Filipenses 2

1Rquitë ldu'u të purquë unidë na të con Cristo. Quëhunë më compañi lë'ë të, të adë riádi'i ldu'u të. Rac shtu'u më lë'ë të. Quëbezënú Espíritu Santo lë'ë të. Rac shtu'u të sa' të nu rga'a ldu'u të lë'ë rall. 2Por ni gulë bësëquitë ldu'u të na más. Gulë gapë tubsë llgabë. Gulë guc shtu'u sa'l de verdá. Gulë guc unidë. Gulë gac të de acuerdë. 3Adë runë narú'bëdi'il lu sa'l. Adë runë nadchínidi'il lu sa'l. Mejurë gulë gac humildë nu gulë bë'në tratë sa'l manërë mejurë quë rúnël tratë mizmë lë́'ël. 4Adë rguílidi'il ra cusë naná bien parë mizmë lë́'ël sino gulë gudili lo quë naná bien parë sa'l. 5Gulë gapë mizmë llgabë nagupë Cristo Jesús; gulë bë'në ziquë bë'në më. 6Aunquë Jesucristo na Dios, adë bëzébidi'i ldú'i' lugar shtë Dios Padre 7sino bësëa'në Jesús lugar shtë hunurë nu bëdchíni' lu guë́'dchiliu të gúni' sirvë ziquë tubi muzë. Gúli' cumë tubi nguiu. 8Iurë bëdchini më con cuerpë shtë nguiu, todavía más humildë gúqui'. Gúqui' obedientë; guc shtú'ui' gúni' cumplir voluntá shtë Shtádi'. Bëzu'bë diágui' hashtë gúti' lu cruz. 9Por ni Dios bëdë'ë más hunurë parë shíni'; napë më más hunurë quë grë cusë lu guë́'dchiliu nu gube'e. Bëdë'ë më tubi lë parë shíni' naná más ru'bë entrë grë nombre shtë mieti. 10Bë'në Dios zni të grë ra nanabani, lo quë nananú gube'e nu lo quë nananú guë́'dchiliu nu lo quë nananú lugar shtë ra tëgulë, grë rall guëzullibi rall lu Jesucristo. 11Rac shtu'u Dios grë mënë guëni'i Jesucristo na Dadë narnibë'a të parë Dios Padre gúni' recibir labansë nu hunurë shtë grë mënë. 12Bëchi narac shtua'a, gulë bëzu'bë diaguë shti'dza ziquë quëhunë të siemprë. Bëzu'bë diaguë të shti'dza iurë naguquëreldënúa lë'ë të; iurne' rqui'ni más gac të obedientë mientras quërelda zitu parë lë'ë të. Bë'në Dios salvar lë'ë të, të gunë të cusë za'quë. Gulë gac mënë narunë cumplir purquë zni na voluntá shtë më. Nadzë'bë si talë adë gúnëdi'i të cumplir. 13Rac runë të voluntá shtë Dios purquë Dios na el quë naquëgne'e deseo za'quë parë gunë të cumplir, nu también quëgne'e më fuersë parë gunë të cumplir voluntá shtë më. 14Gulë bë'në shchi'ni më sin guëní'idi'il cuntrë sa'l; adë rdildi dí'dzëdi'i të 15të parë adë chu guëní'idi'i quëhúnël cusë mal u nádi'il verdá. Na të shmënë Dios; iurní napë quë guëquëreldë të bien entrë ra mënë narianaldë tëchi deseo mal nu ráquëdi'i gunë rall cusë za'quë. Lë'ë të na të ziquë mbelëgui'i narabtsë'ë catë namás nacahi. Zni na të entrë lë'ë rall mientras ruadi'dzë të diza'quë lu ra mënë. 16Diza'quë ni rne'e vidë cubi. Si talë gunë të ndë'ë, guëquitë ldua'a iurë guëabrí Jesucristo de gube'e purquë guëlua'a de quë adë bë́'nëdia'a dchi'ni de baldë entrë lë'ë të. 17Si talë gatia purquë biadi'dza diza'quë lu të, nahin cumë ziquë lë'ë të bë'në të ofrecer mizmë lë'ë të ziquë ofrendë parë lë'ë më nu guëllë'ë rënë shtëna guëc ofrendë shtë të. Pues si talë zni gac, guëquitë ldua'a nu tsu lëgrë ldua'a juntë con lë'ë të por grë bendición shtë Dios. 18Mizmë manërë runë tucarë guëquitë ldu'u të con na. 19Si talë Dadë Jesús guëne'e permisi, rac shtua'a guëshe'lda Timoteo lueguë parë gue'dë guënall lë'ë të. Iurní iurë guëdchini nutici de lë'ë të, guëquitë ldua'a. 20Adë nápëdia'a ni chu stubi ndë'ë ziquë Timoteo parë guëshe'lda lu të purquë sulë Timoteo napë zihani amor parë lë'ë të nu rac shtú'ull tsagla'guë të bien. 21Pues los de más rguili rall por bien shtë rall; adë rúnëdi'i rall importë dchi'ni shtë Jesucristo. 22Hia nanë́ të lasac Timoteo parë lu dchi'ni. Lë́'ëll bë́'nëll sirvë lu Jesucristo con na igual ziquë tubi llguë'në quëhúnëll dchi'ni lu shtadë llguë'në. 23Rac shtua'a guëshe'lda lë́'ëll despuësë gac bë́'ahia lla guëru'u shcuenda. 24Nu rialdí ldua'a gunë Dios tubi favurë të gueldë guënahia lë'ë të lueguë. 25Perë mientras quëbeza, rqui'ni guëshe'lda Epafrodito, bë́cha'a, të gueldë guënáhi' lë'ë të. Epafrodito bë́'nëll compañi na lu dchi'ni nu bë'në mënë cuntrë lë'ë na'a. Primërë bëshe'ldë të lë́'ëll parë ze'dë guënall na. Bë́'ni' compañi na lu nicidá nanapa. 26Nalë́ rac shtu'u Epafrodito guëabrí guënall lë'ë të; rac ldú'ull purquë bini të de quë guc llú'ull. 27Verdá guc llú'ull; mërë niátill perë Dios bëga'a ldu'u më lë́'ëll; bëáquëll; nu bëga'a ldu'u më na të adë gápëdia'a más galërzac zi. 28Por ni nalë́ rac shtua'a guëshe'lda Epafrodito lu të parë guëquitë ldu'u të iurë guëná të lúhi' stubi. Iurní guëquitë ldua'a también. 29Gulë bë'në recibir lë́'ëll con lëgrë la'ni ldu'u të nu gulë bë'në honrar grë ra naná ziquë Epafrodito. 30Hia niati Epafrodito lu dchi'ni shtë Jesucristo. Bëdchí'bi' vidë shtë́hi' lu peligrë iurë bë́'ni' dchi'ni shtë më, dchi'ni nadë gúquëdi'i nihunë të con na.

will be added

X\