Romanos 10

1Bëchi, lo quë narac shtua'a con guëdubinú ldua'a, lo quë narna'ba lu Dios, gac salvar ra mënë israelitë. 2Nahia testigu de quë zianaldë rai' lëy shtë Dios con llëru'bë devociuni perë adë riasë́di'i rall; nápëdi'i rall llni shtë Dios. 3Adë guënë́di'i rall manërë runë Dios parë gac tubldí shcuendë nguiu lu më; más bien guc shtu'u rall por gunë cumplir lëy, gac rall më za'quë lu Dios. Adë në́di'i rall gunë rall recibir salvaciuni cumë favurë nabë'në më por grë mieti. 4Pues parë grë ra naná rialdí ldu'i shti'dzë Dios, adë rianáldëdi'i rall tëchi lëy parë gac tubldí shcuendë rall lu më. Rac bë'a rall sulamëntë por Cristo napë nguiu tratë con Dios. 5Nu Moisés bëquë́'ëi' gac tubldí shcuendë nguiu lu Dios si talë gunë nguiu cumplir lëy; guni'i Moisés: “El quë nagunë cumplir grë puntë shtë lëy, guëquitë ldu'i parë siemprë”. 6Perë manërë parë gac tubldí shcuendë nguiu lu Dios por fe na zndë'ë; lëdë nagánëdi'in. Adë rúnëdi'il llgabë napë quë tsépil lu gube'e parë tsagllí'il Cristo parë gac salvárël 7nu adë rúnëdi'il llgabë napë quë guiétël catë nanú ra tëgulë parë tsagllí'il Cristo de ndë. Aquëdi'i. 8¿Pëllë rni'i lëy? Rni'in: “Bëdchini di'dzë parë lë́'ël; hia ruadí'dzël di'dzë ni lu mënë; cabezin la'ni ldú'ul”. Pues mizmë diza'quë rë' naquëdë'në na'a predicar, rni'i de quë napë quë tsaldí ldu'u mënë shti'dzë Jesús. 9Ruadi'dzë na'a de quë si talë rní'il Jesús na Dadë nanapë derechë parë guënibë́'ai' lë́'ël nu si talë rialdí ldú'ul de verdá de quë bëldishtë́ Dios lë'ë Jesús ladi ra tëgulë, zac salvárël. 10Napë quë tsaldí ldú'ul shti'dzë më parë gac tubldí shcuéndël lu Dios; con rua'l quëhúnël testificar rialdí ldú'ul Dios; por ni nasalvárël. 11Sagradas Escrituras rni'i: “Ni tubi chu narialdí ldu'i shti'dzë Dios, adë guëtúdi'i lull”. 12Nídi'i diferenci entrë ra më israelitë nu con ra nanádi'i më israelitë, pues mizmë Dadë Jesús na Dadë shtë grë mënë nu rne'e më sin medidë ca'a grë ra narialdí ldu'i lë'ë më. 13Zni na, grë ra narna'bë Dadë Jesús parë gúni' perdunë lë́'ëll, gac salvárëll. 14Perë ¿llallë guëna'bë rall lë'ë më si talë adë rialdídi'i ldu'u rall lë'ë më? ¿Llallë tsaldí ldu'u rall lë'ë më si talë chu nádi'i naruadi'dzë lu rall diza'quë shtë më? ¿Llallë guini rall? nu adë chu nádi'i nanua'a shti'dzë më parë lë'ë rall. 15¿Llallë tsagni'i mënë diza'quë si talë adë chu nádi'i el quë nabëshe'ldë lë'ë nguiu ni? Ziquë rni'i Sagradas Escrituras: “Blac nasa'a iurë guëdchini ra naruadi'dzë diza'quë nu nutici narsëquitë ldu'u mënë”. 16Perë lëdë grë́di'i mënë runë rall cuendë diza'quë, ziquë bëquë'ë Isaías: “Dadë ¿chull gualdí ldu'u di'dzë nabiadi'dzë na'a lu rall?” 17Sin quë adë guëtë́'dëdi'i, rialdí ldu'u mënë iurë ruadi'dzë tubi më diza'quë lu rall. Diza'quë ni na mizmë shti'dzë Jesucristo. 18Perë rna'bë di'dza lu të ¿pë adë bínidi'i rall lo quë nacagni'i Dios lu mënë? Clarë quë sí; bini rall grë́të' di'dzë ni. Sagradas Escrituras rni'i: Biadi'dzë Dios shtí'dzi' guëdubi nezë shtë guë́'dchiliu. Shti'dzë më bërë'tsë hashtë catë rialú guë́'dchiliu. 19Guëabrí guëna'bë di'dza: ¿pë na posiblë adë guc bë́'adi'i mënë israelitë shti'dzë më? Pues primërë puntë, Moisés bëquë́'ëi' shti'dzë Dios narni'i: Guna parë guëzebi ldu'u të lu tubi naciuni nanadë runguë bë́'adi'i na. Guna tratë lë'ë rall të guëldënú të lë'ë rall, mënë nanë́di'i tsasë́ rall shti'dza. 20Segundë puntë, Isaías gupë valurë nu bëquë́'ëi': Ra nagudílidi'i na, bëdia'guëlú rall na. Guëlua'aluhia lu ra nadë guná'bëdi'i por na. 21Perë en cuantë shcuendë mënë israelitë rni'i Isaías: “Guëdubi tiempë bëldí guiahia parë guna recibir mënë nanë́di'i guëquë́ diaguë shti'dza, mënë narni'i cuntrë voluntá shtëna”.

will be added

X\