Apocalipsis 19

1Despuësë de ra cusë rë', binia bë fuertë shtë zihani mënë naquëbezë lu gube'e. Guni'i rai': Aleluya, Dios Shtáda'a nápi' llëru'bë pudërë. Sulë lë'ë më rac runë salvar. Sulë lë'ë më runë tucarë labansë shtë mënë, 2purquë lë'ë më quëhunë më juzguë tubldí nu con verdá. Pues bë'në më condenar lë'ë na'a mal naná bëshi'ni guë́'dchiliu con mal vidë shtë́nëll. Lë'ë më bëguëu' galguezë por grë́të' ra cusë mal, por grë galguti shtë ra nabë'në sirvë lu Dios. 3Iurní bëabrí guni'i ra mënë: ―Aleluya. Lugar catë rie'qui na'a ni, nunquë cuezë tsepi gushë parë siemprë. 4Hia ra galdë bi tapë më guani'si con ra tapë nanabani, bëzullibi rai' lu guiu'u nu bë'në rai' adorar Dios naná quëbezë lu trunë. Guni'i rai': ―Nia Dadë; aleluya. 5Iurní binia tubi bë nabëru'u ladë trunë ni. Guní'i': Gulë bë'në alabar Dios shtë́na'a, grë́të' të naná quëhunë sirvë lu më. Gulë gapë të respëti delantë lu më, lë'ë të naná humildë nu lë'ë të naná më nasac. 6Nu zac binia ziquë tubi bë shtë zihani mënë; nahin ziquë bë shtë zihani guëë'gu catë rzë nisë u ziquë nguzi'u fuertë. Guni'i rai': Aleluya purquë hia guzublú guënibë'a Dadë Dios shtë́na'a; napë më llëru'bë pudërë. 7Cha guëquitë ldu'u hia'a; cha guëdápa'a lëgrë la'ni ldu'u hia'a, nu cha guëdë́'na'a alabar lë'ë më purquë hia bëdchini iurë shtë sa'a shtë Lli'li. Lë'ë tse'lë më na preparadë. 8Lë'ë na'a ni bëdë'ë më permisi gácuhi' con lari fini nu limpi; rabtsë'ë lari ni. Lari fini ni runë cuntienë ra vidë tubldí shtë shmënë Dios. 9Iurní guni'i ianglë lua: ―Bëquë'ë di'dzë rë': “Dichusë na ra naná invitadë lu laní sa'a shtë Lli'li”. Nu zac guni'i ianglë: ―Verdá nahin; di'dzë ni na di'dzë shtë Dios. 10Bëzullibia iurní delantë lu ianglë parë guna adorar lë́'i', perë guni'i ianglë lua: ―Adë rúnëdi'il zni'i purquë nahia muzë shtë Dios cumë ziquë lë́'ël, ziquë los de más bë́chil naná quëhunë cumplir voluntá shtë më, ra narni'i diza'quë shtë më. Sulë Dios bë'në adorar lë́'i'. Ra diza'quë naze'dë de Jesús na mizmë di'dzë nardë'ë Espírutu Santo parë ra muzë shtë më të guadi'idzë rai' diza'quë. 11Iurní gunahia lu gube'e bëlla'lë; gunahia tubi guay naquichi. El quë nadchi'bë tëchi ma, bërulë́ Fiel nu Verdadero purquë náhi' justë iurë rnibë́'ai' nu tubldí quëhúni' iurë tildinúhi' ra mënë. 12Slúhi' rabtsë'ë ziquë be'lë. Nuá'ai' guë́qui' zihani corunë. Nu nápi' tubi lë naescritë sulamëntë lë'ë më runguë bë'a lë ni. 13Nacu më tubi lari nutsë con rënë. Lë më ni na Di'dzë shtë Dios. 14Nu zianaldë ra zihani suldadë shtë gube'e; nacu rai' lari lino fini naquichi nu limpi. Nu dchi'bë rai' tëchi guay naquichi. 15De rua' më bëru'u tubi spadë dushë parë gunë më gan lu ra mënë shtë naciuni të guënibë́'ai' lë'ë rall tubi manërë dushë. Gunë më cashtigu ziquë el quë narshi'i uvë con guëáhi'. Gunë më të gu ra mënë vini shtë cashtigu purquë bëldë́ Dios pudërusë con lë'ë rall. 16Lu lari capë nu lu tëchi llibi më, naescritë tubi lë́hi': “Rëy nanapë pudërë subrë grë ra rëy; Señor naná rnibë'a grë ra Señor”. 17Lueguë gunahia lu tubi ianglë nazuldí lu ngubidzë. Guní'i' fuertë lu grë ra ma'ñi nariasë lu gube'e: ―Gulë gude'e nu gulë guëtëá sa' të parë shtse ru'bë shtë Dios 18të gau të belë shtë ra rëy, nu ra jëfë militari, ra nguiu valientë. Gau të belë shtë ra guay con belë shtë ra nadchi'bë ma; gau të belë shtë ra naná rnibë'a nu belë shtë ra naná bajo ordë shtë sa' rall nu belë ra mënë nalasac nu ra mënë nalasáquëdi'i. 19Iurní gunahia lu ma dushë; gunahia lu ra rëy shtë guë́'dchiliu con ra suldadë shtënë rall. Bëdëá ra parë tildinú rall cuntrë lë'ë nadchi'bë tëchi guay naquichi con ra suldadë shtë më ni. 20Hia lë'ë ma dushë zia'a prësi juntë con profetë falsë naná bë'në zihani sëñi nu milagrë delantë lu ma dushë. Por milagrë nabë́'nëll bësiguë́ mënë ni ra nabëdë'ë permisi parë gac escritë sëñi shtë ma dushë, nu bë'në rall adorar figurë shtë ma dushë. Lë'ë ma dushë con profetë falsë bëquëldí Dios lë'ë rall nabanigá rall la'ni lugar catë rëuldë con gui'i nu asufre. 21Hia los de más narianaldë tëchi ra mënë ni, guti rall con spadë shtë më nadchi'bë tëchi guay. Bëru'u spadë rua' mënë ni. Grë́të' ra ma'ñi bielë ra ma con belë shtë ra tëgulë ni.

will be added

X\