Tito 2

1Lë́'ël Tito, bëlua'a lo quë naná de acuerdë con ldai' za'quë. 2Guni'i lu ra më gushë, gac rai' seri nu gapë rai' rëspëti nu gapë rai' el mizmë lë'ë rai', nu gac shtu'u rai' sa' rai'; gac rai' mënë narua'a ldu'u lu cusë durë nu gapë rai' pacënci. 3Nu guni'i lu ra na'a gushë, lë'ë quë lë'ë rai' gapë rai' vidë santu lu Dios; adë guadí'dzëdi'i rai' chismë, nu adë gáquëdi'i rai' më narzuu'dchi, sino napë quë guëlua'a rai' cusë za'quë lu shfamíli'. 4Zni guëlua'a rai' los de más ra na'a lliguë të parë gac shtu'u rai' tse'lë rai' nu gac shtu'u rai' shini rai'. 5Gac tubldí shcuendë rall nu gapë rall llgabë limpi. Gapë rall lidchi rall ziquë runë tucarë, nu guëzu'bë diaguë rall shti'dzë tsé'li' të parë adë chu guëní'idi'i mal cuntrë diza'quë shtë Dios. 6Nu zac guni'i lu ra nguiu lliguë, gac rall më naquëreldë bien lu sa' rall. 7Nu mizmë lë́'ël gáquël muestrë lu ra sa'l manërë nanabánil. Gáquël mësë za'quë parë lë'ë rall; bëlua'a lë'ë rall con rëspëti sin ni tubi bishi. 8Biadi'dzë lu rall de acuerdë con diza'quë shtë Dios të parë adë chu guëní'idi'i na mal lo quë naruadí'dzël. Zni guëtú lu ra narunë cuntrë ra di'dzë shtë Dios. Hia parë guëni'i rall mal de lë'ë hia'a, adë gúnëdi'i rallin. 9Guni'i lu ra narunë sirvë lu lamë të parë guëzu'bë diaguë rall shti'dzë shlamë rall, nu gac shtu'u rall lamë sin guëní'idi'i rall cuntrë lë'ë lamë. 10Adë cuánëdi'i rall, sino gac rall më za'quë lu lamë të parë manërë naquëreldë rall guëlua'a de quë ra enseñansë naze'dë de Dios nu Salvador shtë hia'a; nalë́ nasa'a nahin. 11Pues lë'ë favurë ru'bë nabë'në Dios parë mënë narëta' lu guë́'dchiliu, hia bëdchinin të parë gac salvar grë clasë mënë. 12Quëglua'a më lë'ë hia'a de quë napë quë guësá'na'a nezë mal parë guëquërélda'a bien; quëglua'a më de quë napë quë gápa'a tubi vidë ldi, nu gápa'a vidë za'quë lu më, nu gápa'a mizmë lë'ë hia'a lu cusë mal. 13Mientras cuéza'a iurë lë'ë Dadë Jesús guëabrí stubi con pudërë nu llni; guëlua'alú më lu mënë stubi. Blac llëru'bë na pudërë shtë Dios nu Salvador shtë hia'a. 14Bë'në më intriegu mizmë lë́'i' lu galguti parë quílli' duldë nu gúni' librar lë'ë hia'a lu duldë të parë guëzunë́ më ldu'u hia'a parë gáca'a limpi. Gulë́ më lë'ë hia'a parë mizmë lë́'i' të parë guëquitë ldu'u hia'a. 15Bëlua'a grë di'dzë rë'. Tsagla'guë guni'inú ra mënë, nu bë'në corregir con pudërë nabëne'e Dios guiá'al. Gubani bien të parë adë chu gúnëdi'i desprëci shtí'dzël.

will be added

X\