Romanos 4

1¿Pëllë guëni'i hia'a shcuendë shtë Abraham, shtadë guëlú hia'a? ¿Pëzielú gúqui' më za'quë lu Dios? 2Primërë puntë, si talë natubldí shcuéndi' lu Dios purquë bë́'ni' cumplir obrë za'quë, iurní nápi' rsunë gac nadchíni'; perë lëdë delantë lu Diósëdi'i. 3¿Pë rni'i Sagradas Escrituras? “Abraham gualdí ldu'i shti'dzë Dios nu guni'i Dios tubldí na shcuendë Abraham lu më”. 4Pues iurne' si tubi nguiu quëhúnëll tubi dchi'ni lu lamë, rguilli lamë pagu, lë́dëdi'i ziquë regalë sino quë ziquë narunë tucarë ca'a nguiu. 5Perë el quë adë rúnëdi'i obrë za'quë perë rialdí ldu'i shti'dzë Dios, el quë narunë natubldí shcuendë nguiu, nguiu ni na më za'quë lu Dios, sulë por galrialdí ldu'i shtë́ni'. 6También zni guni'i David tiempë guahietë de quë dichusë na nguiu, el quë Dios runë recibir ziquë mënë za'quë, lë́dëdi'i purquë bë'në nguiu ni obrë za'quë. 7Guni'i David: Rquitë ldu'u ra nabë'në Dios perdunë nu bëca'chi më duldë shtë rall. 8Rquitë ldu'u nguiu naná lë'ë Dadë adë guëdchí'bëdi'i galquiá cuntrë nguiu por duldë nabë'në nguiu. 9¿Pë rni'i ldú'ul? ¿Niá'asë rquitë ldu'u më ra mënë israelitë u nu zac ra mënë nanádi'i më israelitë? Pues gunia'a, Dios bë'në tubldí shcuendë Abraham, shtadë guëlú hia'a, sulë purquë gualdí ldu'i shti'dzë më. 10Perë ¿guc bë'në më tubldí shcuendë Abraham, despuësë guriuguë partë shtë shcuérpi' u antsë? Pues antsë, lëdë despuë́sëdi'i. 11Custumbrë religiusë ni, Abraham bë́'ni' recibirin ziquë sëñi de quë hia gualdí ldu'u Abraham shti'dzë më nu Dios bëca'a lë́'i' ziquë nguiu za'quë. Mudë rë' guc Abraham dadë shtë grë́të' ra mënë naná rialdí ldu'u shti'dzë Dios de verdá, hashtë ra nadë rúnëdi'i cumplir custumbrë shtë circuncisión. 12Nu Abraham na shtadë ra më israelitë nanadë rúnëdi'i confiar custumbrë ni parë gac rall më za'quë lu Dios sino rialdí ldu'u rall shti'dzë më, igual ziquë bë'në Abraham antsë gúqui' circuncidar. 13Dios bë́'ni' prometer lu Abraham nu lu grë́të' llëbní Abraham de quë gunë rai' recibir guë́'dchiliu ziquë herenci parë guëquëreldë rai'. Bë'në më ni, lë́dëdi'i purquë bëzu'bë diaguë Abraham puntë shtë lëy, sino purquë gualdí ldu'i shti'dzë më. 14Si talë sulamëntë ra nanapë lëy gunë rall recibir guë́'dchiliu ziquë herenci, iurní adë lasáquëdi'i tsaldí ldu'u mieti shti'dzë më, nu promësë shtë Dios nápëdi'i valurë 15purquë lëy nua'a cashtigu. Catë nanú lëy, nanú cashtigu parë ra nabë́'nëdi'i cumplir lëy, perë catë nídi'i lëy, nídi'i mudë parë runë mënë cuntrë lëy. 16Por ni lë'ë promësë naguni'i Dios lu Abraham, gac cumplirin ziquë tubi favurë parë ra narialdí ldu'i shti'dzë më. Manërë ni ra cusë za'quë shtë më, na parë grë llëbní Abraham, lëdë niá'asëdi'i parë ra narianaldë tëchi lëy sino también parë ra narialdí ldu'i shti'dzë Dios mizmë manërë ziquë gualdí ldu'u Abraham. Quiere decir, lo quë nabë'në më prometer lu Abraham, nahin tubi favurë; guëdchinin ndigá parë grë ra narialdí ldu'i shti'dzë më. Pues Abraham na shtáda'a, grë́të' hia'a. 17Ni na lo quë narunë cuntienë Sagradas Escrituras. Rni'in de quë bë'në më lë'ë Abraham ziquë shtadë guëlú zihani naciuni. Gunë më recibir grë ra mënë narialdí ldu'i shti'dzë më mizmë manërë ziquë gualdí ldu'u Abraham. Dios napë më pudërë parë cua'ñi më ra tëgulë, nu cagni'i më shcuendë cusë naguër gac ziquë hia gudëdin. 18Iurë guni'i Dios lu Abraham de quë gáqui' shtadë zihani naciuni, gualdí ldu'u Abraham shti'dzë më aunquë hia gú'shi'; gulézi' gac cumplir shti'dzë më. Nu guc cumplir shti'dzë më; llëbní Abraham adë chu gúnëdi'i gan guëlabë ra mënë ni. 19Abraham adë gulézëdi'i tsaldí ldu'i shti'dzë më aunquë napë Abraham más quë tubi gahiu'a izë; mërë gáti'; nu rdë́'ëi' cuendë de quë tantë lë́'i' nu Sara tsë́'li', hia nalë́ gú'shi' parë gápi' shíni'. Nunquë tsúdi'i shíni'. 20Adë bëzádi'i ldu'i sino quë gualdí ldu'i de verdá. Gulezë náldi' nu bëdë́'ëi' graci lu Dios antsë guc cumplir promësë ni. 21Abraham gúpi' segurë sin ni tubi galërzá ldu'i de quë Dios nápi' pudërë parë gunë më lo quë nabë'në më prometer. 22Por ni bëca'a Dios lë'ë Abraham; tubldí na shcuéndi' lu Dios, sulë purquë gualdí ldu'i shti'dzë më. 23Ra di'dzë: “Tubldí na shcuéndi' lu Dios purquë gualdí ldu'i shti'dzë më” adë naescrítëdi'in sulë por bien shtë Abraham 24sino también parë lë'ë hia'a naná rialdí ldu'u shti'dzë më. Gunë më tubldí shcuendë cadë túbia'a si talë rialdí ldu'u hia'a shti'dzë el quë nabëcua'ñi Jesús, Shtáda'a, ladi ra tëgulë. 25Bë'në Dios intriegu lë'ë Jesús lu galguti por causë shtúlda'a nu bëcua'ñi më lë́'i' ladi ra tëgulë parë adë chu guëdchí'bëdi'i galquiá cuntrë lë'ë hia'a.

will be added

X\