Romanos 13

1Runë tucarë grë́të' mënë gunë rall rëspëti ra gubiernë nu autoridá purquë grë ra autoridá na por voluntá shtë Dios. Ra autoridá zúbëga'a rai' por permisi shtë Dios. 2Grë ra narzutipë lu shti'dzë gubiernë rúnëll cuntrë lo quë nabë'në Dios punërë. El quë narzutipë lu shti'dzë gubiernë rsëdchínill cashtigu parë mizmë lë́'ëll. 3Grë ra narnibë'a nananú guë́'dchiliu, adë rtsë́bëdi'i rall ra mënë naquëhunë cusë za'quë sino quë rtsëbë rall ra naquëhunë mal. ¿Gu rac shtú'ul guëbánil sin quë rdzë́bëdi'il lu autoridá? pues gulë cue cusë za'quë; hia iurní guëá'nël ziquë ra më za'quë lu ra gubiernë. 4Pues lë'ë ra autoridá na rall el quë nabë'në Dios punërë parë bien shtë të, perë si talë lë́'ël quëhúnël mal, iurní sí, guëdzë́bël lu autoridá purquë bë'në më punërë lë'ë rall parë gunë rall cashtigu tubldí grë́të' el quë naquëhunë mal. 5Por ni rqui'ni gunë të rëspëti ra autoridá, lëdë niá'asëdi'i parë zé'dëdi'i cashtigu guë́quël sino también purquë la'ni ldú'ul nanël zni naza'quin. 6Por rsunë rë', gulë quilli ra impuestë nacagna'bë gubiernë purquë na rall por voluntá shtë Dios. Bë'në më punërë lë'ë rall parë dchi'ni ni. 7Gulë bëdë'ë lo quë narunë tucarë parë cadë tubi sa'l. El quë naze'bi contribución, gulë quilli contribución. Grë ra naze'bi impuestë, gulë quilli impuestë. El quë narunë tucarë rëspëti, gulë bë'në rëspëti lë́'i' nu el quë narunë tucarë hunurë, gulë bë'në honrar lë́'i'. 8Adë rzé'bidi'i të ni tubi lu sa' të sino gulë quilli lo quë narzé'bil lu sa'l. Gulë guc shtu'u sa'l purquë el quë narac shtu'u sa'll de verdá, bë́'nëll cumplir lo quë nacagnibë'a lëy shtë Dios. 9Ra mandamientë rni'i: “Adë rúnëdi'il duldë adulteri. Adë rguínidi'il sa'l. Adë rbaa'nëdi'i të. Adë ruadi'dzë bíshidi'il lu sa'l. Adë rzébidi'i ldú'ul pë shtë mënë.” Grë ndë'ë con los de más mandamientë shtë Dios, gúnël cumplir si talë gúnël lo quë narni'i shti'dzë më: “Gulë guc shtu'u grë sa'l igual ziquë rac shtú'ul mizmë lë́'ël”. 10El quë naná rac shtu'u sáhi', adë quëhúnëdi'ill mal cuntrë bëchi sa' ni; por ni el quë narac shtu'u sa'll de verdá, canihúnëll cumplir lëy shtë Dios. 11Más de ni, gulë bëdë'ë cuendë tiempë nabánia'a. Hia bëga'a iurë; gáca'a ziquë el quë nagubani lu mbëca'ldë purquë dzë naguëdchini Dadë Jesús stubi, más guëlladchi zuga'ain parë iurne' quë iurë lë'ë hia'a gualdí ldu'u hia'a diza'quë. 12Na ziquë gue'lë ze'dë grëgue'lë; hia lë'ë gue'lë ziagdzaguë. Lë'ë dzë ze'dë bi'guë. Por ni rqui'ni guësá'na'a grë cusë mal narunë mieti lu nacahi. Ziquë suldadë nanacu shabë suldadë, cha zuga'a hia'a con llni shtë Dios parë tíldia'a cuntrë mal. 13Ziaglá'ga'a lu shnéza'a sin ni tubi duldë, ziquë narunë tucarë narzë́ rdzë. Adë chu gáquëdi'i zudchi. Nu adë chu tsádi'i ca nanú ruidë, nilë catë quëreldë mënë ziquë mbecu. Adë chu gápëdi'i mal vici; adë chu tsutë́di'i lu dishi'bi. Adë chu gáquëdi'i mbidiosë 14sino gulë gac ziquë tubi nanacu bien con mizmë pudërë shtë Dadë Jesucristo. Adë rdë́'ëdi'il sí lu ra deseo mal narsini lë́'ël lu mal.

will be added

X\