Apocalipsis 14

1Iurní gunahia lu Lli'li naná zuldí guëc tubi dani lë Sión. Con lë'ë Lli'li quëbezënú tubi gahiu'a cuarenta con tapë mili mënë. Lë Lli'li naescritë luquë́ rai' nu zac lë shtë Shtadë Lli'li naescritë luquë́ ra mënë ni. 2Lueguë iurní binia tubi bë naná ze'dë dizdë gube'e. Nahin ziquë ruidë shtënë cantidá guëë'gu, nu ziquë iurë rguini nguzi'u fuertë. Bë ni na ziquë cha' zihani arpa naquëu'ldë ra mënë. 3Nu quëu'ldë rai' tubi cantë cubi delantë lu trunë nu delantë lu guëzá tapë ra nanabani, nu delantë lu ra më guani'si. Perë ni tubi chu adë riasë́di'i cantë ni sino nadë más niá'asë ra ciento cuarenta y cuatro mili nanaguc salvar entrë los de más mënë shtë guë́'dchiliu. 4Ra mënë ni adë cuënúdi'i rai' tse'lë sa' rai'; na rai' limpi, nu zianaldë rai' lë'ë Lli'li cualquier nezë tsáhi'. Guc salvar rai' entrë los de más mënë ziquë primërë grupë shtë ra naná rialdí ldu'i shti'dzë Dios. Zni guc rai' ziquë ofrendë lu Dios nu lu Lli'li. 5También ni tubi de lë'ë rai' nabíshidi'i sino limpi na rai' delantë lu Dios catë quëbezë më. 6Iurní gunahia stubi ianglë naná riasë lu gube'e. Nua'a ianglë ni diza'quë parë guadi'dzënúhi' diza'quë lu ra mënë narëta' lu guë́'dchiliu, ra mënë shtë naciuni, ra nabiadi'dzë grë clasë dizë́, ra naquëreldë lu guëdubi guë́'dchiliu. Diza'quë nanua'a ianglë, nápëdi'in fin. 7Guni'i ianglë fuertë: ―Gulë gapë respëti Dios, nu gulë bëdë'ë labansë parë lë́'i'. Hia bëga'a iurë gunë më juzguë lë'ë ra mënë. Gulë bë'në adorar el quë nabëntsa'u gube'e nu guë́'dchiliu, nisëdu'u nu grë ra zini. 8Despuësë gualú shti'dzë primërë ianglë, iurní guni'i segundë ianglë ni: ―Hia lë'ë ciudá Babilonia ru'bë gunë Dios juzguë purquë ziquë tubi narzuu'dchi con vini, zni bë'në Babilonia con los de más naciuni parë gunë rall duldë, cusë nadë rlluí'idi'i. 9Lueguë iurní tecërë ianglë guni'i fuertë: ―Si talë tubi gunë adorar lë'ë ma dushë u figurë shtë́nëll, nu guëdë́'ëll permisi quë marquë shtë ma dushë luquë́ nguiu u guia'a nguiu, 10pues nguiu ni napë quë sac zill lu cashtigu dushë naze'dë de Dios. Cashtigu ni na llanë shtë më nu adë nútsëdi'in con galërga'a ldu'u më. Nguiu ni gúnëll sufrir la'ni gui'i nu asufre delantë lu ra ianglë santu shtë Dios nu delantë lu Lli'li. 11Lë'ë gushë shtënë cashtigu ni tsepi durantë grë ra siglo. Nídi'i descansë dzë, nilë gue'lë parë ra narunë adorar lë'ë ma dushë nu figurë shtë ma, u ra nabë'në recibir marquë shtë ma. 12Por ni grë ra shmënë Dios, nu ra narzu'bë diaguë shti'dzë më, ra narianaldë bien enseñansë shtë Jesús, rqui'ni gapë rai' pacënci. 13Iurní binia tubi bë nabëru'u de gube'e. Guni'i bë lua: ―Bëquë'ë ndë'ë: “Guëquitë ldu'u ra tëgulë parë siemprë, ra naná shmënë Dadë Jesús”. Zni rni'i Espíritu. Pues guëzi'i ldu'u rai'; napë rai' descansë nu guëdë'ë Dios premi por dchi'ni nabë'në rai'. 14Iurní gunahia lu tubi shcahi naquichi. Quëbezë lu shcahi tubi më narlua'a ziquë Jesús. Nápi' tubi corunë orë guë́qui' nu nápi' tubi cierrë dushë guiá'ai' narunë significar cashtigu naze'dë guëdchini. 15Bëru'u stubi ianglë la'ni iádu'u. Ianglë ni guni'i lu nguiu nazubë rua' shcahi: ―Iurne' bëtia'a cierrë shtë́nël të guëtëal cusechë purquë hia iurë bëga'a parë guëdëahin. 16Lueguë el quë nazubë rua' shcahi bëtë́'di' cierrë lu guë́'dchiliu nu bëtëáhi' cusechë. 17Iurní stubi ianglë bëru'u la'ni iádu'u naná quëbezë gube'e, nu zac lë́'i' nuá'ai' tubi cierrë dushë. 18Bëru'u stubi ianglë nanapë pudërë la'ni santuari parë guënibë́'ai' gui'i. Guná'bëi' con voz fuertë lu naná nua'a cierrë dushë. Guní'i': ―Hia bëga'a iurë parë gac cashtigu ra mënë mal narëta' lu guë́'dchiliu. Gaquin ziquë tubi mënë narldaguë nashi uvë të guëru'u juguë shtë uvë. 19Hia lë'ë ianglë ni bëtë'dë cierrë shtë́ni' lu guë́'dchiliu nu bëtëáhi' cusechë shtë uvë. Iurní bëtiá'ai' uvë ni la'ni catë tsutsa'uin të parë guëru'u nisë shtë uvë. Ni runë significar cashtigu dushë naná ze'dë guëc ra mënë mal. 20Ra uvë bëru'u nisë shtë́ni' fuërë shtë ciudá; hia lugar ni bëru'u mënë; bëdchini rënë hashtë catë lu naná rquë frënë shtë guay. Rënë ni guc tubi guëë'gu de tsunë gahiu'a kilómetros.

will be added

X\