Romanos 6

1¿Pë guëni'i hia'a iurne'? ¿Guëdë́'na'a duldë të parë guëlua'a Dios másru'u rac shtu'u më lë'ë hia'a? 2Aquëdi'i. Hia bëru'u hia'a nezë mal catë nanú galguti eternë. ¿Llallë guëabrí hia'a stubi parë nezë ni? Hia gútia'a parë duldë. 3¿Pë adë riasë́di'i të de quë grë lë'ë hia'a naná unidë con Jesucristo, también nadápa'a partë galguti shtë́hi'? 4Por ni iurë bëriubë nísa'a, runë significar nadápa'a partë mizmë galguti shtë Jesús nu ziquë guashtë́ më ladi ra tëgulë por pudërë ru'bë shtë Dadë Dios, zni runë tucarë guëbánia'a manërë cubi con pudërë shtë́hi'. 5Si talë na hia'a unidë con Cristo nu con galguti shtë́hi', zni zac gáca'a ziquë lë'ë më iurë tsashtë́ hia'a ladi ra tëgulë. 6Rac bë'a hia'a vidë mal nanabánia'a antsë, guti juntë con Cristo lu cruz të parë jamás guësínidi'i duldë lë'ë hia'a lu maldá. Zni gápa'a libertá të guënibë́'adi'i duldë lë'ë hia'a 7purquë grë ra naguti, lë'ë duldë nápëdi'in ni tubi pudërë parë nguiu ni. 8Si talë gutinú hia'a Jesucristo, rialdí ldu'u hia'a de quë guëbaninú hia'a lë'ë më. 9Nanë́ hia'a Cristo guashtë́hi' ladi ra tëgulë; hia jamás adë guëabrídi'i gati më. Hia gualú pudërë shtë galguti parë lë'ë më. 10Por galguti shtë më, bëdë'ë më fin con pudërë shtë duldë; jamás gáti', perë iurne' nabani më; unidë náhi' con Dios parë siemprë. 11Mizmë manërë gulë bë'në tratë duldë nananú la'ni ldú'ul ziquë cusë naguti, nu gulë gubani tubi vidë cubi, mënë naquëgdë'në cumplir voluntá shtë Dios purquë unidë na të con Jesucristo Shláma'a. 12Por ni adë rdë́'ëdi'i të sí guënibë'a duldë lë'ë të. Nanú deseo mal la'ni cuerpë shtë të; cuerpë ni napë quë gáti', perë adë gúnëdi'i të cumplir lo quë narac shtu'u duldë gunë të. 13Nu adë rdë́'ëdi'i të sí parë ni tubi partë cuerpë shtë́nël gúni' duldë, ni tubi partë guëzú'bë diáguëdi'i deseo mal. Mejurë gulë bë'në intriegu cuerpë shtë të lu Dios, purquë na të ziquë mënë naná guti perë bëabrí guëbani të stubi. Gulë bë'në intriegu grë partë shcuérpël lu Dios, cadë tubi partë cuerpë gaquin ziquë tubi trashtë parë dchi'ni za'quë shtë më 14purquë duldë adë nádi'in shlámël, adë nádi'il bajo ordë shtë lëy sino bajo ordë shtë Dios naquëhunë zihani favurë parë lë́'ël. 15¿Pë runë cuntienë ndë'ë de quë nanú permisi guëdë́'na'a duldë purquë adë nádi'i hia'a bajo ordë shtë lëy sino bajo ordë shtë Dios? Aquëdi'i. 16Lë'ë të nanë́ të bien, el quë narnibë'a lë́'ël nu rzu'bë diáguël shtí'dzi', nall lamë shtë́nël. Zníti'i nahin si talë rzu'bë diáguël deseo mal naze'dënú galguti u si talë rzu'bë diáguël shti'dzë Dios parë guëbánil tubi vidë za'quë. 17Dushquilli Dios; antsë lë'ë të na muzë shtë duldë perë iurne' na të muzë shtë Dios. Bëzu'bë diaguë të con guëdubinú ldu'u të enseñansë nabë'në të recibir. 18Dzë ni bë'në më librar lë'ë të lu pudërë shtë duldë nu bë'në më parë gac të mënë narianaldë nezë za'quë. 19Cagní'ihia comparaciuni rë' të parë más nasesë tsasë́ të. Ziquë más antsë bë'në të intriegu shcuerpë të parë cusë dzabë, hashtë bë'në të cumplir grë duldë naná cuntrë lëy shtë Dios, iurne' gulë bë'në intriegu shcuerpë të parë cusë naná tubldí delantë lu Dios, con fin gac të mënë santu. 20Iurë lë'ë të todavía bëzu'bë diaguë të duldë, iurní adë nápëdi'i të libertá parë gunë të sirvë Dios. 21¿Pë provëchë gulú të de ra cusë mal, cusë nabë'në të antsë perë iurne' rtu lu të por duldë ni? Fin shtë duldë ni na galguti parë ra narianaldë tëchi cusë mal ni. 22Perë iurne' na të librë; ra cusë ni adë rnibë́'adi'i lë'ë të, sino quë na të muzë shtë Dios parë gunë të cumplir voluntá shtë më. Ndë'ë sí, napin provëchë. Primërë napë të vidë sagradë narëuu' ldu'u Dios nu despuësë guëquëreldënú të lë'ë më parë siemprë. 23Lúniquë pagu narguilli duldë parë ra narunë duldë, na galguti, perë regalë shtë Dios na vidë sin fin por Jesucrito Shláma'a.

will be added

X\