Apocalipsis 3

1’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu naná encargadë shtë shmënë Dios naquëreldë guë'dchi Sardis. Zndë'ë bëquë'ë: “Ndë'ë rni'i el quë nanapë ra gadchi espíritu shtë Dios nu gadchi mbelëgui'i; nanë́a grë́të' lo quë naquëhunë të nu na rdë'a cuendë de quë na të ziquë naguti aunquë rni'i mieti napë të famë de quë nabani të. 2Gulë bëtë'tsë mbëca'ldë lu të nu gulë bëdë'ë fuersë ra cusë nanapë të perë hia mërë rialú rahin. Pues gunahia lo quë naquëhunë të; nádi'in cusë za'quë delantë lu Dios shtëna. 3Gulë bësëagná ldu'u të ra enseñansë nabë'në të recibir; gulë tsagla'guë tëchi rahin nu gulë bë'në cambi mudë nanabani të. Si talë adë rdë́'ëdi'i të cuendë shti'dza, guelda lueguë ziquë ridë tubi nguba'në sin quë adë guëdë́'ëdi'i të cuendë ca iurë guelda. 4Sin quë adë guëtë́'dëdi'i, nanú bëldá mënë naquëreldë guë'dchi Sardis, adë quëréldëdi'i rall mal lu ra duldë; pues lë'ë rall sunú rall na; gacu rall con lari naquichi purquë zni runë tucarë lë'ë rai'. 5Ra nagunë gan lu mal, ni gacu rall lari naquichi nu jamás adë guëtí'idia'a lë rall la'ni librë shtë vidë sino gunguë bë́'ahia ra mënë ni delantë lu Shtada nu delantë lu ra ianglë. 6El quë nardë'ë cuendë shti'dza, gulë bëquë́ diaguë lo quë narni'i Espíritu lu ra grupë shtë shmënë Dios.” 7’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu ra shmënë Dios naquëreldë Filadelfia. Zni bëquë'ë: “Ndë'ë rni'i el quë naná santu nu náhi' verdá, el quë nanapë liahi shtë rëy David, el quë iurë rshá'li', ni tubi adë chu gunë gan guësë'au, nu iurë lë́'i' rsë́'auhi', ni tubi adë chu gunë gan guësha'lë. 8Na rac bë́'ahia grë́të' lo quë naquëhunë të, nu na zuhia tubi puertë nalla'lë delantë lu të. Ni tubi chu adë gunë gan guësë'au puertë ni. Aunquë du'psë rialdí ldu'u të shti'dza, quëhunë të cuendë diza'quë shtëna nu adë bë́'nëdi'i të negar na të shmëna. 9Guná, lo quë nagac. Por fuersë shtëna guna de quë ra mënë narianaldë tëchi ra enseñansë shtë Satanás, ra narni'i na rall më israelitë perë bishi rall; nádi'i rall më israelitë. Perë guna të guëzullibi rall lu të; gac bë'a rall de quë na të shmëna; gac bë'a rall de quë rac shtua'a lë'ë të. 10Bë'në të cumplir mandamientë shtëna, na të më pacënci; por ni gapa lë'ë të tiempë durë shtë prëbë parë grë mënë narëta' lu guë́'dchiliu. Guëtëdë prëbë parë lë'ë rall. 11Guelda nasesë. Gulë gupë bien lo quë naná rialdí ldu'u të, të parë ni tubi adë chu guëdchisúdi'i premi narunë tucarë ca'a të. 12Ra nagunë gan lu ra cusë durë ni, na guna lë'ë rall ziquë pilari la'ni iádu'u shtë Dios gube'e. Nunquë jamás adë guërú'udi'i rall nga'li. Nu guëquëa'a lë Dios shtëna luquë́ rall. Nu guëquëa'a lë ciudá naná ciudá shtë Dios shtëna. Lëhin na Jerusalén cubi nu ze'dë guëdchinin de gube'e catë quëbezë Dios shtëna. Nu zac guëquëa'a tubi lë cubi shtëna luquë́ ra mënë ni. 13El quë nardë'ë cuendë shti'dza, gulë bëquë́ diaguë lo quë nacagni'i Espíritu lu grupë shtë shmënë Dios.” 14’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu grupë shtë shmënë Dios naquëreldë guë'dchi Laodicea. Zni bëquë'ë: “Ndë'ë rni'i el quë naná verdá, el testigu verdadërë, el quë naná bëcue'shtë́ grë cusë según voluntá shtë Dios. Rni'i më ni: 15Na rac bë́'ahia grë́të' lo quë naquëhunë të. Rac bë́'ahia de quë adë rac shtú'udi'i të Dios con guëdubinú ldu'u të. Ojalá niac shtu'u të Dios 16perë cumë ziquë iurne' na të ziquë nisë nanadë náldëdi'i, nilë naldë́di'i. Por ni rdchibë ldua'a lë'ë të. 17Pues rni'i të na të ricu, de quë bien ziazú të. Rni'i të ni tubi cusë runë fáltëdi'i, perë adë rac bë́'adi'i të na të ziquë tubi nanadë pë nápëdi'i. Nápëdi'i të vidë eternë; na të prubi demasiadë; na të ciegu; adë riasë́di'i të. Na të ziquë nanápëdi'i shábi'; guëtú lu të lu Dios. 18Por ni rnehia cunseju parë lë'ë të de quë guëzi'i të orë shtëna, u sea gulë guna'bë lua vidë cubi nadë rialúdi'i të gáquël ricu de verdá. Gulë guzi'i lari naquichi, u sea gulë guna'bë lua të gac limpi ldú'ul të adë guëtúdi'i lul. Gulë guzi'i rumëdi parë tsa slu të, u sea gulë guna'bë lua llni të tsasël shti'dza. 19Rni'inúa lë'ë të; rzu za'ca lë'ë të lu shnezë Dios purquë rac shtua'a lë'ë të. Por ni rqui'ni gapë të más ánimo nu guëabrí ldu'u të lu Dios. 20Guná, na zua rua' ldu'u nguiu; cagna'ba. Si talë rínil shti'dza nu guëshá'lël rua' ldú'ul, guëdchinia të parë cuezënúa lë́'ël; guadi'dzënúal. Nu lë́'ël guadi'dzënul na. 21Grë́të' el quë nagunë gan lu mal, guëdë'a tubi lugar cula'ni catë cueza, catë rnibë́'ahia. Zni bëna gan nu quëbezënúa Shtada catë rnibë'a më. 22El quë rac bë'a shti'dza, gulë bëquë́ diaguë lo quë narni'i Espíritu lu grupë shtë shmënë Dios.”

will be added

X\