Apocalipsis 8

1Iurë lë'ë më nabërulë́ Lli'li bëche'zë sëgi gadchi, iurní bëa'në silënci lu gube'e ziquë mëdi iurë. 2Lueguë gunahia lu gadchi ianglë naná quëbezë zuldí delantë lu Dios; bë'në rai' recibir gadchi trompetë. 3Despuësë de ni bëdchini stubi ianglë nanua'a tubi cinsari orë. Iurní guzuldi' delantë lu bëcu'guë. Bëdë'ë rai' zihani ialë parë gúni' ofrecer gushialë lu bëcu'guë juntë con oraciuni shtë ra shmënë Dios. Lë'ë bëcu'guë orë zuga'a delantë trunë. 4Lë'ë gushialë nananú guia'a ianglë ni, be'pin hashtë lugar catë quëbezë Dios, juntë con ra oraciuni shtë ra shmënë Dios. 5Iurní lë'ë ianglë guna'zi lë'ë cinsari ni; tsadzëhin con gui'i guëdchi shtë catë rie'qui. Iurní bëquëldí ianglë gui'i ni lu guë́'dchiliu. Gubë́ nu nalë́ ruidë gu'; bëdchini ray shtë nguzi'u nu bëllú guë́'dchiliu. 6Iurní ra zëgadchi ianglë nanua'a ra trompetë, bë'në rai' preparar të parë gu'ldë rai' trompetë. 7Primërë ianglë bi'ldi trompetë; iurní gulaguë guiuguë́ nu gui'i nutsin con rënë hashtë guë́'dchiliu. Güe'qui tecërë partë shtë guë́'dchiliu nu tecërë partë shtë ra hiaguë nu tecërë partë plantë narguë́. 8Segundë ianglë bi'ldi trompetë shtë́hi' nu gulaguë ziquë tubi dani ru'bë lu nisë. Dani ni rie'qui con be'lë, nu tecërë partë shtënë nisëdu'u bëaquin ziquë rënë. 9Hia tecërë partë shtë ra ma nananú la'ni nisëdu'u, guti ra. Nu tecërë partë shtë ra barcu, grë́të' gualú. 10Lë'ë tecërë ianglë bi'ldi trompetë, iurní tubi mbelëgui'i ru'bë gulaguë dizdë gube'e. Rie'qui mbelëgui'i ziquë grëaguë. Gulaguin lu tecërë partë shtë ra guëë'gu nu catë nanú zini. 11Lë'ë mbelëgui'i ni lë Naldá. Tecërë partë shtë nisë bëaquin ziquë naldá. Cantidá mënë guti purquë bii' rall nisë lda. 12Lë'ë ianglë naná cuartë, bí'ldi' trompetë; iurní tecërë partë shtë ngubidzë con tecërë partë shtë mbehu nu ra mbelëgui'i, gullini de manërë quë ra tecërë partë shtë rahin bëa'në nacahi. Bëdë́'ëdi'i rahin llni durantë tecërë partë shtë dzë nu gue'lë. 13Iurní gunahia nu binia tubi ianglë nariasë lu gube'e. Guní'i' fuertë: ―Prubi grë́të' ra naquëreldë lu guë́'dchiliu iurë lë'ë ra tsunë ianglë rë' gu'ldë rai' trompetë shtë rai'.

will be added

X\