San Mateo 6

1’Adë rluá'adi'i të obrë za'quë delantë lu ra mënë nadë más parë guëná mënë lu të purquë si talë runë të zni, Shtadë të naquëbezë gube'e adë guëné'edi'i më premi ca'a të. 2Por ni lë'ë të iurë rdë'ë të gu'në ca'a nabënápëdi'i, adë rú'ldëdi'il damburë parë guëná mënë; adë gúnëdi'il ziquë mënë falsë, ziquë runë ra mënë naná ziquë guetë nadchi'bë lu dchi'li. La'ni ra iádu'u shtënë rall nu nezë rdë'ë rall gu'në të parë rna ra mënë, parë guëni'i za'quë ra mënë de lë'ë rall. Perë guldía rnia'a lu të, hia napë rall labansë shtë mënë naná lúniquë premi nagunë rall recibir. 3- 4Perë iurë lë'ë të guëdë'ë të gu'në ca'a nabënápëdi'i, gulë bë'nin manërë naga'chi. Hia lë'ë Shtádël naquëbezë gube'e, rna më grë lo quë naquëhúnël naga'chi. Lë'ë më guëne'e më tubi premi cá'al. 5’Iurë lë'ë të gunë të orar, adë rúnëdi'i të ziquë runë ra mënë naná falsë. Rquitë ldu'u rall gunë rall orar të guëná mënë lu rall; rzuldí rall la'ni iádu'u nu rzu rall shquini shtë nezë të parë guëná ra mënë lo quë naquëhunë rall. Guldía rnia'a lu të, hia napë rall lúniquë premi nagunë rall recibir. 6Perë iurë lë'ë të gunë të orar, gulë guëu' la'ni hiu'u cuartë shtë të. Bësë'au rua' hiu'u; iurní bë'në orar; guni'i lu Dadë Dios naquëbezë gube'e, sulë lë'ë më con lë́'ël. Rac bë'a më lo quë nanú la'ni ldú'ul; iurní Shtádël naquëbezë gube'e guëne'e më lo quë naquëgná'bël. 7’Iurë gúnël orar, adë rúnëdi'i të oraciuni zihani vueltë ziquë runë ra mënë nanádi'i më israelitë. Runë rall llgabë guini Dios di'dzë shtë rall por ruadi'dzë rall zihani di'dzë. 8Adë rúnëdi'i të zni ziquë lë'ë rall purquë lë'ë Dadë hia rac bë'a më grë lo quë narqui'ni të antsë guëna'bë të lúhi'. 9Por ni rnia'a lu të, gulë bë'në orar lu më zndë'ë: Dios, nal Shtadë na'a naquëbezë gube'e. Rac shtu'u na'a gunë grë mënë alabar lë́'ël de verdá. 10Rac shtu'u na'a guënibë́'al grë mënë, sullibi rall lul. Ziquë quëhunë ra ianglë cumplir voluntá shtë́nël lu gube'e, rac shtu'u na'a grë mënë narëta' lu guë́'dchiliu, gunë rall cumplir lo quë narac shtú'ul. 11Bëne'e nagáu na'a dzë con dzë. 12Bë'në perdunë duldë shtë na'a; zni lë'ë na'a rdë'në na'a perdunë duldë narunë ra mënë cuntrë lë'ë na'a. 13Adë rdë́'ëdi'il permisi guëtë'dë mëdzabë prëbë lë'ë na'a të ldáguëdi'i na'a lu duldë. [Purquë lë́'ël rnibë́'al gube'e nu lë́'ël nápël grë derechë nu llëru'bë na pudërë shtë́nël. Nápëdi'il fin. Amén.] 14’Si talë lë'ë të gunë të perdunë ra mal nabë'në mënë cuntrë lë'ë të, zni zac Dadë naquëbezë gube'e gunë më perdunë lë'ë të. 15Perë si talë adë në́di'i të gunë të perdunë sa' të duldë narúnëll cuntrë lë'ë të, tampuquë Dadë naquëbezë gube'e gúnëdi'i më perdunë duldë shtë të. 16’Iurë lë'ë të gunë të ayunë, adë rëá'nëdi'i të tristë cumë ziquë runë ra mënë naná falsë purquë lë'ë rall rzu rall tristë; runë rall seri no más parë guëná ra mënë de quë quëhunë rall ayunë. Guldía rnia'a lu të, hia napë rall grë lo quë nagunë rall recibir ziquë premi. 