Apocalipsis 10

1Iurní gunahia stubi ianglë nanapë pudërë ru'bë naná bëdchini de gube'e. Lë'ë ianglë nácuhi' shcahi nu nanú tubi iarcu iris guë́qui'. Lúhi' rabtsë'ë ziquë ngubidzë; hia guëáhi' rlua'a ziquë tubi mbëduni shtë be'lë. 2Nuá'ai' guiá'ai' tubi librë mitu'në naná lla'lë. Iurní bëzúhi' guëáhi' ladë ldi lu nisëdu'u, nu guëáhi' ladë rubësë bëzúhi' lu guë́'dchiliu. 3Iurní fuertë guní'i' ziquë rzubá ra león. 4Iurë gualú ra gadchi nguzi'u, iurní guc shtua'a niaquëa'a perë binia tubi bë nabëdchini de gube'e; guní'i': ―Adë rquébidi'il lo quë naguni'i ra nguzi'u; adë rquë́'ëdi'il lo quë naguni'i rai'. 5Lueguë lë'ë ianglë nagunahia, zu guëáhi' lu nisëdu'u nu guë́'dchiliu, bëldísi' guia'a ladë ldi lu gube'e. 6Bë́'ni' jurar por lë më naná bëntsa'u gube'e nu guë́'dchiliu, nu nisëdu'u nu grë ra cusë nananú lu rahin. Guni'i ianglë: ―Hia bëga'a iurë; nádi'i más tiempë. 7Iurë lë'ë ianglë nagadchi guzublú gu'ldë trompetë shtë́hi', iurní hia guc cumplir lo quë nabë'në Dios disponer antsë cumë ziquë guni'i më lu ra muzë shtë më, ra nabiadi'dzë shti'dzë më. 8Hia bë naná binia, bë nabëdchini de gube'e, bëabrí guní'i' lua: ―Gua iurne' të guëná'zil librë naná lla'lë, librë nananú guia'a ianglë naná zuldí lu nisëdu'u nu lu guë́'dchiliu. 9Iurní guahia lu ianglë nu guna'ba të parë guëné'ei' librë. Iurní guni'i ianglë lua: ―Guna'zi librë rë'; bi'ldi la'nin nu bë'në llgabë pë runë cuntienë ra di'dzë. Primërë gac ra di'dzë ziquë dchini shtë mbee'zë perë despuësë guëaquin cumë cusë naldá. 10Iurní guna'zia librë rë' nananú guia'a ianglë. Bi'ldia la'nin; bëna llgabë. Primërë cusë za'quë nahin perë despuësë guquin cusë naldá. 11Lueguë guní'i': ―Napë quë guëabril stubi. Tsagní'il shti'dzë Dios lu grë́të' ra mënë, guë'dchi ra, lu ra naciuni, nu lugar catë ruadi'dzë mënë grë clasë dizë́, nu lu ra rëy. Guëní'il shti'dzë më.

will be added

X\