Apocalipsis 22

1Iurní lë'ë ianglë bëluá'ai' tubi guëë'gu catë nanú nisë limpi. Nisë ni rne'e vidë sin fin. Rlua'ain clarë ziquë vidrio, nu bëru'u nisë ni dizdë lu trunë catë quëbezë Dios nu catë quëbezë Lli'li. 2Hia guëruldë nezë principal shtë ciudá nu cadë ladë shtë guëë'gu ni, riaru'bë tubi hiaguë narne'e vidë sin fin. Hiaguë ni bëdë'ë tubi cusechë chi'bë chupë vësë tubi izë; rne'ein nashi cadë mbehu nu ndiaguë shtë hiaguë ni rllui'i parë gunëac ra mënë shtë ra naciuni. 3Ndë nídi'i ni tubi cusë narzac zi por galëcashtigu shtë më. Lë'ë trunë catë quëbezë më nu catë quëbezë Lli'li, zuga'a la'ni ciudá ni; hia lë'ë muzë shtë Dios quëhunë rai' adorar lë́'i'. 4Frentë guëná rai' lu më iurní nu nua'a rai' lë më luquë́ rai'. 5Nga'li adë tsúdi'iru'u gue'lë. Ra naquëreldë nga'li adë rquí'nidi'i llni shtë lámpara, ni por llni shtë ngubidzë purquë mizmë Dios, Shtáda'a, guëzianí më lu ra mënë ni. Ndë guënibë'a rai' por grë́të' tiempë. 6Lueguë lë'ë ianglë guni'i lua: ―Di'dzë rë' na verdá nu nasegurë gunë më cumplir rahin. Lë'ë Dadë Dios shtë ra nabiadi'dzë shti'dzë më, mizmë më ni bëshé'ldi' ianglë parë guëluá'ai' lu muzë shtë më grë́të' lo quë nagac lueguë. Guni'i Jesús: 7―Guelda lueguë. Guëquitë ldu'u el quë naná runë cuendë ra di'dzë naná escritë la'ni librë rë'. 8Na Juan, binia nu gunahia grë́të' ra cusë rë'. Hia despuësë binia nu gunahia, iurní bëzullibia guëa' ianglë, el quë nabëlua'a na ra cusë ni. Guc shtua'a guna adorar lë́'i' 9Perë ianglë guni'i lua: ―Adë rúnëdi'il zni'i purquë nahia tubi muzë shtë Dios igual ziquë lë́'ël, ziquë ra sa'l narni'inú diza'quë lu ra mënë nu ziquë ra narunë cuendë ra di'dzë naná escritë ndë'ë. Bë'në adorar Dios. 10Nu guni'i ianglë lua: ―Adë rca'chi ldú'udi'il ra di'dzë rë' naná escritë la'ni librë rë' purquë hia lë'ë tiempë ziagla'guë nagac cumplirin. 11Dzë ni ra mënë naquëhunë mal, tsagla'guë gunë rall mal. Ra naná më mal tsagla'guë gac rall më mal; el quë naná më za'quë lu Dios, tsagla'guë gac rall më za'quë lu më; el quë naná santu delantë lu më, tsagla'guë gáqui' santu. Guni'i Jesús: 12―Zni nahin; lueguë guelda. Gueldënúa tubi premi ca'a të según lo quë naquëhunë të. 13Nahia ziquë ra letrë A nu Z; nahia principi nu nahia fin shtë grë ra cusë. Más antsë gurështë́ guë́'dchiliu, nabania iurní nu despuësë tsalú guë́'dchiliu todavía nabania. 14Guëquitë ldu'u ra naquëhunë cumplir voluntá shtë më të gapë rai' derechë gau rai' nashi shtë hiaguë narne'e vidë sin fin. Zni gac parë tsutë́ mënë ni rua' puertë shtë ciudá. 15Perë grë́të' ra naná mal, ra naquëgsiguë́ sa' rall, ra narunë galëbëlliú, ra narquënú sa' rall, grë́të' ra narguini mënë, grë́të' ra narunë adorar cusë naractsa'u guia'a mënë nu grë́të' ra narëuu' ldu'u ra cusë engañi u ruadi'dzë rall bishi, guëa'në rall fuërë ciudá. 16―Na Jesús, bëshe'lda ianglë shtëna parë guëquébi' nu guëní'i' grë ra di'dzë rë' lu ra grupë shtë shmënë Dios. Nahia el quë nabëdë'ë vidë parë rëy David nu nahia llëbní shtë́hi'. Nahia ziquë mbelëgui'i Plojë narabtsë'ë rsili. 17Lë'ë Espíritu Santo rni'i: ―Gude'e. Lë'ë tse'lë Lli'li rni'i: ―Gude'e. El quë narquë́ diaguë shti'dza rni'i: ―Gude'e. El quë narbidchi si rac shtu'u gu nisë, gude'e lua parë gull nisë narne'e vidë sin fin. Rne'e më nisë ni ndigá. 18Quëhuna testificar de quë cualquier mënë narini di'dzë naná escritë la'ni librë rë', si talë guëtu'ñi nguiu más cusë, Dios gúni' cashtigu nguiu ni con plaguë naze'dë según naescritë ndë'ë. 19Si talë chu tubi nguiu guëdchisull tubi di'dzë shtë Dios naná escritë la'ni librë rë', Dios guëti'i lë nguiu ni la'ni librë narni'i chu na salvar. Guëdchisú më derechë parë adë tsutë́di'i nguiu ni la'ni ciudá santu con grë ra bendición naná escritë la'ni librë rë'. 20El quë narquebi ra cusë rë' rni'i: ―Lueguë guelda. Nia, Dadë Jesús, gude'e. 21Na Juan, rnia'a lu të; rac shtua'a gunë ldai' Dadë Jesucristo lë'ë të nu cuezënúhi' lë'ë të. Amén.

will be added

X\