17Perë lë'ë të iurë gunë të ayunë, gulë tsu nalëgrë; gulë bëzunë́ lë'ë të bien bien 18të parë iurë guëná mënë lul, adë guëdë́'ëdi'i mënë cuendë de quë lë́'ël quëhúnël ayunë. Nadë más sulë lë'ë Dadë Dios naquëbezë gube'e, më ni rna lo quë naquëhúnël. Lë'ë më napë më cuendë nu gunë më honrar lë́'ël. 19’Adë rúnëdi'i të muntuni zihani cusë lu guë́'dchiliu catë lë'ë ra mbichuguë rzalú ma grë́të' ra cusë, catë rna'zi tën gui'bë nu rllinin; nu riutë́ nguba'në parë rbaa'nëll ra cusë. 20Más bien gulë bë'në muntuni tesurë lu gube'e catë adë nídi'i ra mbichuguë nu adë guëzalúdi'i mahin, catë adë rná'zidi'i tën gui'bë. Ra nguba'në adë riutë́di'i rall nga'li parë cuanë rall. 21Catë nacuetsa'u tesurë shtë́nël, ndë rac shtú'ul guëbánil. 22’Si talë rdë́'ël sí parë guënibë'a Dios lë́'ël, na ziquë slul naná bien nu guëdubi cuerpë shtë́nël quëbezënú llni 23perë si talë adë në́di'il tsasël shti'dzë Dios, blac llëru'bë na nacahi la'ni ldú'ul. Nahin ziquë slul naná mal; guëdubi cuerpë quëbezin nacahi. 24’Adë gáquëdi'i gunë mënë sirvë lu chupë lamë, purquë tubi lamë adë rac shtú'udi'i mënë lë́'ëll; stubi lamë rac shtú'ull. Quëhúnëll rëspëti tubi lamë perë hia stubi lamë quëhúnëll desprëci. Tubsë lamë nápël. Si talë Dios na lamë shtë́nël, iurní gúnël lo quë narac shtu'u më; perë si talë dumí na lamë shtë́nël, iurní Dios adë nádi'i' shlámël. 25’Rnia'a lu të iurne', adë rquëdí'nidi'i ldu'u të por lo quë nagáu të u por lo quë nagú të parë guëbani të, ni por shabë të parë nagacu të. Más lasac vidë quë dau; lë'ë shcuerpë të más lasac quë shabë të. 26Gulë guná lu ra ma'ñi naná riasë, adë rcabnídi'i ma, nilë adë rcá'adi'i ma cusechë parë cuetsá'uhin, perë sin adë guëtë́'dëdi'i, Dadë shtë të naquëbezë gube'e quëgne'e më grë́të' nagáu të. Más lasac të quë ra ma'ñi. 27¿Chu de lë'ë të por tantë rquëdi'ni ldú'ul, guëbánil tubi dzë más? 28’¿Pëzielú rquëdi'ni ldu'u të por shabë të? Gulë guná, lla riaru'bë guë'ë lachi. 29Adë rúnëdi'i guë'ë dchi'ni perë rnia'a lu të, rëy Salomón con guëdubi galëlujë shtë́ni', adë guzú zá'quëdi'i' cumë ziquë ra guë'ë. 30Chulë rlua'a guë'ë lachi nedzë́, quëhunë Dios; perë glli guëbidchi guë'ë nu tsequin lu gui'i. ¿Pë adë gápëdi'i më lë'ë të? lë'ë të naná rialdí ldu'i du'pë. 31Por ni rnia'a lu të, adë rquëdí'nidi'i ldu'u të nu adë rní'idi'i të: “¿Pë cha guëdáuha'a?” u “¿Pë cha guëdí hia'a?” u “¿Ca guëru'u shába'a?” 32Pues grë mënë nanadë guënë́di'i Dios, zianaldë rall tëchi ra cusë ni. Perë lë'ë të napë të tubi Shtadë të naquëbezë gube'e; rac bë'a më grë lo quë narquí'nil. 33Primërë gulë guanaldë tëchi nezë catë rnibë'a Dios ziquë rëy. Gulë bë'në cumplir lo quë narac shtu'u më, iurní gunë të recibir grë cusë narqui'ni të parë guëbani të. 34¿Pëzielú rquëdi'ni ldú'ul nedzë́ por ra cusë naze'dë glli? Nanú sufsientë problemë parë nedzë́.

will be added

X\