Tito 3

1Guni'i stubi lu ra narialdí ldu'i diza'quë, napë quë guëzu'bë diaguë rall ra narnibë'a nu ra autoridá, nu gac rall dispuestë gunë rall cualquier cusë za'quë. 2Guni'i lu ra mënë, adë guëní'idi'i rall cusë mal cuntrë sa' rall nu adë guëní'idi'i rall chupë tsunë di'dzë, sino gac rall nadu'u; gac rall më humildë nu gapë rall pacënci lu grë mënë. 3Pues zac lë'ë hia'a antsë adë riasë́di'i hia'a nu gubani hia'a lu ra cusë mal nu gúca'a mënë narac mañi lu sa' hia'a. Guc nambídia'a; rldënú hia'a cualquier mënë, nu bëldënú mënë lë'ë hia'a. Rna túsha'a lu sa' hia'a. 4Perë iurë bëru'u lu llni lla rac shtu'u Dios lë'ë hia'a, nu blac naza'quë na më Salvador shtë hia'a, 5bë'në më salvar lë'ë hia'a, lë́dëdi'i purquë bëdë́'na'a cumplir mandamientë shtë më, sino purquë sulë bëga'a ldu'u më lë'ë hia'a; nu bëzunë́ më almë shtë hia'a nu bëne'e më vidë cubi por pudërë shtë Espíritu Santo. Tsagla'guë guësëdchini Espíritu Santo vidë cubi la'ni ldu'u hia'a të parë gac cambi llgabë shtë hia'a. 6Por Jesucristo, Salvador shtë hia'a, Dios bëshe'ldë Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë hia'a parë adë gúnëdi'i faltë pudërë ni tubi mumëntë 7të parë gáca'a shini më sin culpë lu më. Gaquin por tubi favurë nu por pudërë shtë Jesucristo, Salvador shtë hia'a, nu parë gáca'a shini më nanapë esperansë naná vidë sin fin naguëne'e më. 8Ra di'dzë ni na verdá. Rac shtua'a guëni'irú'ul ra enseñansë ni lu ra mënë të parë ra narialdí ldu'i Dios, guëni'i ldu'u rall gunë rall cusë za'quë. Ldai' rë' naza'quin nu napin provëchë parë mënë. 9Perë bëlua'a të́chil lu di'dzë dishi'bi nu ra cuendë shtë chu guc shtadë guëlú mënë, nu asuntë catë ruadi'dzë mënë chupë tsunë di'dzë con catë nanú mënë nardildi di'dzë pë runë cuntienë ra mandamientë purquë grë di'dzë ni nápëdi'i valurë nu rlluí'idi'in parë bien shtë mieti. 10El quë narlua'a ldai' falsë nu quëgull divisioni entrë ra shmënë Dios, bë'në corregir lë́'ëll chupë u tsunë vueltë; si adë rúnëdi'ill cuendë shtí'dzël, bëgú lë́'ëll entrë ladi të. 11Nguiu ni bënítill lu shnezë Jesús. Nápëll duldë nu mizmë lë́'ëll nanëll nacondenádëll. 12Iurë guëdchini Artemas u Tíquico naguëshe'lda ndë, bë'në grë cusë parë gue'dë guënal na guë'dchi Nicópolis purquë rac shtua'a guëquërelda guë'dchi ni tiempë naldë. 13Bë'në grë cusë të gúnël compañi abogado Zenas nu Apolos parë adë gúnëdi'i faltë parë viajë shtë rai'. 14Nu zac los de más bëchi sa' hia'a tsasë́ rai' de quë runë tucarë gunë rai' lo quë narac shtu'u Dios të parë gapë rai' narqui'ni rai' nu gunë rai' compañi ra nanapë nicidá. Zni gac rall mënë ziquë plantë narne'e nashi za'quë. 15Grë ra naquëhunë compañi na ndë'ë quëgshe'ldë rai' saludë lul, Tito. Bëdë'ë saludë shtë na'a lu grë ra narac shtu'u Jesús nu ra narac shtu'u lë'ë na'a. Rac shtua'a gunë të recibir bendición shtë Dios. Amén.

will be added

X\