Romanos 9

1Cagnia'a verdá cumë shmënë Cristo nanahia; quëbezënú Espíritu Santo na, nu mizmë shgaba quëhunë testificar ruadi'dza verdá. 2Nalë́ nahia tristë nu riá ldua'a; se intiende quëhuna sufrir la'ni ldua'a por sahia, ra më israelitë. 3Nahia dispuestë gunë më condenar na si talë por ni gac salvar ra sahia, ra mënë naná më ladza. 4Lë'ë rai' na rai' më israelitë; gudili Dios lë'ë rai' të gac rai' shini më. Bëlua'alú llni lu rai', llni naze'dë de Dios. Ra conveñi nu promësë nu lëy shtë Dios, bë'në rai' recibir. Bë'në rai' recibir ordë lla rac shtu'u Dios gunë rai' adorar Dios la'ni iádu'u. 5Lë'ë rai' na llëbní shtadë guëlú hia'a nu de lë'ë rai', según nardchini mënë lu guë́'dchiliu, gulë Cristo el quë nagulë́ Dios parë guënibë́'ai'. Jesucristo na Dios nu runë tucarë grë mieti gunë rall alabar lë́'i'. Benditë na më parë siemprë. Amén. 6Quëgní'idia'a de quë adë bë́'nëdi'i Dios cumplir shtí'dzi', sino todavía napë shti'dzë më valurë parë ra mënë purquë nanú mënë nanádi'i llëbní Israel, perë gudili Dios lë'ë rai'; na rai' shmënë më. 7Gudílidi'i Dios grë ra llëbní Abraham parë gac rai' legítimë shini Abraham sino rni'i më lu Abraham: “Por shínil Isaac, gápël llëbní naná ra nagudilia”. 8Grë ndë'ë runë cuntienë ni tubi na shini Dios sulë purquë gúlëll më israelitë, sino ra shini Dios na el quë narialdí ldu'u promësë shtë Dios. Mënë ni na de verdá llëbní Abraham. 9Pues lë'ë promësë naguni'i Dios lu Abraham rni'i: “Stubi izë ziquë tiempë ne' guëabría nu Sara gápi' tubi shíni'”. 10Más de ni nanú ejemplë shtë Isaac, shtadë guëlú hia'a. Guërupë shini Rebeca na rai' shini tubsë nguiu, Isaac. 11- 13Ra shini Isaac nu Rebeca todavía lá'adi'i gálëdi'i rai', ni tubi mal bë́'nëdi'i rai', perë guni'i Dios lu Rebeca: “Shínil naguëlú galë, gáquëll muzë parë shínil naguëdchini despuësë”. Ni na de acuerdë lo quë Sagradas Escrituras rni'i: “Guc shtua'a Jacob perë guná zá'quëdia'a lu Esaú”. Zni bëlua'a clarë Dios napë më derechë gulë́ më lo quë narni'i ldu'u më. El quë narac shtu'u më, rna'bë më; nídi'i importë pë cusë quëhunë rall. 14¿Gu runë cuntienë di'dzë rë' de quë adë nazá'quëdi'i Dios? Aquëdi'i. 15Mizmë Dios guni'i lu Moisés: “Guna favurë parë el quë narac shtua'a; guëga'a ldua'a el quë narac shtua'a”. 16Zni nahin, lë'ë favurë shtë Dios, zé'dëdi'in lu mënë purquë rac shtu'u mënë, nilë por lo quë naquëhunë rall sino por voluntá shtë më, el quë narga'a ldu'i mënë. 17Nanú stubi ejemplë; la'ni Sagradas Escrituras rni'i shcuendë rëy shtë Egipto. Rni'in: “Bëzúa lë́'ël ziquë rëy shtë Egipto parë guëná mënë pudërë shtëna por mudë naruna tratë lë́'ël të guini mënë narëta' lu guë́'dchiliu, blac llëru'bë na pudërë shtëna”. 