Apocalipsis 5

1Iurní gunahia tubi librë guia'a ladë ldi shtë më nazubë lu trunë. Lë'ë librë na ziquë tubi nadu'bi naescritë nezë la'ni nu nezë fuërë nu në́'auhin con gadchi sëgi. 2Nu gunahia ianglë nanapë pudërë ru'bë naná guna'bë di'dzë fuertë: ―¿Chull runë tucarë guësha'lë librë nu guëché'zi' sëgi? 3Ni por gube'e, ni por guë́'dchiliu, ni por lugar catë nanú ra tëgulë, ni tubi adë chu nádi'i parë guësha'lë librë rë', ni siquierë parë guëná ni luhin. 4Iurní nalë́ binia purquë adë chu nádi'i të guësha'lë librë ni. Ni tubi adë nídi'i nanapë derechë parë gu'ldë la'ni librë ni nu ni siquierë más zucsë guëná ni la'ni librë. 5Iurní tubi më guani'si guní'i' lua: ―Adë rú'nëdi'il pues lë'ë nabërulë́ León shtë llëbní Judá naná ze'dë llëbní rëy David, ni sí, na më pudërusë. Bë'në më gan lu enemigu shtë́hi'; napë më derechë parë guëshá'li' lë'ë librë nu guëché'zi' ra gadchi sëgi. 6Iurní guëláu lë'ë trunë ni nu entrë ladi ra tapë ra nanabani nu ladi ra më guani'si, gunahia tubi nabërulë́ Lli'li. Zuldí më aunquë nilë todavía rluá'aru'u sëñi de quë gúti' ziquë tubi ma nabëdë'ë mënë cumë ofrendë lu Dios. Nápi' gadchi shcáchi' nu gadchi slúhi'. Ra slúhi' runë significar gadchi espíritu shtë Dios naná bëshe'ldë më parë guëdubi lu guë́'dchiliu. 7Lë'ë Lli'li guna'zi librë nananú guia'a ladë ldi naná quëbezë lu trunë. 8Iurë lë'ë më ni guna'zi librë, guëzátë' tapë ra nanabani nu ra galdë bi tapë më guani'si bëzullibi rai' delantë lu Lli'li. Cadë lë'ë më guani'si nua'a tubi arpa nu nua'a rai' tubi copë orë naná gadzë́ gushialë. Gushialë ni na ra oraciuni shtë ra shmënë Dios. 9Nu bi'ldi rai' tubi cantë cubi; guni'i rai': Sulë lë́'ël runë tucárël guëná'zil librë, nu guëché'zël sëgi rë' purquë gútil nu con rënë shtë́nël gudíllil prëci parë guc salvar mënë rë'. Na rall shini Dios de grë guë'dchi, grë naciuni. Ruadi'dzë rall grë clasë dizë́; be'dë guëzë́ rall de guëzá partë shtë guë́'dchiliu. 10Nu lë́'ël bëné'el derechë lë'ë rall, gac rall rëy nu bëshuzi parë Dios shtë na'a. Nu guënibë'a rall guëdubi guë́'dchiliu. 11Despuësë de ni, gunahia nu binia tubi bë shtë zihani ianglë naná rëta' alrededurë trunë ni catë nanú ra nanabani con ra më guani'si. Cantidá ra ianglë, miles de lë'ë rai', 12guni'i rai' con voz fuertë: Lë'ë Lli'li naguti, lë́'i' runë tucarë gúni' recibir labansë shtë mieti; grë mënë guëdë'ë pudërë shtë rall ca'a më. Guëdë'ë rall grë riquesë nanapë rall ca'a më. Guëni'i rall sulë lë'ë më náhi' sabi; guëni'i rall llëru'bë na pudërë shtë më. Gunë rall honrar lë'ë më; gunë rall alabar lë'ë më. Guëni'i rall napë më derechë parë guënibë́'ai'. 13Nu binia cha' grë ra cusë nabëcue'shtë́ Dios, ra ianglë lu gube'e, ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu, hashtë grë ra mënë naná lugar shtë tëgulë nu la'ni nisëdu'u. Guni'i rai': Grë mieti gunë alabar lë́'i'; guëdë'ë rall grë hunurë. Guëni'i rai' llëru'bë na pudërë shtë më. Labansë ni runë tucarë el quë naquëbezë lu trunë nu lu Lli'li parë guëdubi tiempë. 14Ra guëzá tapë ra nanabani guni'i rai': ―Nia Dadë. Zni gac. Ra galdë bi tapë më guani'si bëzullibi rai' lu më nu bë'në rai' alabar el quë nanabani parë siemprë.

will be added

X\