Apocalipsis 11

1Iurní bëne'e rai' tubi varë narrë'shë guiu'u cuahia, nu guni'i rai' lua: ―Guasuldí nu guna'zi medidë rë'; bërë'shë santuari shtë Dios, nu bërë'shë bëcu'guë, nu bëlabë bëldá naná quëhunë adorar lë'ë Dadë nga'li. 2Perë adë rrë́'shëdi'il lu rualdëa' naná tëchi fuërë shtë iádu'u purquë grë́të' ni bëne'e Dios permisi parë më zitu guëlú rall. Grë ra mënë ni guëlú ra guëc Jerusalén durantë cuarenta y chupë mbehu. 3Perë guëshe'lda chupë testigu shtëna parë guadi'dzë rai' shti'dza durantë mili chupë gahiu'a sesenta dzë. Nacu rai' shabë rai' color nagasë. 4Lë'ë testigu rë' runë significar chupë hiaguë olivos, nu zac runë significar chupë gandelier naná quëbezë delantë lu Dadë narnibë'a guë́'dchiliu. 5Si talë chu rac shtu'u gunë dañi parë lë'ë testigu ni, pues lë'ë rai' napë rai' pudërë parë guëru'u gui'i rua' rai' naná guëza'i completamente lë'ë contrari shtë rai'. Zni gati ra grë ra narac shtu'u quini lë'ë rai'. 6Testigu rë' napë pudërë parë guësë'au rai' gube'e të parë ldáguëdi'i guiu durantë tiempë naguadi'dzë rai' shti'dzë Dios, nu napë rai' pudërë parë gunë rai' cambi nisë; gaquin rënë, nu parë guëshe'ldë rai' plaguë u galguidzë tantë cumë ziquë guëni'i ldu'u rai'. 7Perë iurë tsalú grë lo quë nagunë ra testigu ni, iurní lë'ë ma dushë nabëru'u gabildi, guëna'zi ma lë'ë rai' nu gunë ma dushë gan lu rai' hashtë gati rai'. 8Hia shcuerpë rai' guëa'nin lu nezë shtë ciudá ru'bë catë bëquë'ë ra mënë lë'ë Dadë lu cruz. Stubi lë ciudá ni na Sodoma, nu zac Egipto. 9Hia por tsunë dzë guëruldë, guëa'në ra shcuerpë testigu ni lu nezë. Mënë shtë grë guë'dchi, mënë naruadi'dzë grë clasë dizë́, mënë naze'dë de grë lugar nu naciuni, guëná rall lu ra tëgulë nu adë guëdë́'ëdi'i rall permisi parë guëga'chi ra tëgulë. 10Ra naquëreldë lu guë́'dchiliu guëquitë ldu'u rall purquë guti ra testigu ni, nu nalë́ guëuu' ldu'u rall hashtë guëshe'ldë rall regalë lu sa' rall purquë guëzá guërupë nguiu ni nabiadi'dzë shti'dzë Dios, guti rai'. Bëzac zi rai' ra mënë shtë guë́'dchiliu. 11Perë despuësë tsunë dzë guëruldë, Dios bëcua'ñi lë'ë rai' parë guëbani rai' stubi, nu grë ra naguná lu rai', nalë́ bëdzëbë rall iurní. 12Lueguë iurní guërupë testigu ni bini rai' tubi bë dizdë lu gube'e naná guni'i: ―Gulë tsepi ndë'ë. Iurní be'pi rai' gube'e la'ni tubi shcahi. Hia ra contrari shtë rai' guná rall. 13Mizmë iurní gu' tubi llu ru'bë nu guëzá chi'i partë shtënë ciudá gualú nu gadchi mili mënë guti; bë'në llu. Los de más mënë nabëa'në, nalë́ bëdzëbë rall. Guni'i rall llëru'bë na pudërë shtë Dios. 14Zni gudëdë segundë cusë nadzë'bë perë lueguë guëdchini stubi naná tecërë. 15Lë'ë ianglë gadchi bi'ldi trompetë shtë́ni'. Iurní bëdchini bë fuertë dizdë gube'e. Guni'i bë: Lugar catë rnibë'a rëy shtë guë́'dchiliu, bëaquin lugar parë guënibë'a Dios, Shtáda'a nu Cristo shini më. Lë'ë më guënibë'a më ziquë rëy parë siemprë. 16Iurní ra galdë bi tapë më guani'si naná quëbezë lu trunë shtë rai' delantë lu Dios, bëzullibi rai' hashtë bëdchini luquë́ rai' lu guiu'u nu bë'në rai' adorar Dios. 17Guni'i rai': Dzu guëne'e na'a graci lul, Dadë. Nápël grë pudërë; nabánil parë siemprë. Napë quë guëdchínil parë guënibë́'al; nu nal Rëy iurne'. 18Ra mënë shtë grë naciuni, bëldë́ rall perë hia bëga'a iurë parë gúnël cashtigu lë'ë rall. Bëga'a tiempë gúnël juzguë ra tëgulë. Guëné'el premi ca'a ra naná runë honrar lë́'ël, grë ra naná limpi delantë lul, nu grë ra narzu'bë diaguë shtí'dzël, grë́të' ra narnibë'a, nu grë́të' ra mënë nanádi'i mënë nalasac. Bëga'a iurë parë gúnël tsalú con grë́të' ra narzac zi sa' rall parë tsalú sa' rall. 19Iurní bëlla'lë santuari shtë Dios nananú gube'e, nu gunahia tubi cajë shtë conveñi la'ni iádu'u. Iurní gubë́ la'ni gube'e; gu'të gui'i nguzi'u; binia ruidë dushë; bëllú guë́'dchiliu nu gulaguë tubi guiuguë́ fuertë.

will be added

X\