Romanos 15

1Grë hia'a naná firmë lu shnezë Dios, runë tucarë guëdë́'na'a compañi ra nazugá'adi'i firmë lu shnezë më. Gáca'a më pacënci, lë́dëdi'i mënë narguili bien shtë́na'a. 2Cadë tubi hia'a runë tucarë guëdë́'na'a bien con sa' hia'a të tsaldí ldu'u rall más; gac rall firmë lu shnezë më. 3Mizmë Jesucristo adë bëquítëdi'i ldú'i' mizmë lë́'i' sino guc cumplir lo quë naná escritë la'ni Sagradas Escrituras: “Grë ra didzabë naguni'i mënë cuntrë lë́'ël, bëabrí guni'i rall cuntrë na”. 4Pues grë lo quë naná escritë la'ni Sagradas Escrituras, cuë ra di'dzë ni parë bien shtë hia'a. Naescritin të guësë́'da'a la'nin të gua'a ldu'u hia'a firmë lu shnezë më të gáca'a më pacënci por shti'dzë më nu gápa'a esperansë. 5Quëgna'ba lu Dios, el quë narni'inú lë'ë hia'a, gúni' compañi lë'ë të, të gac unidë të ziquë bësëa'në më tubi ejemplë parë lë'ë hia'a 6të gac gunë të alabar Dios con tubsë llgabë nu con tubsë bë. Gulë bë'në alabar Dadë Dios naná Shtadë Shláma'a Jesucristo. 7Por ni, gulë bë'në recibir grë sa' të cumë ziquë Jesucristo bë́'ni' recibir lë'ë hia'a parë guëlua'a pudërë shtë Dios. 8Lo quë narnia'a na, bidë Cristo parë bë'në më sirvë lë'ë ra më israelitë parë gac cumplir grë ra promësë naguni'i Dios lu shtadë guëlú hia'a. Bidë më parë guëlua'a më ra di'dzë shtë Dios na verdá. 9Nu bidë më parë ra mënë nanádi'i më israelitë, guëdë'ë rall graci lu më por galërga'a ldu'u më. Ni na de acuerdë naná escritë: Guna alabar lë́'ël entrë grë naciuni. Gulda cantë lul; guënia'a blac llëru'bë na pudërë shtë́nël. 10Stubi partë Sagradas Escrituras rni'i: Gulë bëquitë ldu'u të mënë nanádi'i israelitë. Gulë bëquitë ldu'u të juntë con shmënë më. 11Stubi partë Sagradas Escrituras rni'i: Gulë biadi'dzë cusë ru'bë nabë'në Dios lu grë mënë shtë guë́'dchiliu. Lë'ë të nanádi'i më israelitë, gulë bë'në alabar lë'ë më juntë con ra shmënë më. 12Nu Isaías bëquë́'ëi': Tubi llëbní Isaí guëdchini të guënibë'a më ni ra naciuni. Ra mënë tsaldí ldu'u rall lë́'i', el quë nagunë salvar lë'ë rall. 13Quëgna'ba lu Dios, el quë narunë parë gápa'a esperansë, guëshe'ldë më lëgrë nu paz la'ni ldu'u të purquë rialdí ldu'u të shti'dzë më. Cagna'ba gapë të zihani esperansë por pudërë shtë Espíritu Santo. 14Bëcha, napa segurë de quë lë'ë të na të më za'quë nu rac bë'a të ra cusë shtë Dios, nu nanë́a de quë rac të guëdë'ë të cunseju parë cadë tubi sa' të. 15Perë la'ni cartë rë', adë bëdzë́bëdia'a guëquëa'a lu të grë enseñansë rë' të adë guëá'ldëdi'i ldu'u të di'dzë ni. Bë́nahin purquë zni bë'në më incarguë de quë gunahin. 16Bë'në Dios tubi favurë de quë guna sirvë lë'ë Dadë Jesucristo entrë ra nanádi'i më israelitë. Quëhuna dchi'ni rë' naná bëne'e Dios parë gac salvar mieti, parë raca guna presentar grë ra nanádi'i më israelitë lu Dios ziquë tubi ofrendë naguëca'a më, tubi ofrendë nabë'në ldai' Dios por Espíritu Santo. 