Romanos 14

1Gulë bë'në recibir sa'l narialdí ldu'i diza'quë aunquë adë zuga'adi'ill firmë lu shnezë më. Bë'në recibir lë́'ëll sin quë adë rchupë dí'dzëdi'il subrë puntë naraull. 2Por ejemplë nanú tubi sa'l narialdí ldú'ull nanú permisi gaull grë clasë cumidë, perë nanú stubi sa'l naná débil; rní'ill runë tucarë gau mieti ra verdurë, lë́dëdi'i gau mieti belë. 3Pues el quë naráu belë, adë gúnëdi'ill juzguë lë'ë sa'll naráu sulë ra verdurë. Nu zac el quë nadë rau belë, adë gúnëdi'ill juzguë el quë naráu grë clasë cumidë purquë Dios bë'në recibir lë'ë mieti ni. 4¿Chull nal të quëhúnël juzguë lë'ë muzë shtë stubi lamë? Pues lu shlamë muzë, gac muzë juzgar u gunë muzë recibir hunurë. Pues muzë shtë Jesús zull firmë lu shnezë më purquë Dios napë pudërë parë gunë muzë ni gan lu grë prëbë naze'dë lúhi'. 5Stubi comparaciuni; nanú bëldá mënë quëhunë rall cumplir ra dzë delicadë. Stubi sa'l rní'ill grë ra dzë na igual; nídi'i dzë delicadë parë lë́'ëll. Pues nadë más runë tucarë cadë nguiu gáqui' firmë con creenci shtë́hi'. 6El quë nanapë rëspëti lu dzë delicadë, pues quëhúnëll honrar Dios, nu zac el quë naquëhúnëdi'i cumplir ra dzë delicadë, lu Dios nápëll rëspëti. El quë naráu grë́të' cusë, pues quëhúnëll rëspëti Dios nu quëgdë́'ëll graci lu më por cumidë. Nu el quë narunë providë gaull cualquier cusë, quëhúnëllin parë lë'ë më nu rdë́'ëll graci lu më. 7Nadápa'a el quë narnibë'a lë'ë hia'a; mientras nabánia'a, na hia'a muzë shtë më nu iurë gátia'a, na hia'a shmúzi'. 8Si talë nabánia'a, nabánia'a parë lë'ë Dadë. Si talë rátia'a, rátia'a parë lë'ë më. Si talë guëbánia'a u si talë gátia'a, na hia'a shmënë Dios. 9Por mizmë rsunë ni, Cristo guti nu bëabrí nabani më të parë gac më Dadë tantë ra mënë naguti nu zac ra nanabani. 10Perë lë́'ël ¿pëzielú rúnël juzguë ra bëchi sa'l? Grë́të' hia'a napë quë guëdchínia'a delantë lu Cristo të parë gunë më juzguë cadë lë'ë hia'a. 11Sagradas Escrituras rni'i: Ziquë segurë na nabania, rni'i Dadë, grë́të' mënë gac bë'a rall nahia Dios nu guëzullibi rall lua. Grë́të' mënë gunë rall alabar na. 12Zníti'i cadë tubi hia'a napë quë guëdë'ë hia'a cuendë lu Dios por lo quë naquëdë́'na'a. 13Por ni rnia'a, adë chu gúnëdi'i juzguë sa'll sino al contrari, gulë guni'i ldú'ul guëquëréldël naza'quë, lë́dëdi'i manërë mal; no sea quë guëlaguë sa'l lu duldë por causë shtë́nël. 14Unidë nahia con Jesucristo, por ni napa segurë de quë grë cumidë nalimpi; nídi'i mal si talë guëdáuha'ain, perë si tubi nguiu rni'i ldú'ull nanú dau adë límpidi'i, pues parë lë́'ëll naprovidë gaullin. 15Perë si talë raul grë clasë cumidë nu zni quëhúnël ofender sa'l, pues adë rac shtú'udi'il sa'l iurní; runë fáltël amor parë sa'l. Adë rúnëdi'il niétiquë; adë gáudi'il belë si talë por ni guëniti sa'l. Jesucristo gúti' por lë́'ëll. 16Adë rdë́'ëdi'il lugar guëni'i mënë mal por lo quë nanë́l na bien. 17Si talë rnibë'a Dios lë́'ël, si náhi' Rëy, nídi'i importë custumbrë pë raul u pë ruu'l, sino stubi cusë rqui'ni naná tubldí shcuénda'a lu më, nu cuedchí ldu'u hia'a lúhi', nu rquitë ldu'u hia'a por Espíritu Santo nacuezënú lë'ë hia'a. 18El quë narunë sirvë Cristo manërë za'quë, ni rquitë ldu'u Dios con lë́'ëll nu ra sa'll adë bë nápëdi'i guëni'i rall cuntrë lë́'ëll. 19Por ni cha guiagla'ga'a nezë catë rbedchí ldu'u hia'a, catë nídi'i dishi'bi, catë guëdë́'na'a compañi sa' hia'a të gac rall más firmë lu shnezë Dios. 20Adë rshí'nidi'il dchi'ni shtë Dios por lo quë narául. Grë dau naza'quë gau mieti perë na mal si talë raul tubi cusë nu ejemplë shtë́nël na ziquë tubi guë'ë catë rreldë sa'l nu gúnëll duldë. 21Pues bien nahin adë chu gáudi'i belë, nu adë chu gúdi'i vini, nu ni por chu guëdë́'nëdi'i cualquier tubi cusë narunë rreldë bëchi sa' hia'a lu duldë, ni lo quë runë dañi parë fe shtë sa' hia'a. 22¿Gu rialdí ldú'ul de quë grë dau naza'quë? Pues nabënë nahin perë adë rdildi dí'dzëdi'il con sa'l subrë puntë rë'. Rquitë ldu'u nguiu el quë naná firmë lu shnézi', el quë nanëll rúnëll bien. 23El quë naráu cualquier cusë nu rza ldú'ull, nall culpablë purquë adë quëháudi'ill con fe; adë quëhúnëdi'ill cumplir según rialdí ldú'ull. Cualquier cusë naguëdë́'na'a, si nápëdi'i hia'a confiansë naza'quin, pues duldë nahin parë lë'ë hia'a.

will be added

X\