San Mateo 9

1Iurní Jesús guatë́ la'ni barcu parë tëdë më stubi tëchi nisë. Iurní bëdchini më guë'dchi shtë më. 2Nga'li bëdchininú mënë tubi narac llu'u galguidzë llunguë. Nagá'all lu daa'. Iurë Jesús guná rialdí ldu'u rall, repi më lu narac llu'u: ―Lë́'ël, adë riádi'i ldú'ul. Naperdunë duldë shtë́nël. 3Iurní bëldá mësë narlua'a lëy guni'i rall la'ni ldu'u rall: “Hiumbrë rë' blac di'dzë dzabë ruadí'dzëll cuntrë Dios”. 4Perë guc bë'a Jesús pë llgabë quëbezënú rall. Iurní repi më: ―¿Pëzielú runë të llgabë mal? 5¿Pë más sencigi guënia'a lu narac llu'u: “Naperdunë duldë shtë́nël”, u guënia'a lull: “Guashtë́ nu bëagzë́”? 6Parë gac bë'a të nahia nguiu nabëshe'ldë Dios lu guë́'dchiliu, nu parë gac bë'a të napa pudërë parë guna perdunë duldë shtë mënë. Iurní repi më lu narac llu'u: ―Guashtë́; bëtëá shtaa'l nu bëagzë́ lídchil. 7Lë'ë narac galguidzë llunguë guasuldill nu bëagzëll lídchill. 8Guná mënë lull, iurní bëdzëguëë' ldu'u rall. Guni'i rall llëru'bë na pudërë shtë Dios. Bë'në rall alabar lë'ë Dios purquë bëdë'ë më pudërë ru'bë guia'a tubi nguiu. 9Jesús bëru'u më nga'li. Guná më lu tubi nguiu lë Mateo. Zúbëga'all lugar catë rúnëll cubrë impuestë. Iurní repi më: ―Gude'e naldë na. Iurní Mateo guasuldí nu guanáldëll lë'ë Jesús. 10Guzac iurë Jesús caniháu la'ni tubi hiu'u, cantidá mënë narunë cubrë impuestë nu zihani pecadurë bëdchini rall nga'li parë gulezënú rall lë'ë më lu mellë. Guzubënú rall lu mellë con Jesús nu con ra shini gusë'dë më. 11Perë ra fariseo iurë guná rall lu ra mënë ni, guna'bë di'dzë rall lu shini gusë'dë Jesús: ―¿Pëzielú mësë shtë të quëhaunull ra pecadurë nu con ra mënë narunë cubrë impuestë? 12Bini Jesús pë quëgni'i ra fariseo; iurní guni'i më: ―Adë rquí'nidi'i ra mënë ducturë si rac llú'udi'i rall perë mënë narac llu'u, sí, ni rqui'ni rall ducturë. 13Gulë gua; gulë bëdë'ë cuendë lo quë narunë cuntienë lo quë naná escritë: “Na rac shtua'a de quë gac të mënë narga'a ldu'u sáhi'; ni más mejurë quë gunë të ofrecer ma lua ziquë ofrendë”. Zeldë guëna'ba ra pecadurë të guëabrí ldu'u rall con Dios. Adë zeldë guëná'bëdia'a mënë narni'i: “Nápëdia'a duldë”. 14Iurní ra nazianaldë lë'ë Juan Bautista, guabi'guë rall lu Jesús nu guna'bë di'dzë rall: ―¿Pëzielú lë'ë na'a nu ra fariseo rdë'në na'a ayunë zihani vueltë perë ra shmë́nël adë rúnëdi'i rall ayunë? 15Jesús guni'i: ―Nahia ziquë lliguë shtë sa'a. ¿Ni mudë gunë të obligar ra invitadë shtë sa'a, gacu rall lari nagasë ziquë mënë narunë velar guëc tëgulë mientras quëbezënú lliguë lë'ë rall? Aquëdi'i. Perë guëdchini dzë nu guëdchini tiempë lë'ë lliguë tsabsú nga'li; iurní sí, gunë rall ayunë. 16’Ni tubi adë chu rúnëdi'i rumiendë lu tubi lari gushë con lari nardëá purquë si talë guëguëu'l lari nardëá lu lari gushë, más nasesë rche'zë lari cubi lë'ë lari gushë. Iurní más fier rlua'a lari. 17Ni tubi adë rgutsa'u vini cubi la'ni bulsë gushë purquë adë gúnëdi'i gan bulsë gushë la fuersë shtë vini cubi. Rie'zë bulsë gushë nu lë'ë vini guëllë'ë lu guiu'u, nu gullini ra bulsë. Por ni rqui'ni tsutsa'u vini cubi la'ni bulsë cubi. Iurní lë'ë vini nu ra bulsë adë guënítidi'in. Shti'dza adë rgá'adi'i con custumbrë shtënë të. 18Mientras Jesús quëadí'dzi' ra cusë rë', tubi narnibë'a mënë bëdchini; bëzullíbill lu më nu guní'ill: ―Shtsa'pa niá'asë gualú guti, perë si talë guídël lidcha; si talë guëdchi'bë guiá'al guëc shinia, guëbáni' stubi. 