Romanos 11

1Iurne' quëgna'bë di'dza: ¿pë na posiblë bëquë́ guia'a më parë siemprë ra mënë israelitë? Aquëdi'i; pues mizmë na nahia më israelitë; nahia llëbní Abraham; Benjamín na shtadë guëluhia. 2Dizdë más antsë Dios gulë́ më ra mënë israelitë; adë bëquë́ guia'a Dios lë'ë rall. ¿Pë riasë́di'i të lo quë narni'i Sagradas Escrituras la'ni histuri nabë'në Elías? Bëdchi'bë Elías galquiá cuntrë mënë israelitë; guní'i' lu Dios: 3“Dadë, ra mënë gudini rall ra nabiadi'dzë shtí'dzël nu bëzalú rall bëcu'guë shtë́nël. Sulë na nahia muzë shtë́nël nanabani. Nu rac shtu'u rall quini rall na.” 4Perë Dios bëquebi lu Elías: “Na gulëhia mënë; napa gadchi mili nguiu nadë bëzullíbidi'i delantë lu dzanë Baal”. 5Rnia'a lu të, mizmë iurne' ziquë tiempë dzë ni, Dios napë tubi tantë mënë israelitë nagulë́ më ziquë favurë shtë më të gac rai' shini më. 6Si talë na rai' shini më por tubi favurë, iurní nádi'in por lo quë naquëhunë rai' purquë iurní favurë nídi'i favurë sino salvaciuni na ziquë rallë narunë tucarë por lo quë nabë'në rall. Bë'në më favurë ni sulë por galërga'a ldú'i'. 7¿Pë guëní'ia'a? Casi grë mënë israelitë adë bëdzélëdi'i rall manërë parë gac salvar rall, perë bëldá rall nagulë́ Dios, bë'në rai' recibir favurë shtë më. Los de más më israelitë guc naguëdchi ldu'u rall, bë'në Dios. 8Zni rni'i Sagradas Escrituras: “Bësa'në Dios lë'ë rall lu nacahi të adë tsasë́di'i rall; adë rnádi'i rall con slu rall; adë rínidi'i rall con diaguë rall, bë'në Dios. Zni na rall hashtë iurne'.” 9Nu zac rni'i David: Grë cusë za'quë nanapë mënë ni, guëabrí ziquë trampë catë ldaguë rall. Vidë chulë shtë rall guëabrí guëc rall cumë cashtigu. 10Nu slu rall guëcahi të parë guënádi'i rall verdá. Nu galriá ldu'u shtë rall gac ziquë tubi bultë në'ë. 11Iurne' rna'bë di'dza: ¿pë na ra mënë israelitë ziquë tubi mënë narreldë lu guë'ë nu gúnëdi'ill gan jamás tsashtëll stubi? Aquëdi'i, sino iurë bëquë́ guia'a më israelitë salvaciuni, ra mënë nanádi'i më israelitë guatë́ rall shnezë Dios parë gac salvar rall të parë guëná mënë israelitë nu guëzebi ldu'u rall lu mënë ni; iurní tsaldí ldu'u rall shti'dzë më. 12Guënia'a lu të stubi cusë, si talë iurë bëquë́ guia'a mënë israelitë salvaciuni shtë Dios, iurní bëdchini bendición parë los de más mënë, blac llëru'bë bendición guëdchini iurë guëabrí ldu'u rall lu Dios. Si talë ra më nanádi'i më israelitë, napë rall favurë shtë Dios purquë ra mënë israelitë bëniti rall shnezë Dios, blac cusë za'quë guëdchini lu guë́'dchiliu iurë tsaldí ldu'u mënë israelitë shti'dzë Dios. 13Perë napa tubi di'dzë parë lë'ë të nanádi'i më israelitë. Bëshe'ldë Dios na; nahia poshtë shtë më. Nahin tubi hunurë parë na. 14Quëhuna shchi'ni më con guëdubinú ldua'a të ra sahia mënë israelitë, iurë guëná rall lë'ë të, gac shtu'u rall gac salvar rall. 15Pues si talë iurë bëquë́ guia'a Dios lë'ë rall, ra mënë nanádi'i më israelitë guatë́ rall shnezë Dios, ¿llallë gac iurë ra mënë israelitë guëabrí ldu'u rall shnezë Dios stubi? Gaquin ziquë iurë tsashtë́ tëgulë ladi ra tëgulë. 16Iurne' guënia'a shcuendë Abraham nu naciuni Israel. Si talë tubi muestrë shtë nacubë na santu, grë nacubë na santu. Si slu'chi hiaguë na santu, también ra llicu hiaguë na santu. 17Bëldá ra mënë israelitë na rall ziquë llicu hiaguë olivo guishi; bëriuguë rahin perë lë'ë të guc injertar lu tronquë shlugar ra mënë ni, nu napë të partë con vidë shtë hiaguë verdadërë con ra naná shmënë Dios. 18Adë runë nadchínidi'i të; adë chu guëní'idi'i na të mejurë quë los de más llicu hiaguë. Si talë runë nadchini të, gulë bësëagná ldu'u të de quë napë të vidë sin fin sulë purquë unidë na të con tronquë shtë hiaguë. Lë'ë tronquë rne'e vidë parë lë'ë të; lëdë lë́'ëdi'i të rdë'ë të vidë parë hiaguë ni. 19Perë tal vez guëní'il lua: “Perë llicu hiaguë riuguin të parë guc injertara; guca injertë lu tronquë shtë hiaguë”. 