Apocalipsis 6

1Iurní gunahia lu Lli'li. Iurë bëché'zi' primërë sëgi, iurní binia bë shtë tubi ra tapë nanabani. Cháhi' na ziquë bë shtë nguzi'u; guní'i': ―Gude'e të guënal. 2Gunahia tubi guay naquichi. Hia nadchi'bë ma nua'a tubi iarcu guia'a ni. Iurní bëdë'ë rai' tubi corunë nu ziá'ai' parë gúni' gan lu enemigu nu parë tsagla'guë gúni' gan lu rall. 3Iurë lë'ë Lli'li bëche'zë segundë sëgi, binia bë shtë segundë ra nanabani; guní'i': ―Gude'e të guënal. 4Iurní bëru'u stubi guay naná color llni. Hia nanadchi'bë ma, bë'në recibir tubi spadë ru'bë nu pudërë parë guëdchisull paz parë ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu, nu parë quini ra mënë sa' rall. 5Iurë lë'ë Lli'li bëche'zë tecërë sëgi, iurní binia cha' tecërë nabani; guní'i': ―Gude'e të guënal. Gunahia tubi guay nagasë. Hia nadchi'bë ma, nua'a tubi lliguë ldibrë guiá'ai'. 6Binia tubi bë nabëru'u guëláu ra nanabani. Guní'i': ―Bë'në dañi hashtë rdu' tubi kilo shtë trigu por lo quë runë nguiu gan tubi dzë; nu tsunë kilo cebadë por mizmë prëci ni. Perë adë rúnëdi'il dañi ra hiaguë olivo, nilë ra hiaguë uvë. 7Iurë lë'ë Lli'li bëche'zë cuartë sëgi, iurní binia bë shtë cuartë nanabani; guní'i': ―Gude'e të guënal. 8Gunahia tubi guay shlí'echi; hia nadchi'bë ma lë Galguti. Hia tëchi de ni ze'dë naldë el quë runë representar lugar shtë ra tëgulë. Iurní lë'ë ni bë'në recibir pudërë subrë guëzátë' cuartë partë shtë mënë narëta' lu guë́'dchiliu të gati rall lu guërru con gubini con galguidzë nu con ma dushë. 9Iurë lë'ë Lli'li bëche'zë quintë sëgi, iurní gunahia guëa' bëcu'guë ra almë naná guti purquë gualdí ldu'u rai' diza'quë shtë Dios nu purquë guc rai' testigu shtë më lu sa' rai'. 10Ra mënë ni guni'i rai' fuertë: ―Dadë santu, quëhúnël cumplir promësë shtë́nël. ¿Hashtë ca iurë gac ldë́'ël nu gúnël cashtigu ra nagudini lë'ë na'a? ra nanabani lu guë́'dchiliu. 11Iurní bë'në rai' recibir lari naquichi nu repi më të parë guëzi'i ldu'u rai' stu'pë tiempë más, hashtë gac completë número shtë ra bëchi la sa' rai' naná guti por diza'quë shtë Cristo igual ziquë lë'ë rai'. 12Iurë lë'ë Lli'li bëche'zë sexto sëgi, binia tubi llu ru'bë. Lë'ë ngubidzë bëac ziquë tubi cusë nagasë. Lë'ë mbehu bëac ziquë rënë. 13Hia ra mbelëgui'i lu gube'e gulaguë ra hashtë lu guë́'dchiliu cumë ziquë rlaguë nashi bëlda'u iurë lë'ë mbë dushë rni'bi hiaguë ni. 14Hia gube'e gunitilú ziquë tubi guichi nardëá; hia grë́të' ra dani nu ra dani la'ni nisë bëni'bin shlugarin. 15Hia ra rëy shtë guë́'dchiliu bëca'chilú rall la'ni ra cuevë nu entrë ra guë'ë ru'bë shtë guë́'dchiliu. Zni zac bë'në ra mënë narnibë'a, nu ra ricu, nu ra jëfë shtë militar, nu grë ra nanapë pudërë nu autoridá nu ra esclavë con ra nguiu naná librë. 16Guni'i rall lu dani nu lu ra guë'ë: ―Gulaguë guëc na'a të parë guëca'chilú na'a lu më naquëbezë lu trunë. Gulë bëca'chi lë'ë na'a lu cashtigu ru'bë naná guëshe'ldë Lli'li guëc ra mënë. 17Pues hia lë'ë iurë bëdchini, iurë shtë cashtigu ru'bë. ¿Chu gunë gan guëru'u entrë ra cusë ni?

will be added

X\