Romanos 12

1Zníti'i bëcha, quëhuna ruëguë lu të gunë të intriegu mizmë lë'ë të parë Dios purquë bëga'a ldu'u më lë'ë të. Gulë bë'në presentar mizmë lë́'ël ziquë ofrendë parë lë'ë më. Gulë gac të mënë santu, mënë narëuu' ldu'u Dios. Ni runë tucarë gunë të purquë riasë́ të, nu zni gunë të alabar lë'ë më. 2Adë chu guëquëréldëdi'i ziquë los de más mënë shtë guë́'dchiliu, sino gulë gac mënë nacubi por cambi nananú la'ni ldu'u të. Zni másru'u gac bë'a të naná voluntá shtë Dios; quiere decir, guadë naná cusë za'quë nu guadë narquitë ldu'u më nu lo quë naná tubldí delantë lu më. 3De acuerdë con favurë nabë'në më, gulë́ më na ziquë poshtë shtë́hi', rnia'a lu të adë chu gúnëdi'i llgabë nall më ru'bë lu sa'll. Mejurë gulë bë'në llgabë lo quë naná verdá nu tubldí de acuerdë con fe nabëzëlaa'chi Dios parë lë́'ël. 4Ziquë cuerpë shtë nguiu naná zihani partë perë tubsë cuerpë, 5zni zac lë'ë hia'a, cantidá na hia'a perë na hia'a tubsë cuerpë naná unidë con Jesucristo, nu lë'ë hia'a unidë na hia'a, cadë nguiu con grë sa' nguiu. 6Cadë túbia'a nadápa'a don nabëzëlaa'dchi Espíritu Santo según favurë nabë'në Dios. Llni nu fuersë narne'e Dios adë nádi'in igual parë cadë túbia'a, perë runë tucarë guëdë'në dchí'nia'a llni nadápa'a. Si talë por pudërë shtë Dios ráquël guëní'il shti'dzë më, guni'i shti'dzë më de acuerdë con ldai' shtë më nabëdë́'na'a recibir de lë'ë më. 7Si talë ráquël rúnël sirvë lu sa'l, pues bë'në sirvë lu rai' con guëdubinú ldú'ul. Si talë ráquël guëluá'al shti'dzë më con pudërë shtë më, pues runë tucarë guëluá'al con guëdubinú ldú'ul. 8Si talë ráquël guëdë́'ël cunseju sa'l, bë'nin con guëdubinú ldú'ul. El quë nardë'ë parë shchi'ni Dios, pues guëdë́'ëll sin quë cuézi' gúnëll recibir premi. El quë narac guënibë'a, pues tsagla'guë guënibë́'all con cuidadë. El quë narga'a ldu'u sa'll, guëga'a ldú'ull con lëgrë. 9Gulë guc shtu'u de verdá grë mënë. Gulë guná tushë ra cusë mal perë gulë tsagla'guë ra cusë za'quë. 10Gulë guc shtu'u con llëru'bë cariñi grë sa' të. Gulë bë'në honrar sa'l; gulë bë'në rëspëti lu sa'l. 11Adë gac nabë́chidi'il; gulë bë'në sirvë Dadë Jesús guëdubi tiempë. 12Gulë bëquitë ldu'u të con esperansë nanápël; gulë gac mënë pacënci iurë rzunaldë mënë lë́'ël; adë cuézëdi'i të sino gulë guna'bë lu Dios guëdubi tiempë. 13Gulë bë'në compañi ra narialdí ldu'i shti'dzë Jesús con nicidá shtë rai'. Gulë bë'në recibir bien grë naze'dë visitë lídchil. 14Si talë tubi mënë rguell guë́quël, guna'bë lu Dios parë guëdë'ë më bendición parë nguiu ni. Adë rúnëdi'il igualadë con lë́'ëll. 15Gulë cue nalëgrë con ra naquëreldë nalëgrë nu gulë bëga'a ldu'u të con ra naru'në lu galëriá ldu'u. 16Súdi'i ni tubi dishi'bi entrë lë'ë të. Adë runë narú'bëdi'il lu sa'l, sino gulë gac amigu shtë ra mënë nanádi'i më ru'bë lu guë́'dchiliu. 17Adë riabrídi'i gúnël cusë mal parë el quë narunë cuntrë lë́'ël. Gulë guni'i ldu'u gunë të bien delantë lu grë sa' të. 18Gulë guquëreldë sin dishi'bi con grë mieti. 19Adë rúnëdi'il vengar sino bëdë'ë sí gunë Dios cashtigu purquë Sagradas Escrituras rni'i: “Runë tucarë guna vengar; na guëguíllahin, rni'i Dadë”. 20Nu zac rni'i Sagradas Escrituras: “Si talë enemigu shtë́nël rldia'në, bëdë'ë nagáuhi'. Si talë rbídchi', bëdë'ë nagúhi' purquë si talë gúnël zni, iurní guëá shnill por galështú.” 21Adë rdë́'ëdi'il sí gunë duldë gan lul, sino lë́'ël bë'në gan lu mal con lo quë naná za'quë.

will be added

X\