Apocalipsis 2

1’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu encargadë shtë ra grupë shtë shmënë Dios guë'dchi Efeso. Guni'i: “Ndë'ë rni'i el quë nanapë gadchi mbelëgui'i guia'a ladë ldi, nu naná zuga'a guëláu gadchi gandelier orë. 2Nanë́a grë́të' lo quë naquëhunë të; rac bë́'ahia de quë adë rdë́'ëdi'i të lugar parë ra mënë mal. Nu nanë́a de quë bëdchi'bë të prëbë lu ra naná rni'i na rall poshtë shtë Jesús perë adë nádi'i rall poshtë. Grë́të' rall bëgú të shlatë de quë na rall bishi. 3Na të më pacënci nu guzac zi të por diza'quë nu nalë́ bë'në të cumplir ordë shtëna sin adë riá sháquëdi'i ldu'u të. 4Perë napa tubi cusë cuntrë lë'ë të de quë adë rac shtú'udi'i të Jesús ziquë antsë. 5Por ni gulë bësëagná ldu'u të catë bëniti të nu gulë bë'në cambi mudë nanabani të nu gulë bë'në ziquë bë'në të iurë gualdí ldu'u të diza'quë. Si talë adë gúnëdi'i të cumplir di'dzë rë', guna cashtigu lë'ë të. Guëdchisúa gandelier entrë lë'ë të si adë gúnëdi'i të cambi mudë nanabani të. 6Sin quë adë guëtë́'dëdi'i, napë të tubi cusë favurë de lë'ë të naná rna tushë të lo quë narunë ra nicolaítas. Nu zac na rna tusha lu ra enseñansë ni. 7El quë nardë'ë cuendë di'dzë rë', gulë bëquë́ diaguë bien lo quë narni'i Espíritu lu ra grupë shtë shmënë Dios. Grë́të' el quë nagunë gan lu ra cusë mal, guëdë'a gaull ra nashi shtë hiaguë nazubëga'a paraíso shtë Dios. Guëbani rall parë siemprë.” 8’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu naná encargadë shtë shmënë Dios naquëreldë Esmirna. Bëquë'ë zni: “Ndë'ë rni'i el quë naná principi, el quë nápëdi'i fin, el quë naguti perë bëabrí nabáni'. 9Nanë́a grë lo quë naquëhunë të; rac bë́'ahia grë galërzac zi shtë të. Nanë́a blac prubi na të perë de vërë na të ricu. Nu nanë́a lla ruadi'dzë mënë mal cuntrë lë'ë të, mënë narni'i na rall mënë israelitë perë bishi rall; na rall shmënë Satanás. 10Adë rdzë́bëdi'i të lo quë narzac zi mënë lë'ë të. Lë'ë mëdzabë guëtiá'all sëbëldá të lachigui'bë të parë grë́të' tëdë të lu prëbë. Lë'ë të napë quë sac zi të durantë chi'i dzë perë gulë tsagla'guë gac të firmë hashtë galguti, iurní guënehia vidë sin fin naná guëlua'a ziquë tubi corunë shtë rëy. 11El quë narac bë'a ra di'dzë rë', gulë bëquë́ diaguë lo quë narni'i Espíritu lu ra shmënë Dios. El quë nagunë gan lu cusë mal, adë tsádi'ill lu cashtigu eternë.” 12’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu naná encargadë shtë shmënë Dios naquëreldë guë'dchi Pérgamo. Bëquë'ë zndë'ë: “Ndë rni'i el quë nanapë spadë dushë naná chupë të́chi'. 13Na nanë́a grë́të' lo quë naquëhunë të nu nanë́a de quë nabani të catë quëgnibë'a Satanás perë ziagla'guë të firmë lu nezë za'quë. Nunquë adë bësá'nëdi'i të parë tsaldí ldu'u të shti'dza, ni siquierë la'ni dzë iurë lë'ë Antipas, tubi testigu za'quë shtëna, gúti'. Ra mënë gudini rall lë́'i' mërë lugar catë quëreldë Satanás. 