17Por Jesucristo naná runë compañi na, napa rsunë parë guëquitë ldua'a con dchi'ni nabëna por lë'ë më 18purquë adë nápëdia'a valurë guënia'a lu të más cusë, sulamëntë lo quë nabë'në Cristo la'ni vidë shtëna; gunia'a lu ra mënë të ra nanádi'i më israelitë tsaldí ldu'u rall nu guëzu'bë diaguë rall shti'dzë më. 19Por milagrë nu sëñi nu con pudërë shtë Espíritu Santo, biadi'dza shti'dzë Jesucristo dizdë Jerusalén nu alrededurë lugar ni hashtë regiuni Ilírico; biadi'dza guëdubi lugar ni. 20Zni guni'i ldua'a tsagnia'a diza'quë lu ra mënë catë nunquë guc bë́'adi'i mënë lë Dadë Jesucristo të parë shchi'nia gáquëdi'in ziquë tubi mënë narza'a lídchi' guëc cimientë shtë hiu'u nabëntsa'u stubi sáhi'. 21Ziquë na escritë: Grë ra nadë bë́'nëdi'i recibir diza'quë shtë́hi', guini rall. Grë ra nadë riasë́di'i shtí'dzi', tsasë́ rall. 22Nalë́ rac shtua'a guënia'a diza'quë lu ra nanadë guënë́di'i lë'ë më. Zihani mënë runë rall cuntrë na; por ni adë bëna gan tsahia tubi visitë lë'ë të. 23Perë iurne' bëna gan shchi'nia ndë'ë, guëdubi regiuni rë'. Por zihani izë rac shtua'a guëbaninúa lë'ë të. 24Gueldë guëna visitar lë'ë të iurë tsahia España. Despuësë de tubi visitë con lë'ë të, rialdí ldua'a gunë të compañi na con nicidá nanapa parë nezë España. 25Perë iurne' tsahia Jerusalén; guahia du'pë ayudë parë ra shmënë Jesús narëta' ndë 26purquë ra mënë Macedonia nu Acaya bëtëá rai' tubi ofrendë parë ra shmënë Jesús nabënápëdi'i, ra naquëreldë Jerusalén. 27Pues bë'në rall llgabë ziquë cusë za'quë, gunë rall compañi ra mënë ni. Nabënë nahin purquë ra mënë Acaya nu Macedonia bë'në rall recibir diza'quë por ra mënë israelitë. Iurne' runë tucarë gunë rall compañi ra prubi con dumí shtë rall. 28Iurë guna gan con asuntë rë', guna intriegu ofrendë ni guia'a rai'; iurní guërua'a parë España. Pues iurní gueldë guënahia lë'ë të. 29Napa segurë de quë iurë guënahia lu të, guëdchinia con bendición shtë Jesucristo. 30Bëchi, quëhuna ruëguë lu të por nombre shtë Dadë Jesucristo nu por amor narne'e Espíritu Santo, de quë gunë të compañi na con oraciuni lu Dios. 31Gulë guna'bë lu më të parë guëlá më na grë́të' lo quë narac shtu'u gunë ra nadë rialdídi'i ldu'u shti'dzë Jesús, ra naquëreldë Judea. Gulë guna'bë lu më të parë ra shmënë Jesús nananú Jerusalén, gunë rall recibir con bien ayudë naguahia parë lë'ë rai'. 32Nu gulë guna'bë lu më, si na voluntá shtë më, gueldë guënahia lë'ë të; guëdchinia con lëgrë shtë më nu guna du'pë descansë con lë'ë të. 33Dios el quë narunë parë cuedchí ldu'u mieti, cuezënúhi' lë'ë të. Rac shtua'a cuedchí ldu'u të por pudërë shtë Dios; cuezënú më lë'ë të. Amén.

will be added

X\