19Jesús guasuldi'; iurní guanaldë më lë́'ëll con ra shini gusë'dë më. 20Iurë guanaldë më lë́'ëll, tubi na'a narac llu'u rllë'ë rë́ni'; guabí'guëll lu Jesús. Guc chi'bë chupë izë rac llú'ull. Iurní guabí'guëll lu Jesús nezë tëchi më. Guná'zill rua' shabë më. 21Rúnëll llgabë: “Si talë guëna'zia shabë më, guëaca”. 22Jesús bëdchigrë́ lu më nezë tëchi më; guná më lu na'a nu repi më: ―Adë riádi'i ldú'ul, Nanë. Hia lë́'ël bëáquël purquë gualdí ldú'ul na. Mizmë iurní bëáquëll. 23Iurë Jesús bëdchíni' lidchi më importantë; guná më lu narëta' nu guná më lu ra musiquë. Ra mënë ru'në rall nu ruidë bë'në rall. 24Iurní repi Jesús: ―Gulë bëru'u ndë'ë purquë lë'ë lliguëna'a rë' adë gútidi'i' sino nagá'si'. Perë ra mënë bëllidchinú rall lë'ë më. 25Jesús guní'i' de quë guëru'u rall. Iurní guatë́ më la'ni hiu'u nu guna'zi më guia'a tëgulë. Iurní guashtë́ tëgulë nga'li. 26Guëdubi lugar catë rnibë'a regiuni ni, bërë'tsë di'dzë nu famë shtënë më. Biadi'dzë mënë pë guc con lë'ë tëgulë. 27Jesús bëru'u lugar ni; chupë ciegu guanaldë rall lë'ë më; guni'i rall fuertë: ―Bëga'a ldú'ul lë'ë na'a, llëbní David. 28Iurë Jesús guatë́ la'ni hiu'u, bëdchini ra ciegu lu më; repi më lu rall: ―¿Gu rialdí ldu'u të de quë zac gunëaca lë'ë të? Lë'ë rall bëquebi rall: ―Rialdí ldu'u na'a, Dadë. 29Iurní Jesús bëshá guia'a slu rall nu repi më: ―Gaquin según fe nanapë të. 30Hia slu ra mënë ni bëaquin. Iurní Jesús gunibë́'ai' con ordë lu rall, ni tubi adë chu gac bë́'adi'i lo quë nabë́'ni'. 31Perë niá'asë gualú bëru'u rall nga'li, iurní guzublú ruadi'dzë rall guëdubi regiuni lo quë nabë'në Jesús. 32Iurë Jesús con ra shini gusë'dë më ziagru'u rai' nga'li, bëldá ra mënë be'dënú rall tubi gu'pë nanapë mëdzabë la'ni ldu'i. 33Lueguë Jesús gulú hia'ldë lë'ë mëdzabë ni; hia lë'ë gu'pë guzublú biadí'dzëll. Nalë́ bëdzëguëë' ldu'u ra mënë. Guni'i rall: ―Nunquë la'di gunádi'ia'a guëdubi mënë shtë Israel sa' ra cusë ziquë quëhunë më. 34Perë guni'i ra fariseo: ―Nguiu rë' rgu hiá'ldëll ra mëdzabë por pudërë shtë mëdzabë narnibë'a más. 35Jesús ziagla'guë më grë ra guë'dchi naná rëta' guëlladchi nga'li. Caglua'a më la'ni iádu'u shtë ra mënë cadë lugar catë rdchini më. Biadi'dzënú më mënë cusë za'quë lla guëdchini mieti catë rnibë'a Dios. Nu bënëac më grë clasë galguidzë nu grë ra naquëhunë sufrir ra dulurë. 36Iurë guná më ra mënë zihani, bëga'a ldu'u më lë'ë rall purquë nalë́ rzac zi rall nu adë rbedchídi'i ldu'u rall. Na rall ziquë lli'li nanápëdi'i vëquërë. 37Iurní repi më lu ra shini gusë'dë më: ―Guldía rnia'a, nanú zihani cusechë perë du'psë na rall parë gunë rall dchi'ni perë rnia'a lu të, 38gulë guna'bë lu Dios naná nashtënë cusechë parë guëshe'ldë më más mënë parë guadi'dzë rall diza'quë lu mënë.

will be added

X\