Mateo 2

1Leettsa ngol Jesús yez Belén chaan yezlyu Judea, re wiz kuu mban rey Herodes, tsya lee chop tson zha kuu nteed kwent chaan re mbel kuu nzib lobee, mroo lad ta nlen wiz, ne mzin re zha Jerusalén. 2Ne mnaabdiz re zha, nzhab zha: ―¿Ma mbet kuu gak rey chaan re zha Israel, kuu ngola? Tak asta ta nlen wiz mwii nee mbel chaan mbet, kona ndyaad nee gol nee lo mbet. 3Per leettsa mbin rey Herodes ne re zha yez Jerusalén koree, kwathoz nda leettsoo Herodes ne noga re zha Jerusalén. 4Tsa mkaltaa Herodes re ngwleyy kuu nabee lo re ngwleyy, ne re maestr chaan ley, tsa mnaabdiz Herodes lo re zha, naa plo nzhab re profet kuu ngoo ndala ndoblo gal Zha Kuu Taal Diox Nabee. 5Tsa lee re zha nzhab: ―Yez Belén, kuu nzi yezlyu Judea; tak tabaa nkey lo xkeets Diox kuu mkee profet, or kuu nzhab profet: 6Goo zha yez Belén kuu nzi yezlyu chaan Judá, tegal laz goo nak thib yez kuu nataagt xid re yez kuu nzi yezlyuʼa, per lo goo roo thib zha kuu nabee ne kenap re zha yez da, zha Israel. 7Tsa xgaatsta mrez rey Herodes re zha kuu nteed kwent chaan re mbel kuu nzib lobee, ne mnaabdiz rey naa pol mloo mbel lo re zha. 8Tsa mtaal Herodes re zha yez Belén, ne nzhab rey lo re zha: ―Gwa goo, gwakwaan goo mbet, ne leettsa yetsal mbet lo goo, ko goo diize lon, tsa no na ya gol lo mbet. 9Leettsa ngwalo mbin re zha kuu nzhab rey, tsa ngoo re zha net nda zha, ne lee mbel kuu mwii zha ner, mroo mndener lo re zha, ne mlet mbel asta ta nax mbet. 10Ne or mwii re zha lee mbel mlet, kwathoz naley ngoo leettsoo re zha. 11Ne leettsa mndaab re zha leen yuu, mwii zha lo mbet kon Mari xnaa mbet, tsa mtobxub re zha ne mbil zha lo mbet; ne mloo re zha re kwaa ndano zha mndelaaz zha lo mbet, mndaa zha or, straak ne mirra. 12Ne lo mkaal mni Diox lo re zha, tsa retabt raa zha lo rey Herodes, tata mod tedib net mretab re zha laz zha. 13Leettsa lee re zha kuu nteed kwent chaan mbel mroo ndya, lee thib mandad chaan Diox ngwani lo Che lo mkaal ne nzhab lo Che: ―Gwache, ne teno mbet kon xnaa mbet, tyee goo par yezlyu Egipto, ne kwet goo tya asta or nin lo goo roo goo tya, tak lee rey Herodes nkwaan mbet par kuth mbet. 14Tsa ngwache Che, leeka yaala ndano Che mbet ne xnaa mbet, ne ndya re zha par Egipto, 15ne tya ngoo zha asta nguth Herodes; tsa mrolo kuu nzhab Zha Nabee, por roo profet kuu ngoo ndala leettsa nzhab profet: “Asta yez Egipto mrezʼn xgann na”. 16Per leettsa bee ter gath rey Herodes, myeen rey lee re zha kuu nteed kwent chaan mbel kuu nzib lobee, mkedi zha rey, tsa kwathoz mkezhyan rey, kona lee rey mnabee ne mtaal soldad yez Belén ne re yez kuu nzi gaxta Belén, tsa kuth zha re mbet bzhizh kuu nap asta chop liin, kuu ngol tyemp kuu nzhab re zha kuu nteed kwent chaan mbel lo rey Herodes. 17Tbaa mrolo kuu nzhab profet Jeremí, or nzhab profet: 18Desde yez Ramá mbin na thib bos, ta mbin na nzhonn ne ndi leettsoo re ngot kuu nak raz Raquel, por re zhiinn re ngot nzhonn ngot, tak nguth re zhiinn ngot, ne nlaazt re ngot tetsey zha leettsoo ngot. 19Per leettsa ngutha rey Herodes, lee thib mandad chaan Zha Nabee ngwani lo Che lo mkaal yez Egipto, ne nzhab lo Che: 20―Gwache, teno mbet ne xnaa mbet ne bretab yezlyu Israel tedib welt, tak ngutha re zha kuu nlaaz kuth mbet. 21Tsa ngwache Che ne mndeno Che mbet ne xnaa mbet, ne mretab re zha yezlyu Israel tedib welt. 22Per leettsa mbin Che lee Arquelao xgann rey Herodes nabee Judea, tsa mzeb Che retab Che tya; per lee Diox mni lo Che lo mkaal; kona ndya Che par yezlyu Galilea. 23Ne mzin Che ngoo Che yez kuu le Nazaret. Tsa mrolo kuu nzhab re profet, leettsa nzhab re zha: “Nazaren tob le re men Jesús”.

will be added

X\