Apocalipsis 12

1Iurní bëlua'a tubi sëñi lu gube'e. Tubi na'a bëlua'alú lua; zúbi' la'ni llni shtë ngubidzë nu zubë mbehu guëáhi' nu nápi' guë́qui' tubi corunë nanua'a chi'bë chupë mbelëgui'i. 2Na'a ni nuá shíni' nu gurushtiá na'a con dulurë shtë nagalë shini na'a. Pues nalë́ rzac zi na'a parë guëdchini shini na'a guë́'dchiliu. 3Lueguë bëlua'a stubi sëñi lu gube'e, tubi ma dushë dragón. Naru'bë ma nu na ma color llni nu napë ma gadchi guëc ma nu chi'i cachi, nu nanú tubi corunë cadë gadchi guëc ma. Nu nadchi'bë tubi corunë cadë guëc ma. 4Hia con llba'në ma lë'ë dragón bëtëá tecërë partë shtë mbelëgui'i nu bëquëldí ma mbelëgui'i hashtë lu guë́'dchiliu. Dragón rë' bëa'në delantë lu na'a parë iurë lë'ë shini na'a galë, të parë gau ma lë'ë me'dë. 5Lueguë lë'ë na'a gupë tubi ngulë'në naná destinadë parë guënibë́'ai' grë naciuni tubi manërë nadushë. Lueguë lë'ë shini na'a guabsú; bia'a Dios lë́'i' hashtë trunë shtënë më lu gube'e. 6Hia lë'ë na'a bëllu'në na'a parë tubi lugar catë chu nádi'i. Lugar ni bë'në Dios preparar të nga'li guëquëreldë na'a parë guëdë'ë mënë nagáu na'a por mili chupë gahiu'a sesenta dzë. 7Despuësë de ni, gu' tubi guërru lu gube'e. Lë'ë ianglë ru'bë Miguel con sáhi', gudildinú rai' con lë'ë ma dragón nu con grë sa' ma. 8Lë'ë ma con ra ianglë shtë́nëll, gudildi rall perë adë bë́'nëdi'i rall gan lu guërru; nu adë bëdzélëdi'i lugar parë lë'ë rall lu gube'e. 9Zni bëquëldí Dios lë'ë dragón de gube'e; ma ni na mizmë serpientë nanabani dizdë más guahietë. Lëll Diablo nu lëll Satanás naná quëgsiguë́ guëdubi mënë shtë guë́'dchiliu. Lë́'ëll con ianglë shtë́nëll, Dios bëquëldí lë'ë rall lu guë́'dchiliu. 10Iurní binia tubi bë fuertë lu gube'e; guní'i': ―Hia bëdchini salvaciuni nu pudërë shtë Dios. Hia bëga'a iurë parë guënibë'a më por autoridá shtë Cristo purquë hia lë'ë contrari shtë sa' hia'a bëquëldí Dios lë́'ëll lu guë́'dchiliu. Pues lë́'ëll bëdchi'bë galquiá cuntrë ra shmënë Dios dzë la gue'lë. 11Ra bëchi sa' hia'a bë'në rai' gan lu enemigu por rënë shtë Lli'li nu bë'në rai' gan lu enemigu ni purquë biadi'dzë rai' diza'quë. Adë bëdzë́bëdi'i rai' gati rai' por lë'ë më. 12Gulë bëquitë ldu'u të iurne', grë të naná quëreldë lu gube'e; perë prubi ra nananú lu guë́'dchiliu nu ra narzë́ lu nisëdu'u la'ni barcu purquë lë'ë mëdzabë bietë catë quëreldë të nu nalë́ rldëll purquë nanëll du'pë tiempë runë faltë parë gunë më cashtigu lë́'ëll. 13Iurë lë'ë dragón guc bë'a de quë Dios bëquëldi' lë́'ëll lu guë́'dchiliu, guzunáldëll lë'ë na'a nanapë shíni'. 14Perë lë'ë na'a bë́'ni' recibir shcuágui' ziquë shcuaguë mbisiá të gac tsasë na'a tubi lugar lu shlatë zitu parë lu serpientë ni. Ndë lë'ë na'a ni nasegurë nu bë́'nëll recibir nagáu por tsunë izë guëruldë. 15Lë'ë serpientë bëquëldí nisë con rua'll parë gaquin tubi guëë'gu të gua'a nisë lë'ë na'a. 16Perë guiu'u bë'në campañi lë'ë na'a nu bëlla'lë guiu'u. Bii' guiu'u nisë nabëru'u rua' dragón. 17Con ni lë'ë dragón nalë́ bëldëll cuntrë lë'ë na'a. Iurní zia'a dragón parë tsatildinull los de más ra shini na'a, ra narunë cumplir mandamientë shtë Dios nu naná ruadi'dzë diza'quë shtë Jesucristo, ra naná testigu shtë më.

will be added

X\