Apocalipsis 16

1Iurní binia tubi bë fuertë naná bëru'u de lu santuari. Voz ni guni'i lu gadchi ianglë: ―Gulë tsaglda'të ra copë shtë cashtigu lu guë́'dchiliu, ra cashtigu dushë shtë Dios. 2Primërë ianglë guagldá'ti' copë lu guë́'dchiliu. Grë́të' mënë nanapë marquë shtë ma dushë nu naná bë'në adorar figurë shtë ma, ni bëru'u guëë'dzu dushë ladi rall; nalë́ nahiu'bë ra guëë'dzu. 3Segundë ianglë guagldá'ti' copë shtë́hi' lu nisëdu'u; nu lë'ë nisë bëaquin rënë ziquë rënë shtë tëgulë. Hia guti grë ra nanapë vidë la'ni nisë ni. 4Tecërë ianglë guagldá'ti' copë shtë́ni' lu guëë'gu nu lu ra zini; hia bëac rahin rënë. 5Lueguë binia bë shtë ianglë naquëhapë nisë. Guní'i': ―Naza'quë lo quë nabë́'nël, Dadë Dios. Nal Santu. Nal principi nu lë́'ël nal fin. 6Justë nal purquë lë'ë mënë ni gudini rall shmë́nël; gudini rall ra nabiadi'dzë shtí'dzël. Pues iurne' lë́'ël bë́'nël parë bii' rall rënë shtë guëë'gu nu zini purquë zni runë tucarë rall. 7Bini zaca tubi bë nabëdchini dizdë bëcu'guë; guní'i': ―Nia Dadë Dios, rnibë́'al grë́të' cusë. Bë́'nël juzguë con verdá nu manërë tubldí. 8Hia cuartë ianglë guagldá'ti' copë shtë́ni' lu ngubidzë nu bëdë́'ëi' pudërë lë'ë ngubidzë parë guëza'i ngubidzë ra mënë con gui'i. 9Grë́të' mënë güe'qui ra, cusë nadzë'bë, perë adë bë́'nëdi'i rall cambi mudë nanabani rall, nu adë guní'idi'i rall llëru'bë na pudërë de Dios sino guni'i rall cusë dzabë cuntrë lë'ë më, el quë nanapë pudërë subrë grë́të' ra plaguë rë'. 10Quintë ianglë guagldá'ti' copë shtë́ni' lu trunë catë quëbezë ma dushë; iurní catë rnibë́'all bëa'në nacahi. Ra mënë gudáhuë' rall ldudzë rall por tantë dulurë. 11Nilë por ni adë bësá'nëdi'i rall parë quëhunë rall mal. Más guni'i rall cusë dzabë cuntrë Dios naquëbezë gube'e por tantë dulurë nu guëë'dzu shtë rall. 12Hia lë'ë sexto ianglë guaglda'të copë shtë́hi' lu nisë shtë guëë'gu Eufrates; hia lë'ë nisë ni gubidchi parë gac tubi nezë, tëdë ra rëy naze'dë nezë guia'a. 13Iurní gunahia lu dragón nu lë'ë ma dushë nu lë'ë nabishi; rua' rall bëru'u tsunë espíritu mal naná formë shtë lla'u. 14Ndë'ë na ra espíritu shtë ra mëdzabë perë napë ra pudërë parë gunë rall milagrë. Bëru'u rall parë guëtëá rall grë́të' ra rëy shtë guë́'dchiliu parë lu guërru. Gaquin dzë narunë Dios disponer. Napë më grë pudërë. 15“Gulë guná, na zelda sin quë adë gac ldë́'ëdia'a, ziquë ridë tubi nguba'në. Dichusë el quë naná zu nasini iurní nu quëhápëll shábëll të parë adë së́di'i rall con galështú delantë lu më”. 16Hia iurní bëtëá rall ra rëy lugar nalë con di'dzë hebreo, lëhin Armagedón. 17Hia séptimo ianglë guaglda'të copë shtë́hi' lu mbë. Iurní dizdë santuari la'ni gube'e, bëru'u tubi bë fuertë naze'dë de lu trunë. Guni'i bë: ―Hia bëdchini fin. 18Iurní gu' tubi gu'të nguzi'u nu gu' ruidë nu gudini nguzi'u. Lë'ë guë́'dchiliu bëllú; bëchi'chi guë́'dchiliu con tubi llu más fuertë quë grë ra llu naná bëdchini dizdë lë'ë më bëcue'shtë́ më guë́'dchiliu. 19Lë'ë ciudá ru'bë gure'zin tsunë partë nu grë ciudá shtë guë́'dchiliu gurë́ rahin. Iurní Dios bëagná ldu'i lë'ë ciudá ru'bë Babilonia. Bëshe'ldë më cashtigu dushë guëc ra mënë shtë ciudá ni, tantë llanë napë më. 20Grë́të' ra dani nu ra dani la'ni nisë, gunitilú rahin. 21Nu zac gulaguë de gube'e guiuguë́ ru'bë subrë guëc ra mënë. Guiuguë́ ni rzunë'ë cuarenta kilos. Perë ra nguiu guni'i rall cusë dzabë cuntrë Dios por ra plaguë shtë guiuguë́. Guquin tubi cashtigu dushë nabëshe'ldë Dios.

will be added

X\