Filipenses 4

1Por ni rnia'a lu të bëchi, nalë́ rac shtua'a lë'ë të nu napa deseo guënahia lu të. Rquitë ldua'a con lë'ë të; na të ziquë tubi premi parë na. Dchi'ni nabëna entrë lë'ë të adë gúquëdi'in de baldë. Iurne' gulë su firmë lu shnezë Dadë ziquë gunia'a lu të, lë'ë të narac shtua'a. 2Runa ruëguë lu Evodia nu Síntique, cue të de acuerdë purquë lë'ë të napë të mizmë lamë, Dadë Jesús. 3Nu rna'ba tubi favurë lul, amigu, bë'në ruëguë lu ra na'a rë' gac rall de acuerdë purquë antsë bë'në rall compañi na parë guërë'tsë diza'quë shtë Jesús entrë mënë shtë guë́'dchiliu. Lë'ë rai' con Clemente con los de más nabë'në compañi na, grë lë rai' naescritë la'ni librë shtë registrë nanapë Dios. Gac salvar rai'. 4Gulë bëquitë ldu'u të guëdubi tiempë purquë na të shmënë Dadë Jesús. Stubi guënia'a lu të, gulë bëquitë ldu'u të. 5Gulë gac mënë pacënci të parë gac bë'a mieti quëhunë të tratë bien con sa' të. Lë'ë Dadë Jesús hia mërë guëabri' lu guë́'dchiliu stubi. 6Adë riádi'i ldu'u të lu cusë durë sino bë'në ruëguë lu Dios të gunë më compañi lë́'ël. Gulë bëdë'ë graci lu më; gulë guni'i lu më grë lo quë narac shtu'u të. 7Iurní guëcue'dchí më ldu'u të. Llëru'bë na më parë guëcue'dchí ldu'u ra mënë; ni tubi chu rac bë'a mudë nanapë më parë guëcue'dchí më ldu'u mieti. Mizmë paz ni gapë ldu'u të con shgabë të purquë na të unidë con Cristo Jesús. 8Bëchi, guënia'a lu të antsë tsalú cartë rë', gulë bë'në llgabë lla gac të mënë verdá; gulë bë'në llgabë lo quë narunë tucarë rëspëti. Gulë bë'në llgabë lo quë naná tubldí nu purë delantë lu Dios; gulë bë'në llgabë lla gunë të parë gac shtu'u mieti lë'ë të nu parë gunë rall honrar lë'ë të. Gulë bë'në llgabë lla gunë të parë gac të më za'quë, nu gulë bë'në llgabë por grë lo quë nalasac lu Dios; gulë tsanaldë ra cusë ni. 9Gulë bë'në grë lo quë nabëluá'ahia lu të, grë lo quë nabësë'dë të, grë lo quë nabini të, grë lo quë naguná të bëna. Iurní Dios narcue'dchí ldu'u hia'a cuezënú më lë́'ël. 10Nalë́ rquitë ldua'a purquë nahia unidë con Jesús nu rdë'a graci lu Dadë purquë rac shtu'u të gunë të compañi na stubi vësë más aunquë hia zia'a llëduni tiempë dizdë bëshe'ldë të dumí. Adë rní'idia'a de quë bëa'ldë ldu'u të gunë të compañi na, perë rnia'a adë nídi'i mudë parë guëshe'ldë të ayudë. 11Adë rní'idia'a lu të ndë'ë purquë napa nicidá nu rac shtua'a gunë të compañi na, purquë bëlua'a më na lla gaca cunformë con lo quë nanapa; riádi'i ldua'a. 12Tubi tiempë guquërelda ziquë ra prubi; niétiquë adë pë nápëdia'a; nu stubi vësë guquërelda ziquë ricu. Pues nahia cunformë guëdubi tiempë; rdë́'ëhia graci lu Dios si talë napa zihani cusë u si talë adë bë nápëdia'a. Rac rdë'a graci lu më iurë runë faltë nagáuha, igual ziquë iurë napa hashtë subrë. 13Lë'ë Jesucristo cuezënú na; por fuersë narne'e më runa vencer grë clasë galërzac zi. 14Perë rnia'a lu të, bë'në të bien iurë bëshe'ldë të ayudë purquë gupa nicidá iurní. 15Hia nanë́ të mënë shtë Filipos, iurë guzublú quëadi'dza diza'quë, iurë guquërelda Macedonia, sulë lë'ë të bëne'e të ayudë cahia iurní. Stubi grupë narialdí ldu'i diza'quë, bë́'nëdi'i rall compañi na aunquë grë rall bë'në rall recibir diza'quë nagunia'a lu rall. 16Mientras guquërelda Tesalónica, lë'ë të bëshe'ldë të ofrendë parë nicidá shtëna. Chupë vueltë bëshe'ldë të ayudë. 17Adë rzébidi'i ldua'a lë'ë dumí, sino rac shtua'a de quë lë'ë të gunë të recibir premi shtë Dios. 18Hia bëna recibir más lo quë rqui'nia; con ofrendë nabëshe'ldë të con Epafrodito, napa sufsientë. Nápëdia'a más nicidá. Lo quë nabëshe'ldë të, na ziquë tubi olor nashi, tubi ofrendë parë Dios; bëca'a mëhin nu rquitë ldu'u më. 19Dios rnibë'a grë cusë. Iurne' guëne'e më ca'a të grë lo quë narunë faltë mientras cuezënúhi' lë'ë të. Guëdchini ra cusë ni purquë unidë na të con Cristo Jesús. 20Dios Shtáda'a, cha guëdë́'na'a alabar lë'ë më iurne' nu catë nídi'i fin. Amén. 21Por partë shtë na, bë'në saludar grë ra grupë shtë shmënë Cristo Jesús ndë. Grë ra shmënë më nananú ndë'ë, rshe'ldë rall saludë parë lë'ë të. 22Los de más naná rialdí ldu'i diza'quë, rshe'ldë rall saludë, especialmente ra mënë naquëhunë ra dchi'ni lidchi shtë rëy rumanë. 23Rna'ba lu Dios, gunë ldai' Dadë Jesucristo cadë lë'ë të. Amén.

will be added

X\