Apocalipsis 4

1Despuësë de gunahia ra cusë rë', gunahia tubi puertë nalla'lë gube'e; nu binia tubi bë ziquë cha' trompetë. Ni na el mizmë naguni'i lua antsë. Guní'i' lua: ―Güe'pi ndë'ë të parë guëluá'ahia lul grë́të' ra cusë nanapë quë guër gac. 2Mizmë iurní pudërë shtë Espíritu Santo gulezënúhi' ldua'a. Gunahia tubi trunë naquëbezë gube'e; hia lu trunë ni zúbëga'a tubi nazubë luhin. 3Bëluá'ahi' ziquë tubi guë'ë jaspe narabtsë'ë u ziquë guë'ë cornalina. Hia alrededurë lë'ë trunë, zuga'a tubi iarcu iris narabtsë'ë ziquë tubi guë'ë esmeralda. 4Alrededurë shtë trunë ni gunahia galdë bi tapë trunë; hia lu ra trunë ni zúbëga'a galdë bi tapë më guani'si; nacu rai' lari naquichi con corunë orë naná guëc rai'. 5De lu trunë bëru'u ziquë ray shtë nguzi'u; ribë́ con ruidë shtë nguzi'u. Delantë lu trunë rie'qui gadchi grëaguë; rru'u be'lë lu rai'. Ni na gadchi Espíritu shtë Dios. 6Nu delantë lu trunë ni nanú tubi cusë ziquë nísëdu'u narlua'a ziquë vidrio u ziquë guëë'guë. Guëláu lugar ni nu alrededurë lë'ë trunë, zuga'a tapë naná ziquë rlua'a ra ma. Napë ma slu ma guërupë tëchi. 7Primërë ra nanabani ni rlua'a ziquë tubi león; hia nachupë rlua'a ziquë tubi ngunë; hia natsunë nápi' tubi lu nguiu; hia natapë rlua'a ziquë mbisiá nariasë. 8Ra guëzá tapë nanabani, ni napë rai' shu'pë shcuágui' cadë tubi rai'. Nu nanú slu rai' guëdubi tëchi, tëchi fuërë nu tëchi nezë la'ni. Nu dzë la gue'lë nunquë adë rbézëdi'i rai' rni'i rai': Santu, santu, santu, na Dadë Dios narnibë'a grë́të' cusë, el quë nanapë principi; nabáni' iurne', nu adë nídi'i fin parë lë́'i'. 9Cadë vësë lë'ë ra nanabani ni quëhunë rai' adorar, bëdë'ë rai' graci lu më naquëbezë lu trunë, el quë nadë tsalúdi'i. 10Ra galdë bi tapë më guani'si bëzullibi rai' delantë lu më nazubë lu trunë nu bë'në rai' adorar lë'ë më nanabani parë siemprë. Bëdchi'bë rai' corunë shtë rai' delantë lu më ziquë sëñi na më Rëy shtë rai', nu guni'i rai': 11Dadë Dios shtë na'a, nal më za'quë. Sulë lë́'ël nápël derechë gunë mieti adorar; gunë mieti alabar. Sulë lë́'ël runë tucarë guëdë'ë mënë graci purquë lë́'ël bëntsá'ul grë́të' ra cusë. Por voluntá shtë́nël gurështë́ guë́'dchiliu.

will be added

X\