Apocalipsis 15

1Iurní gunahia lu gube'e stubi sëñi ru'bë, cusë nadzë'bë; gunahia gadchi ianglë naguësëdchini gadchi plaguë. Hia con lúltimë plaguë ni gualú llanë shtë Dios. 2Nu zac gunahia tubi cusë narlua'a ziquë nisëdu'u shtë vidrio nutsin con gui'i. Gunahia lu ra nabë'në gan lu ma dushë con figurë shtë́nëll, nu bë'në rall gan lu número shtë ma ni. Ra mënë ni zuldí rai' cula'ni rua' nisëdu'u naná ziquë vidrio. Nua'a rai' arpa nabëdë'ë Dios ca'a rai'. 3Nu quëu'ldë rai' tubi cantë shtë Moisés, el quë nabë'në sirvë lu Dios. Nu cantë ni na cantë shtë Lli'li naná rni'i zndë'ë: Llëru'bë na pudërë shtë́nël. Nalë́ nasa'a na lo quë nabëntsá'ul, Dadë Dios. Lë́'ël rnibë́'al grë́të' cusë. Tubldí nu verdá na lo quë naquëhúnël, lë́'ël Rëy shtë naciuni. 4Grë mieti rdzëbë lë́'ël, Dadë. Grë mieti gunë rall adorar lë́'ël. Pues sulë lë́'ël nal santu. Grë naciuni guëdchini delantë lul nu gunë rall adorar lë́'ël purquë guná rall grë lo quë nacanihúnël. Nahin cusë za'quë nu justë. 5Despuësë de ni, gunahia lu gube'e nu bëlla'lë santuari shtë iádu'u catë nutsa'u ra tablë shtë lëy. 6De lë'ë santuari ni bëru'u gadchi ianglë naguësëdchini ra gadchi plaguë. Nacu rai' lari lino fini nu limpi; nu rabtsë'in. Napë rai' cinturón shtë orë dëdë laguë ldu'u rai'. 7Iurní tubi de tapë nanabani bëdë'ë tubi copë orë cadë ra gadchi ianglë. Cadë copë gadzë́ con cashtigu dushë naze'dë de Dios, el quë nanabani por guëdubi siglo. 8Hia lë'ë santuari gadzë́ gushë naná ze'dë de lugar catë quëbezë Dios. Llëru'bë na pudërë shtë më. Ni tubi adë chu tsutë́di'i nga'li hashtë iurë gualú gadchi plaguë nabësëdchini ra gadchi ianglë.

will be added

X\