14Perë napa tubi cusë cuntrë lë'ë të de quë nga'li Pérgamo nanú mënë adë rsá'nëdi'i rall enseñansë shtë Balaam. Balaam bëdë'ë cunseju parë Balac naná bësini ra mënë israelitë lu duldë. Bë'në rai' duldë; gudáu rai' belë naná bë'në mënë ofrecer lu ra dzanë ídolo, nu cuënú rall sa' rall. 15Nu zac napë të ra naquëreldë nga'li, mënë narianaldë ra enseñansë shtë mënë nicolaítas, cusë narná zá'quëdia'a lúhi'. 16Por ni gulë bë'në cambi mudë nanabani të; si no, guelda lueguë nu tildinúa lë'ë të ziquë tubi nanua'a spadë dushë naná rru'u ruahia. 17El quë narac bë'a shti'dza, gulë bëquë́ diaguë lo quë narni'i Espíritu lu ra grupë shtë shmënë Dios. El quë nagunë gan lu ra cusë dzabë ni, guëdë'a tubi guetështildi maná gaull; guetështildi ni nanú naga'chi. Nu guëdë'a tubi guë'ë naquichi; lu guë'ë ni naescritë tubi lë cubi. Ni tubi chu adë runguë bë́'adi'i lë ni sino sulë el quë nagunë recibirin.” 18’Bëquë'ë tubi cartë nu bëshé'ldëhin lu naná encargadë shtë shmënë Dios naquëreldë Tiatira. Zni guni'i: “Rni'i shini Dios, el quë nanapë slúhi' ziquë llni shtë be'lë nu guëáhi' na ziquë gui'bë shlí'echi naguër bëzunë́. 19Na nanë́a grë́të' lo quë naquëhunë të; nanë́a de quë rac shtu'u sa' të nu rialdí ldu'u të shti'dzë Dios; nu nanë́a más bë'në të iurne' quë antsë iurë gualdí ldu'u të shti'dzë më. 20Perë napa tubi cusë cuntrë lë'ë të, de quë quëhunë të permitir quëreldë tubi mënë naná ziquë na'a Jezabel ladzë të. Rní'ill de quë ruadí'dzëll shti'dzë Dios perë quëgsiguëll lë'ë shmëna con enseñansë shtë́nëll. Rluá'all de quë nádi'i mal quënú mënë tse'lë sa' rall nu gau rall belë nabëdë'ë mënë ziquë ofrendë parë ra dzanë ídolo. 21Na bëdë'a tubi tiempë Jezabel parë guëabrí ldú'ull con Dios, perë në́di'ill gúnëll cambi mudë nanabánill, nu adë në́di'ill guësá'nëll vidë mal. 22Iurne' guëshe'lda tubi cashtigu parë mënë ni; guëru'lda lë́'ëll lu camë con dulurë. Grë ra nanë́di'i guëabrí ldu'u rall lu Dios, ra nabë'në mal con lë'ë na'a ni, gunë rall sufrir demasiadë. 23Nu tsatinia ra shini na'a ni; gati rall. Zni grë ra shmënë Dios guëdë'ë rall cuendë de quë na rac bë́'ahia hashtë grë ra shgabë mieti, grë́të' lo quë nanú la'ni ldu'u mieti, nu guënehia tubi cashtigu cadë tubi de lë'ë të según obrë nabë́'nël. 24Perë los de más lë'ë të naquëreldë Tiatira, lë'ë të nanë́di'i tsagla'guë ra enseñansë shtë Jezabel, lë'ë të nanadë bënguë bë́'adi'i ra enseñansë mal, cusë narni'i rall nahin secretë shtë Satanás, pues rnia'a lu të de quë adë guëdchí'bëdia'a stubi carguë guëc të. 25Sulamëntë gulë bë'në cumplir lo quë nagunia'a lu të; adë guëazë guétëdi'i të. Guelda stubi. 26Grë́të' el quë nagunë gan lu mal nu tsagla'guë gúnëll lo quë narac shtua'a hashtë fin, na guënehia pudërë parë guënibë'a mënë ni ra naciuni. 27Ziquë bëne'e shtada pudërë parë guënibë́'ahia, zni guënibë'a rall ra naciuni con varë gui'bë. Gapë rall derechë ziquë el quë naruntsa'u trashtë shtë guiu'u; guëlull ra trashtë nanadë rlluí'idi'i. 28Nu zac guënehia llni la'ni ldu'u rall, llni ziquë mbelëgui'i nalë Plojë. 29El quë narac bë'a shti'dza, gulë bëquë́ diaguë ra di'dzë narni'i Espíritu lu ra shmënë Dios.”

will be added

X\