Apocalipsis 7

1Despuësë de ni gunahia tapë ianglë; zuldí rai' guëdubi ladë shtë guë́'dchiliu. Quëzudchí rai' guëzá guëdapë mbë të parë adë ldá'adi'i mbë lu guë́'dchiliu, nilë nisëdu'u, nu ni tubi hiaguë shtë guë́'dchiliu. 2Nu zac gunahia stubi ianglë naze'dë nezë guia'a. Nápi' tubi sëgi shtënë Dios nanabani. Lë'ë ianglë guni'i fuertë lu ra guëzá tapë ianglë naná bë'në recibir pudërë parë gunë rai' dañi lu guë́'dchiliu nu nisëdu'u. Guni'i ianglë: 3―Adë rúnëdi'i të dañi lu guë́'dchiliu nu nilë nisëdu'u, nilë parë lu ra hiaguë hashtë guna gan guëquëa'a tubi sëñi luquë́ ra muzë shtë Dios, Shtáda'a. 4Binia tubi número naná guc selladë, na rai' ciento cuarenta y cuatro mili shtë ra më israelitë. 5Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Judá. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Rubén. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Gad. 6Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Aser. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Naftalí. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Manasés. 7Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Simeón. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Leví. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Isacar. 8Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Zabulón. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní José. Chi'bë chupë mili guc selladë shtë llëbní Benjamín. 9Iurní gunahia zihani mënë naze'dë de grë naciuni nu grë guë'dchi. Gunahia ra naruadi'dzë grë clasë dizë́. Zuldí rai' delantë lu trunë nu delantë lu më nabërulë́ Lli'li. Pues cantidá rai'; ni tubi adë chu gunë gan guëlabë lë'ë rai'. Nu nacu rai' lari naquichi nu nanú zini guia'a ra mënë ni. 10Grë rai' guni'i rai' fuertë: Nasalvar hia'a por pudërë shtë Dios, Shtáda'a, el quë naquëbezë lu trunë, nu por pudërë shtë më nabërulë́ Lli'li. 11Grë́të' ra ianglë naquëbezë nga'li zuldí rai' alrededurë trunë ni nu alrededurë ra galdë bi tapë më guani'si, nu alrededurë ra tapë më nanabani. Bëzullibi grë́të' ra mënë ni hashtë bëdchini luquë́ rai' lu guiu'u. Delantë lu trunë bë'në rai' adorar Dios. 12Guni'i rai': Nia Dadë, lë'ë labansë shtë mieti runë tucárël. Guëni'i mieti llëru'bë na pudërë shtë́nël, nu rac bë́'al grë cusë. Guëne'e mieti graci lul nu gunë rall honrar lë́'ël purquë pudërë nu fuersë shtë́nël llëru'bë nahin. Nal Dios shtë na'a por grë tiempë. Amén. 13Iurní tubi më guani'si guna'bë dí'dzi' lua: ―¿Chúllëti'i ra ndë'ë naquëbezë ndë'ë, ra nanacu naquichi? ¿Ca nezë ze'dë rai'? 14Na repia: ―Dadë lë́'ël nanël. Iurní guní'i' lua: ―Lë'ë rai' na ra nagudëdë lu galërzac zi nu bëzunë́ rai' almë shtë rai'. Na limpi rai' ziquë lari naquichi por rënë shtë nabërulë́ Lli'li. 15Por ni quëbezë rai' delantë lu trunë shtë Dios nu quëhunë rai' sirvë lë'ë më dzë la gue'lë la'ni santuari shtë më. Nu lë'ë më naquëbezë lu trunë canihapë më lë'ë rai' con pudërë shtë më. 16Hia gúnëdi'i rai' sufrir gubini, ni galërbidchi ldu'u, nilë guëza'i ngubidzë lë'ë rai', ni por galna'i adë gúnëdi'i rall sufrir 17purquë lë'ë më nabërulë́ Lli'li, el quë naná quëbezë guëláu trunë ni, quëhápi' lë'ë rai' ziquë tubi vëquërë quëhápëll ra lli'li. Nu më rë' gua'a lë'ë rai' catë nanú nisë narne'e vidë eternë. Nu Dios guëcuë'dchí më lu rai' grë́të' nisë narru'u lu rai'.

will be added

X\