18Zni zac guëni'i hia'a napë më pacënci parë el quë narac shtu'u më, nu zac runë më të gac naguëdchi ldu'u mënë según voluntá shtë më. 19Perë guëní'il lua: “Si talë zni nahin ¿pëzielú rdchi'bë Dios demandë cuntrë nguiu? ¿Chull rzutipë lu voluntá shtë Dios?” 20Perë rnia'a lul, ¿chu nal të parë rchupë dí'dzël con Dios? Nídi'i mudë gue'su guëni'i lu mënë naruntsa'u gue'su: “¿Pëzielú bëntsá'ul na zndë'ë?” 21Na Pablo rnia'a lu të, el quë naruntsa'u gue'su, nápëll derechë guntsá'ull cualquier cusë narni'i ldú'ull. Con mizmë benë shtë gue'su guntsá'ull tubi gue'su chulë nu especial, nu con mismë benë gactsa'u tubi cusë nadë rluá'adi'i chulë. 22¿Pë rni'i ldú'ul? Aunquë más antsë guc shtu'u guëlua'a Dios pudërë shtë më cuntrë ra mënë nabë'në mal, bia'a ldu'u më mal mudë shtë nguiu ni; pacënci guc më con ra narunë tucarë cashtigu eternë. 23Nu guc shtu'u guëlua'a më ra favurë ru'bë nu bendición parë lë'ë hia'a. Bëga'a ldu'u më lë'ë hia'a; bë́'ni' preparar lë'ë hia'a dizdë más antsë parë guëquëreldënú hia'a lë'ë më. 24Parë ni gulë́ më lë'ë hia'a, mënë israelitë nu ra nanádi'i më israelitë. 25Ziquë rni'i la'ni librë nabëquë'ë Oseas: Ra nanádi'i shmëna, gululëhia lë'ë rai' shmëna. Lë'ë ra nadë rac shtú'udia'a antsë, ni gululëhia mënë narac shtua'a. 26Mizmë lugar catë antsë guni'i Dios: “Nádi'i të shmëna”, ndë guëni'i mënë: “Na të shini Dios nanabani”. 27Nu Isaías guni'i shcuendë naciuni Israel: “Aunquë nilë llëbní shtë tëgulë Israel na cantidá mënë ziquë iu'lli shtë nisëdu'u, nadë más bëldasë rall gac salvar 28purquë gunë më cumplir shtí'dzi' hashtë tsalú sentënci cuntrë ra narëta' lu guë́'dchiliu”. 29Gaquin ziquë mizmë Isaías guni'i antsë: Dadë shtë ra ianglë, si talë adë bë́'nëdi'i më perdunë bëldá shtadë guëlú hia'a të gátidi'i rai', pues iurne' na hia'a ziquë ra mënë naguquëreldë guë'dchi Sodoma nu Gomorra. 30¿Pë runë cuntienë grë ndë'ë? ¿Pëllë guëni'i hia'a de quë ra nanádi'i më israelitë, ra nadë rac shtú'udi'i gunë rall cumplir lëy shtë Dios, hia nasalvar rall; tubldí na shcuendë rall lu Dios purquë gualdí ldu'u rall shti'dzë më 31perë ra mënë israelitë narianaldë tëchi lëy shtë më, bë́'nëdi'i rall gan gac rall më za'quë lu Dios? 32¿Pëzielú? purquë ra më israelitë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë Dios parë gac salvar rall sino gualdí ldu'u rall mizmë lë'ë rall, u sea ra obrë za'quë nabë'në rall gualdí ldu'u rall. Zni gulaguë rall ziquë tubi narreldë guëc guë'ë. 33Ziquë naescritë la'ni shti'dzë Dios: Guná, na rdchi'ba tubi nguiu naná ziquë tubi guë'ë catë rreldë mënë guëquin. Na më ziquë guë'ë narunë storbë. El quë narialdí ldu'i shti'dzë më, ni nunquë guënítill shnézi'.

will be added

X\