San Mateo 5

1Iurë Jesús guná lu ra mënë zihani, güe'pi më lu lumë shtë dani. Guzubë më nga'li. Iurní shini gusë'dë më bëdëá rai' rdondë rai' catë zúbëga'a më. 2Jesús guzublú caglua'a më zndë'ë: 3―Dichusë ra mënë narac bë'a nanú nicidá gac rall limpi la'ni ldu'u rall, pues tsutë́ rai' catë rnibë'a Dios. 4’Dichusë ra mënë naru'në por duldë shtënë rall, pues Dios gunë consolar lë'ë mënë ni. 5’Dichusë ra mënë nadu'u. Pues grë ra mënë ni gunë rall recibir guë́'dchiliu catë guëdë'ë Dios ca'a rall, guëquëreldë rall. 6’Dichusë na ra mënë narac shtu'u parë gac rall limpi delantë lu më; hia rëdchí ldu'u rall por lë'ë më. 7’Dichusë ra mënë narga'a ldu'u sa' rall; pues zni rga'a ldu'u më lë'ë rall. 8’Dichusë ra mënë nalimpi ldu'i; mënë ni guëná rall lu Dios. 9’Dichusë ra mënë nargutë́ en paz parë ra mënë; pues Dios gulë́ më ra mënë ni shini Dios. 10’Dichusë ra mënë narzac zi purquë quëhunë rall cumplir shti'dzë Dios; pues tsutë́ rall catë rnibë'a më. 11’Dichusë na të iurë lë'ë ra mënë rni'i guidzë lë'ë të nu iurë rzunaldë mënë lë'ë të nu iurë lë'ë mënë guëni'i bishi cuntrë lë'ë të purquë na të shmëna. 12Mizmë manërë shtadë guëlú të guzunaldë rall muzë shtë Dios naguquëreldë más guahietë quë lë'ë të. Gulë bëquitë ldu'u të nu tsu lëgrë ldu'u të purquë gunë të recibir tubi premi ru'bë lu gube'e. 13’Lë'ë të na të ziquë zedë entrë ra mënë shtë guë́'dchiliu rë' të parë adë rshínidi'iru'u mënë. Si talë zedë guëdchíguëdi'i, ¿lla gunë nguiu të guëabrí sabor shtë zedë? Hia adë rlluí'idi'in sino parë quë guëzebin nu parë guëlú mënë guëquin. 14’Lë'ë të na të ziquë llni parë mënë narëta' lu guë́'dchiliu. Tubi ciudá nazúbëga'a guëc tubi dani, adë gáquëdi'i guëca'chiluhin. Adë rca'chi ldú'udi'il lu mënë llni nanápël. 15Adë gáquëdi'i subë llni la'ni tubi tëpë; más bien zubin guia'a të parë guëzianí të guëná mënë nananú la'ni hiu'u. 16Zni zac lë'ë të, gulë bë'në ziquë llni narabtsë'ë delantë lu ra mënë të parë guëná mënë cusë za'quë nacanihunë të; iurní ra mënë gunë rall alabar Shtadë të, më naquëbezë gube'e. 17’Adë rúnëdi'i të llgabë zelda lu guë́'dchiliu parë guëdë'a fin lëy shtë Moisés, nilë parë guëdë'a fin enseñansë shtë ra muzë nabiadi'dzë shti'dzë Dios guahietë. Adë zéldëdia'a parë guëdë́'ëhia fin sino parë guëluá'ahia pë runë cuntienë shti'dzë rai'. 18Purquë guldía rnia'a lu të, mientras nanú gube'e nu guë́'dchiliu, ni tubi partë shtë lëy, ni tubi puntë shtë letrë ni partë mitu'në shtë lëy, adë gunë fáltëdi'in. Grë́të' napë quë gac cumplirin. 19Por ni grë́të' nadë rúnëdi'i casë cualquier mandamientë shtë lëy, aunquë más mitu'në partë shtë mandamientë, nu rluá'all ra mënë lu mizmë zni, pues runë tucarë gáquëll më nalasáquëdi'i catë rnibë'a Dios. Perë grë́të' el quë narzu'bë diaguë nu quëgluá'all gunë mënë cumplir grë puntë shtë lëy, ni runë tucarë gáquëll más më lasac lugar catë rnibë'a Dios. 20Na rnia'a lu të, si talë adë nádi'i conductë shtënë të más naza'quë quë conductë shtë ra mënë religiusë fariseo nu ra mësë shtë lëy, jamás adë tsutë́di'i të catë rnibë'a Dios. 21’Lë'ë të bini të ra shtadë guëlú hia'a guni'i rai': “Adë quínidi'il mënë; cualquier narguini sáhi' pues napë quë gac juzgar mënë ni”. 