Apocalipsis 17

1Iurní bëdchini tubi de gadchi ianglë nanua'a gadchi copë; më ni guni'i lua: ―Gude'e të guëluá'ahia cashtigu shtë na'a mal naná zúbëga'a lu nisë zili; runë cuntienë rnibë'a na'a zihani mënë. 2Ra rëy shtë guë́'dchiliu na rall ziquë mënë adulteri; bëzullibi rall lu ra dzanë ídolo; mënë narëta' lu guë́'dchiliu na rall ziquë narzuu'dchi purquë bë'në rall neguci mal con lë'ë na'a ni. 3Lueguë Espíritu bëlua'a stubi cusë lua; lë'ë ianglë bia'a na lu tubi shlatë catë nídi'i mënë. Gunahia tubi na'a nadchi'bë tubi ma dushë color llni; ma dushë ni napë gadchi guëc ma nu chi'i cachi. 4Lë'ë na'a rë' nacu con lari color moradë nu llni; nu zutsa'u na'a con orë nu guë'ë nalasac nu perlas. Nuá'all tubi copë orë narunë significar cusë dzabë nabë́'nëll nu mal vidë nanabani na'a ni. 5Nu naquë́ luquë́ na'a tubi lë narunë significar cusë naga'chi: “Babilonia ru'bë naná shni'a ra na'a mal, nu de grë cusë narná tushë Dios la'ni guë́'dchiliu”. 6Lueguë gunahia na'a ni ziquë narzuu'dchi purquë gudínill zihani shmënë Dios naná guti purquë gualdí ldu'u rai' shti'dzë Jesús, ra nabëzunë́ Dios almë shtë rai'. Iurë gunahia lu na'a ni, iurní nalë́ guasë́ ldua'a. 7Iurní lë'ë ianglë guni'i lua: ―¿Pëzielú rdzëguëë' ldú'ul? Guëní'ihia lul pë runë cuntienë secretë shtë na'a ni nu pë runë cuntienë lë'ë ma dushë catë dchi'bë na'a, lë'ë ma nanapë gadchi guëc nu chi'i cachi. 8Lë'ë ma dushë nagunal, na tubi nagubani antsë perë nídi'i' iurne'; perë sin quë adë guëtë́'dëdi'i, lë'ë ma guëru'u de guëru guetë, nu despuësë gátill nu tsall lu gabildi catë nídi'i fin. Ra naquëreldë lu guë́'dchiliu, ra nanádi'i escritë ra lë rall la'ni librë shtë vidë dizdë lë'ë guë́'dchiliu gurështë́, ni lë'ë rall guëdzëguëë' ldu'u rall iurë guëná rall lë'ë ma dushë nanabani antsë perë guti ma, perë bëabrí gubani ma stubi. 9’Ndë'ë rqui'ni du'pë llni parë tsasë́ hia'a. Ra gadchi guëc ma runë significar gadchi dani catë zúbëga'a na'a ni. 10Nu ra guëc ma runë significar gadchi rëy. Ga'i rëy ni gudëdë; gunitilú rai'. Tubi de lë'ë ra rëy ni quëgnibë'a iurne'. Hia stúbill todavía la'di guëdchínidi'i, perë iurë guëdchínill, adë guënibë́'adi'ill llëduni tiempë. 11Lë'ë ma dushë naná gubani antsë perë hia nídi'ill, ni lë'ë naná octavo rëy aunquë na rëy ni tubi de gadchi rëy. Despuësë guzia'a rëy ni lu galguti parë siemprë. 12’Ra chi'i cachi nagunal, ni runë significar chi'i rëy todavía adë subëlúdi'i guënibë'a rall, perë gunë rall recibir pudërë parë guënibë'a rall ziquë rëy por tubsë iurë juntë con lë'ë ma dushë. 13Ra chi'i rëy rë' gac rall de acuerdë nu gunë rall intriegu pudërë nu autoridá shtë rall parë lë'ë ma dushë. 14Tildi rall cuntrë el quë nabërulë́ Lli'li perë lë'ë Lli'li gúni' gan lu rall purquë lë'ë më napë më más pudërë quë grë ra narnibë'a; más pudërë napë më quë grë ra rëy shtë guë́'dchiliu. Ra mënë naquëbezënú lë'ë më, guna'bë më lë'ë rai'; gulë́ më lë'ë rai'; na rai' shmënë më nabë'në cumplir voluntá shtë më. 15Lë'ë ianglë guni'i lua shcuendë nisë: ―Ra nisë zili nagunal catë zubë lë'ë na'a mal, na ra guë'dchi, mënë, ra naruadi'dzë grë clasë dizë́, nu grë ra naciuni. 16Ra chi'i cachi nagunal guëc ma dushë, na ra contrari shtë na'a mal. Guëná tushë rall lë'ë na'a ni nu guëa'në na'a ni sin adë chu nádi'i cula'ni. Nu guëa'në na'a sin shábi'. Nu tsalú pudërë shtë́nëll; gáquëll ziquë tubi cusë narie'qui lu gui'i. 17Zni gac purquë Dios bë'në të gunë ra chi'i rëy lo quë narni'i ldu'u më. Por ni bëa'në rall de acuerdë nu bëdë'ë rall pudërë shtë rall guia'a ma dushë hashtë gac cumplir lo quë naguni'i Dios. 18Lë'ë na'a nagunal, na lë'ë ciudá ru'bë naquëgnibë'a ra rëy shtë guë́'dchiliu.

will be added

X\