Romanos 2

1Por ni rnia'a lu të, nápël faltë lë́'ël narunë juzguë sa'l, cualquier de lë'ë të. Quëhúnël juzguë stubi sa'l por lo quë narunë sa'l, perë quëhúnël condenar mizmë lë́'ël purquë quëhúnël mizmë cusë. 2Pues nanë́ hia'a de quë Dios quëhunë më juzguë tubldí tubldí iurë quëhunë më condenar ra naquëhunë ra duldë. 3Lë́'ël quëhúnël juzguë stubi sa'l perë quëhúnël ra cusë mal igual cumë runë sa'l. ¿Pë rúnël llgabë zúnël gan guëca'chilul lu condenación shtë Dios? 4¿Gu rúnël desprëci de quë quëhunë më zihani favurë parë lë́'ël, de quë na më pacënci? ¿Pë adë rdë́'ëdi'il cuendë de quë adë quëhunë më juzguë lë́'ël lueguë lueguë? të parë gunë nadzë́'ël mudë nanabánil. 5Perë lë́'ël naguëdchi ldú'ul, adë në́di'il guëabrí ldú'ul con Dios. Por ni quëgdchí'bël guë́quël más cashtigu dushë parë mizmë lë́'ël iurë gunë më juzguë grë mieti lu juici. Dzë ni gunë më juzguë tubldí parë guëlua'a mieti na më justë; runë më juzguë manërë tubldí. 6Quilli më cadë tubi mieti narunë tucarë según nabë'në mieti. 7Guëne'e më vidë sin fin parë ra naná pacënci nu rianaldë rall tëchi cusë za'quë, ra naquëreldë sulë parë gunë rall honrar lë'ë më, ra narianaldë tëchi cusë narialúdi'i. 8Perë parë ra narunë cumplir deseo mal nananú la'ni ldu'u rall, ra nanë́di'i guëzu'bë diaguë shti'dzë më, sino más rëuu' ldu'u rall maldá, gunë më cashtigu lë'ë mënë ni; guëdchi'bë më cusë dushë guëc rall. 9Runë tucarë sufrimientë dushë nu galriá ldu'u parë grë ra natsagla'guë quëhunë duldë, primërë lugar parë ra më israelitë, nu zac parë ra më nanádi'i më israelitë. 10Perë gunë më honrar; gunë më alabar; cuedchí ldu'u grë ra narianaldë tëchi ra cusë za'quë, primërë lugar parë ra më israelitë nu zac parë ra mënë nanádi'i më israelitë. 11Dios runë tratë igual con grë mieti. 12Grë́të' ra naquëhunë duldë aunquë guënë́di'i rall lëy shtë Moisés, grë́të' ra mënë ni gac condenar rall sin quë rúnëdi'i cuendë lo quë rni'i lëy. Perë grë ra nananë́ lëy shtë Moisés nu runë ra mënë ni duldë, gac rall juzguë según narni'i mizmë lëy. 13¿Chu naza'quë lu Dios? Pues sulë el quë narunë cumplir lo quë narni'i shti'dzë më, lë́dëdi'i el quë narini shti'dzë më perë rúnëdi'ill cumplirin. 14Hashtë ra nanádi'i më israelitë, nápëdi'i rall lëy shtë Moisés, perë quëhunë rall cumplir lo quë narni'i lëy sulë purquë la'ni ldu'u rall nanú tubi lëy naze'dë de Dios; lëy ni rlua'a pë na mal nu pë na za'quë. Por ni napë ra mënë ni tubi lëy narunë juzguë lë'ë rall; mizmë lë'ë rall napë rall lëy narni'i naná za'quë u lo quë naná mal. 15Mizmë mënë ni rlua'a por conductë shtë rall, lë'ë lëy naná escritë la'ni ldu'u rall. Prupi shgabë rall na testigu na verdá ndë'ë. Mizmë shgabë rall quëhunë acusar lë'ë rall u guëlahin lë'ë rall. 16Dzë nagunë Dios juzguë grë cusë naquëhunë mënë naga'chi, gunë mëhin por Jesucristo tal ziquë ruadi'dza diza'quë lu ra mënë. 17Perë lë́'ël rní'il nal më israelitë, nu rni'i ldú'ul tubldí na shcuéndël lu Dios purquë nápël lëy shtë Moisés, nu runë nadchínil de quë nal shmënë Dios. 18Bësë'dë të lëy shtë më nu rac bë'a të pë naná mal. Nanë́ të lo quë narac shtu'u Dios. 19Rialdí ldú'ul ráquël guëluá'al tubi nariasë́di'i shnezë Dios. Rni'i ldú'ul nal tubi llni parë ra naquëreldë lu nacahi. 20Rni'i ldú'ul nal mësë, de quë ráquël guëluá'al ra narac bë́'adi'i nu ra naguënë́di'i shti'dzë Dios. Zni rní'il purquë nápël lëy naná za'quë; nahin tubi muestrë grë verdá shtë Dios. 21Si talë lë́'ël quëgluá'al stubi mënë ¿pëzielú adë rluá'adi'il el mizmë lë́'ël? Si talë rluá'al sa'l adë naza'quë cuánëll ¿pëzielú rbaa'nël? 22Si talë mizmë lë́'ël rluá'al sa'l adë quënúdi'i tse'lë sa'll ¿pëzielú rquënul tse'lë mënë? Si talë mizmë lë́'ël rna túshël lu ra figurë naruntsa'u mënë të gunë rall adorar ¿pëzielú rbaa'nël lo quë nanú la'ni iádu'u? 23Nalë́ nadchínil por lëy shtë Dios. Rní'il nal më za'quë purquë nápël lëy, perë quëhúnëru'ul desprëci Dios purquë adë quëhúnëdi'il cumplir lo quë narni'i lëy. 24Por causë shtënë të, ra mënë nanádi'i më israelitë, cagni'i rall cuntrë Dios. Zni naescritë la'ni Sagradas Escrituras. 25Na verdá custumbrë shtë narchuguë partë cuerpë shtë ngulë'në, napë valurë si talë quëhúnël cumplir lëy shtë Dios, perë si talë adë rzu'bë diáguëdi'il grë puntë shtë lëy, iurní nal igual ziquë ra më nanádi'i israelitë. 26Nu grë ra nadë gúquëdi'i circuncidar, perë quëhunë rall cumplir lo quë naná escritë la'ni lëy, na rall lu Dios ziquë mënë nabë'në cumplir custumbrë rë'. 27¿Pë adë rdë́'ëdi'i të cuendë de quë ra nanádi'i më israelitë perë quëhunë rall cumplir lo quë narni'i lëy, vidë shtë rall nahin mejurë quë vidë shtë të? Gunë rall juzguë lë'ë të nanapë lëy nu custumbrë shtë circuncidar perë adë rzu'bë diáguëdi'i të mandamientë shtë lëy. 28Tubi israelitë verdadërë na el quë nabëzunë́ Dios ldú'ull, lë́dëdi'i el quë nanapë sëñi shtë circuncidar. Parë gáquël shmënë Dios, nádi'in por fuërë shtë nguiu sino runë tratë shcuendë almë shtë mieti, cusë dentrë ldu'u nguiu. 29Adë gáquëdi'i hia'a shmënë më por guëzu'bë diága'a lëy, sino gáca'a shmënë më por Espíritu Santo. Pues el quë naná limpi lu Dios, nápëll hunurë shtë Dios, lëdë niá'asëdi'i hunurë shtë sa' nguiu.

will be added

X\