San Mateo 7

1’Adë rúnëdi'i të juzguë sa' të, purquë gunë më juzguë lë'ë të mizmë manërë ziquë quëhunë të juzguë sa' të. 2Gunë më juzguë lë'ë të mizmë manërë narunë të. Mizmë varë naguishi të con sa' të, mizmë varë ni quishi Dadë Dios con lë'ë të. 3¿Pëzielú rnal lu gui'lli nananú la'ni slu sa'l perë adë rnádi'il la'ni slul nanú tubi trunquë ru'bë? 4¿Lla gúnël guëní'il lu sa'l? “Bëne'e sí guëgúa gui'lli nananú slul” perë nanú tubi trunquë la'ni slul. 5Na të falsë; gulú trunquë nananú la'ni slul; iurní sí, guënal bien parë cul gui'lli nananú la'ni slu sa'l. 6Nanú mënë ziquë mbecu dushë narahuëë'. Adë rúnëdi'i rall rëspëti cusë santu shtë Dios. Na rall ziquë guchi narlú guëc tubi perla nu rëabrí ma të re'dë ca'në ma lul. Adë ruadí'dzëdi'i të di'dzë santu lu nanë́di'i tsasë́ verdá shtë Dios. 7’Gulë guna'bë lu Dios grë́të' lo quë narac shtu'u të. Lë'ë më guëne'e mëhin. Gulë quilin të parë guëdzelë tëhin. Gulë bësëdchi rua' puertë të parë guëlla'lin. 8Grë mënë natsagla'guë guëna'bë lu Dios, gúnëll recibirin; grë mënë narguili cusë shtë Dios, guëdzelin. El quë naná ziquë tubi nguiu narna'bë fuertë rua' nezë, guëlla'lë puertë parë lë́'ëll. 9’¿Chu tubi de lë'ë të si talë guëna'bë shínil guetështildi gáuhi'; ni mudë guëdë́'ël tubi guë'ë gáuhi'? 10¿Ni mudë guëdë́'ël tubi mbe'ldë iurë shínil rná'bëll mbeldë gáuhi'? 11Si talë lë'ë të na të mal, nu rac bë'a të guëdë'ë të cusë za'quë lo quë narna'bë shini të, más segurë Shtadë të naquëbezë gube'e, guëne'e më cusë za'quë lo quë narna'bë të lu më. 12Manërë lo quë narac shtú'ul gunë mënë tratë lë́'ël, mizmë manërë ni gulë bë'në tratë sa'l. Zni si talë quëhúnël cumplir rëglë ni, canihúnël cumplir lëy nu lo quë nabëquë'ë muzë shtë Dios guahietë. 13’Gulë tsutë́ nezë rua' puertë nu nezë ca nade'e purquë rua' puertë nu nezë narniti mënë, nalë́ shlaguin nu napin zihani lugar. Cantidá mënë riutë́ rall nga'li. 14Perë puertë nu rua' nezë nade'e catë napë mënë vidë sin fin, tubldí nahin nu trabaju riutë́ mënë nga'li. Du'psë mënë riutë́ lu nezë ni. 15’Gulë gupë cuidadë con ra mësë falsë naná rni'i ruadi'dzë rall shti'dzë Dios. Ze'dë rall; por fuërë rlua'a rall ziquë lli'li perë dentrë la'ni ldu'u rall na rall ziquë ma dushë. 16Lë'ë të gac bë'a të u gunguë bë'a të chu na rall por lo quë narunë rall. Pues adë rldáguëdi'i të uvë lu ra hiaguë guitsë. Tampuquë nídi'i mudë guëldaguë të bëlda'u lu hiaguë guitsëbé. 17Zni nahin, grë́të' hiaguë za'quë rne'e nashi za'quë perë hiaguë mal rne'e nashi mal. 18Lë'ë hiaguë za'quë adë gáquëdi'i gudë'ëin nashi mal. Ni tampuquë tubi hiaguë mal gáquëdi'i guëdë'ëin nashi za'quë. 19Grë́të' hiaguë nadë rdë́'ëdi'i nashi za'quë, chuguin nu tsequin lu gui'i. 20Zni gac bë'a të mënë za'quë nu mënë mal por lo quë narunë rall. 21’Lëdë grë́di'i narni'i lua: “Dadë, Dadë”, tsutë́ rall catë rnibë'a Dios sino nadë más el quë narunë cumplir voluntá shtë Dadë naquëbezë gube'e, ni sí quëgnibë'a më lë́'ëll. 22Iurë lë'ë iurë guëga'a, dzë ni cantidá mënë guëni'i rall lua: “Dadë, lë'ë na'a biadi'dzë na'a shtí'dzël nu por lël gulú na'a mëdzabë nananú la'ni ldu'u mënë. Bëdë'në na'a zihani milagrë iurë guni'i na'a lël.” 23Perë iurní guënia'a lu mënë ni: “Jamás adë guënë́dia'a lë'ë të. Gulë guabsú lua purquë na të mënë mal.” 24’Zni na el quë narquë́ diaguë nu quëhúnëll lo quë narnia'a, nall cumë ziquë tubi nguiu nariasë́ nu bëzá'all lídchill lu cimientë shtë guë'ë. 25Bëdchini guiu; guaru'bë nisë guëë'gu; bëru'u mbë dushë; bëdí'ahin hashtë guëa' hiu'u perë adë guláguëdi'i hiu'u purquë napin cimientë nazubë lu guë'ë. 26Perë el quë narini shti'dza perë adë rúnëdi'ill cuendë lo quë narnia'a, nall ziquë tubi nguiu tuntë nanë́di'i tsasëll. Bëzá'all lídchill lu iu'lli. 27Bëdchini guiu; guaru'bë nisë guëë'gu; bëru'u mbë dushë nu bëdí'ahin guëa' hiu'u. Gulaguë hiu'u purquë nídi'i cimientë guetë. Nalë́ tubi cusë dushë guc nga'li. 28Iurë Jesús gualú biadi'dzë më lu ra mënë, nalë́ bëdzëguëë' ldu'u rall nu guasë́ ldu'u rall por ldai' shtë më. 29Caglua'a më cumë ziquë el quë nanapë pudërë, lë́dëdi'i ziquë ra mësë shtë lëy nananú entrë lë'ë rall.

will be added

X\