Apocalipsis 13

1Iurní guasuldía rua' nisëdu'u. Gunahia bëru'u la'ni nisëdu'u, be'pi tubi ma dushë nanapë gadchi guë́quëll, nu nápëll chi'i cachi. Cadë cachi napë tubi corunë nu cadë guë́quëll naquë́ tubi lë dzabë nabë'në ofender Dios. 2Lë'ë ma rë' nagunahia, rlua'a ziquë tigrë; napë ma ziquë guëa' oso, nu rua' ma na ziquë rua' león. Lë'ë dragón bëdë'ë pudërë nu autoridá nu permisi parë zubë ma ni lu trunë shtë dragón parë guënibë'a ma. 3Tubi de lë'ë guëc ma dushë rlua'a ziquë nuá'all tubi ridë naná gudini lë'ë ma perë ridë ni bëac. Nu guëdubi mënë shtë guë́'dchiliu bëdzëguëë' ldu'u rall nu guanaldë rall tëchi ma dushë. 4Nu bë'në mënë adorar lë'ë dragón purquë bëdë́'ëll llëru'bë pudërë parë lë'ë ma dushë, nu zac bë'në ra mënë adorar lë'ë ma dushë. Guni'i rall: ―Nídi'i chu stubi ziquë ma dushë rë'. Adë chu gunë gan lull. 5Nu lë'ë ma dushë bë'në recibir permisi parë guëni'i ma di'dzë dzabë, cusë narunë ofender Dios. Napë ma ni pudërë parë gúnëll ra cusë dzabë durantë cuarenta y dos mbehu. 6Zni bë'në ma dushë; guní'ill cuntrë Dios nu gudell guëc Dadë nu guëc santuari shtë më nu guëc ra naquëbezë lu gube'e. 7Nu zac lë'ë ma dushë bë́'nëll recibir permisi të tildinull con grë shmënë Dios hashtë bë́'nëll gan lu rai'. Nu napë ma ni autoridá subrë grë ra mënë, grë naciuni, grë guë'dchi, nu grë lugar catë ruadi'dzë mënë grë clasë dizë́. 8Grë ra mënë naquëreldë lu guë́'dchiliu, bë'në rall adorar lë'ë ma dushë, ra mënë nanádi'i escritë lë rall la'ni librë. Librë ni naescritë lë ra nanapë vidë eternë. Guc escritë ni dizdë gurështë́ guë́'dchiliu. Lë librë ni na librë shtë el quë nabërulë́ Lli'li naná guti ziquë lli'li. 9El quë narquë́ diaguë shti'dza, gulë bëquë́ diaguë shti'dza. 10Grë́të' el quë naguzac zi mënë lachigui'bë, mizmë lë́'ëll tsa lachigui'bë. Nu grë ra narguini sáhi' con spadë nu zac lë́'ëll gátill con spadë. Por ni grë́të' naná shmënë Dios rqui'ni gapë rai' pacënci nu fe. 11Despuësë de ni, gunahia stubi ma dushë nabëru'u tubi guëru shtë guë́'dchiliu. Ma ni napë chupë cachi narlua'a ziquë cachi shtë lli'li perë ruadi'dzë ma ziquë cha' dragón. 12Nu napë ma pudërë shtë primërë ma dushë nu zúbëll shlugar ma ni. Nu bë'në segundë ma parë grë ra mënë shtë guë́'dchiliu bë'në rall adorar primërë ma dushë; ma ni bënëac ridë naná bëdë'ë galguti parë lë́'ëll. 13Nu zac bë'në ma sëñi ru'bë nu milagrë hashtë bëdchini gui'i shtë gube'e hashtë guë́'dchiliu por pudërë shtë ma. Ra mënë guná rall milagrë ni. 14Por medio de grë milagrë nabë'në ma dushë delantë lu primërë ma dushë, bësiguë́ ma grë́të' ra naquëreldë lu guë́'dchiliu nu gunibë'a ma de quë gactsa'u tubi figurë shtë ma dushë nanua'a ridë. Ridë ni guquin por tubi spadë perë adë gútidi'i ma. 15Hia lë'ë segundë ma dushë bë́'nëll recibir pudërë parë guëdë'ë ma vidë lë'ë figurë shtë primërë ma dushë, nu zac bëdë́'ëll pudërë parë guadi'dzë figurë ni nu parë quini ma grë́të' el quë adë në́di'i gúnëll adorar lë'ë ma. 16Nu bë'në ma parë guëquë'ë tubi marquë guia'a ladi ldi mënë u luquë́ mënë. Grë ra mënë ru'bë nu ra nalasáquëdi'i, grë ra ricu nu ra prubi, grë ra naná librë nu ra naná bajo ordë shtë sa' rall, bë'në rall recibir marquë ni. 17Ni tubi adë gáquëdi'i guëtuu'll nilë por sí'ill si talë nápëdi'ill lë shtë ma u número shtë lë ma ni. 18Rqui'ni llni të tsasë́ mieti di'dzë rë'. El quë naná riasë́, bë'në calcular número shtë ma dushë. Lë'ë número runë significar lë shtë tubi nguiu. Número ni na shu'pë gahiu'a sesenta con shu'pë.

will be added

X\