20Rnia'a lu të; bëdchisú Dios ra mënë israelitë purquë adë gualdídi'i ldu'u rall shti'dzë Dios, perë lë́'ël nápël vidë sin fin sulë purquë rialdí ldú'ul shti'dzë më. Zni nahin; adë runë nadchínidi'il sino gupë cuidadë 21purquë si talë adë bë́'nëdi'i Dios perdunë ra mënë israelitë naná ziquë llicu hiaguë legítimë, tampuquë gúnëdi'i më perdunë lë́'ël si adë rialdídi'i ldú'ul de verdá. 22Gulë guná, blac llëru'bë na amor shtë Dios, perë runë më cashtigu. Ra naná ziquë llicu hiaguë nabëriuguë bë'në më cashtigu demasiadë, perë parë lë́'ël gunë më bien si talë tsagla'guë gáquël unidë con lë'ë më; no sea quë zac lë́'ël gáquël ziquë llicu hiaguë nabëriuguë. 23Más de ni, si talë ra mënë israelitë nanádi'i unidë con Cristo iurne', si talë guëabrí ldu'u rall lu shnezë Dios, gapë rall vidë sin fin; gac rall ziquë llicu hiaguë naguc injertë lu tronquë stubi. Napë më pudërë parë gunë mëhin. 24Perë lë́'ël nal ziquë llicu hiaguë olivo guishi; nádi'il më israelitë perë bëriúguël parë gáquël injertadë con verdadërë hiaguë olivo. Ni na contrari lo quë narunë mieti; adë gáquëdi'i unir tubi llicu hiaguë guishi lu tubi tronquë za'quë. Zni nahin con ra mënë israelitë naná ziquë llicu hiaguë verdadërë. Blac sencigi nahin gunë më injertë ra mënë ni lu tronquë shtë hiaguë stubi vësë. 25Bëchi, quëgnia'a comparaciuni purquë rac shtua'a gac bë'a të tubi secretë nabëlua'a Dios ne'. Antsë guasë́di'i hiá'ahin. Perë adë rúnëdi'i të llgabë na të mejurë quë los de más sa' të. Bëldá ra më israelitë na rai' ziquë ciegu; naguëdchi ldu'u rai' hashtë gac cumplir zihani mënë nanádi'i më israelitë gac salvar. 26Iurë nasalvar ra mënë ni, iurní grë mënë israelitë gac salvar rall; Sagradas Escrituras rni'i: El quë nagunë librar, zé'di' de Sión. Guëdchisúhi' duldë shtë llëbní Jacob. 27Ndë'ë na tubi promësë nardë'a con lë'ë rai' iurë guëdchisúa duldë shtë rall. 28¿Pë runë cuntienë grë ndë'ë parë ra nabë'në recibir diza'quë? Pues ra më israelitë na rall enemigu shtë Dios iurne' parë gunë të recibir bendición shtë më. Perë gulë́ më lë'ë rall; bë'në ldai' më lë'ë rall purquë na rall shini shmënë Dios naguquëreldë guahietë. 29Rna'bë më mënë; rzëlaa'dchi më bendición cua'a mënë; nunquë gunë më cambi galërni'i ldu'u më. 30Más antsë adë gualdídi'i ldu'u të shti'dzë më perë iurne' sí, bë'në të recibir galërga'a ldu'u më. Guquin purquë ra mënë israelitë në́di'i tsaldí ldu'u rall shti'dzë më. 31Aunquë iurne' lë'ë rall adë rzu'bë diáguëdi'i rall shti'dzë më, guëdchini tubi dzë guëga'a ldu'u Dios lë'ë rall stubi nu gac salvar rall. Gunë rall recibir galërga'a ldu'u më stubi juntë con lë'ë të. 32Pues parë Dios grë́të' mënë na rall ziquë ra prësi la'ni lachigui'bë. Grë́të' mënë adë bë́'nëdi'i cumplir mandadë shtë më të parë guëga'a ldu'u më grë mieti. 33Blac llëru'bë na shgabë më. Riasë́ më grë́të' ra cusë. Adë chu gúnëdi'i gan gac bë́'all por completë shgabë më. Adë chu ráquëdi'i gac bë́'all manërë naquëhunënú më con lë'ë hia'a. 34“¿Chull tsasë́ llgabë nanapë Dadë Dios? u ¿chull bëdë'ë cunseju parë lë'ë më? 35¿Chu bëdë'ë nacua'a më të parë guëabrí quilli më lë́'ëll ziquë pagu?” 36Purquë por lë'ë më rni'bi grë́të' cusë. Bëcue'shtë́ më grë́të' cusë; bëntsa'u më grë́të' cusë parë gunë më recibir hunurë nu graci shtë mënë. Runë tucarë grë́të' mënë guëdë'ë rall labansë parë lë'ë më hashtë nídi'i fin. Amén.

will be added

X\