyú Egipto bulidzaʼ Zxíʼinaʼ.” 16Cateʼ gúquibeʼenëʼ Herodes bitiʼ gulunëʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ ca rnnëʼ, gulénëʼ, ateʼ gunná béʼenëʼ bönniʼ tsöjáquiëʼ niʼ para ilútiëʼ-biʼ yúguʼtëbiʼ biʼi bö́nniʼdoʼ nacuáʼabiʼ yödzö Belén, en idú gásibiʼilö ga dë Belén naʼ, yuguʼ bíʼidoʼ chiyúʼugacabiʼ chopa iz, en bíʼidoʼ nahuë́ʼënigacaröbiʼ. Caní benëʼ ca busáquiëʼ queëʼ Herodes naʼ, tsca chiguca dza buluíʼi lahui bölaj naʼ, dza naʼ buluʼzéajniʼinëʼ bönniʼ taʼyéajniʼinëʼ naʼ lëʼ. 17Caní guca, bidxín lë naʼ gunnë́ʼ Jeremías, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, gunnë́ʼ: 18Lu yödzö Ramá riyö́n chíʼigaca nupa taʼbödxi, en nupa taʼbödxi yechiʼ. Raquel ribö́dxinu niʼa quégacabiʼ zxíʼininu. Bitiʼ gaca nu huë tsahuiʼ lënu, tuʼ chinátigacabiʼ. 19Gudödi gútiëʼ Herodes naʼ, níʼirö buluíʼi lahuëʼ gubáz láʼayi naʼ queëʼ Xanruʼ lu yëla bë́chigal lahuëʼ José ga niʼ zoëʼ luyú Egipto, ateʼ rëʼ lëʼ: 20―Guyasa. Guchë́ʼ-biʼ biʼi bö́nniʼdoʼ ni, encaʼ xináʼabiʼ, ateʼ böaj luyú Israel, tuʼ chigulátiëʼ bönniʼ niʼ gulë́ʼënnëʼ ilútiëʼ-biʼ biʼi bö́nniʼdoʼ ni. 21Níʼirö guyasëʼ José, ateʼ guchë́ʼë-biʼ biʼi bö́nniʼdoʼ naʼ, encaʼ xináʼabiʼ, ateʼ yöhuö́jquiëʼ luyú Israel. 22Cateʼ gúquibeʼenëʼ José rinná bëʼë Arquelao luyú Judea tuʼ chigútiëʼ Herodes, xuzëʼ Arquelao naʼ, que lë ni naʼ gúdxinëʼ José huöjëʼ niʼ. Cateʼ buzéajniʼinëʼ Dios lëʼ lu yëla bë́chigal, guyijëʼ luyú Galilea. 23Cateʼ bidxinëʼ niʼ, yöjsóëʼ lu yödzö Nazaret. Caní guca para gaca lë naʼ gulaʼnnë́ʼ yuguʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios ca ral-laʼ gaca queëʼ Jesús, siʼ Lëʼ, Bönniʼ Nazaret.

will be added

X\