22Perë na rnia'a lu të, grë́të' el quë naná rldë lu sáhi', nápëll culpë lu nagunë juzguë. El quë narushtiá lu sáhi', napë quë gac juzgar mënë ni lu Junta Suprema. El quë narni'i lu sáhi': shënë, nanú peligrë tsall lu gui'i shtë gabildi. 23’Zni si talë lë́'ël rac shtú'ul guëdë́'ël ofrendë lu bëcu'guë nu nga'li rëagná ldú'ul de quë bëldënul sa'l, 24bësëa'në ofrendë shtë́nël cu' bëcu'guë; iurní guagná bë́chil të parë tsu en paz con lë́'ëll; iurní sí, zac guëabril lu bëcu'guë të parë guëdë́'ël ofrendë lu Dios. 25Si talë chu guëdchi'bë demandë cuntrë lë́'ël, iurë zianul mënë ni nezë, gulë gac të de acuerdë lueguë të parë adë gúnëdi'i mënë intriegu lë́'ël lu juësi, purquë iurní juësi gúnëll intriegu lë́'ël lu ra soliar të parë guëldaguë rall lë́'ël lachigui'bë. 26Guldía rnia'a, nga'li guërú'udi'il hashtë quíllil lúltimë centavë nanazé'bil. 27’Lë'ë të bini të lo quë naguni'i mënë antsë: “Adë rquënúdi'il tse'lë mënë”. 28Perë na rnia'a lu të, cualquier lo quë naná rzebi ldu'u ra na'a más quë tsé'lëll, hia bë'në mënë ni duldë adulteri la'ni ldú'ull. 29Si talë slul ladë ldi napë culpë quëhúnël duldë, gulú slul të parë guërú'ldëlin zitu. Más mejurë guëniti tubi slul no sea quë tsal guëdubi cuerpë shtë́nël la'ni gabildi. 30Si tubi guiá'al ladë ldi napë culpë quëhúnël duldë, bëchuguë guiá'al, bëru'ldin zitu; mejurë guënítil tubi partë shtë cuerpë, lëdë guëdúbidi'i cuerpë shtë́nël tsal la'ni gabildi. 31’Nu zac guni'i ra mënë guahietë: “Grë́të' el quë narlë́ tse'lë, napë quë guëdë'ë nguiu tubi cartë shtë divurci ca'a tsé'li'”. 32Perë na rnia'a lu të, si talë gunë nguiu divorciar tsé'li' por tubi cusë de nadë, quësínill lë'ë tsé'lëll lu duldë adulteri. Grë ra naca'a na'a divorciadë pues hia bë́'nëll duldë adulteri. Por tubsë motivë tsu divurci, si talë bëdzelënull stubi nguiu. 33’Nu zac bini të de quë guni'i ra shtadë guëlú hia'a: “Jamás adë guësá'nëdi'i të gunë të cumplir lo quë narunë jurar delantë lu Dadë Dios”. 34Perë na rnia'a lu të, adë rúnëdi'i të jurar por ni tubi rsunë; adë rúnëdi'i të jurar por lo quë nananú gube'e purquë gube'e na trunë shtë Dios. 35Adë rúnëdi'i të jurar por guë́'dchiliu purquë nahin catë zu guëa' më; ni adë rúnëdi'i të jurar por Jerusalén purquë ni na tubi ciudá ru'bë shtë rëy narnibë'a más. 36Adë rúnëdi'i të jurar por lo quë nananú guë́quël purquë adë gáquëdi'i gúnël gan gac tubi guitsë guë́quël naquichi u nagasë, ni tubi guítsë'në. 37Nadë más gulë guni'i: “Aha'” u “Aquëdi'i” purquë lo quë nardchi'bë guëc di'dzë ni ze'dë de mëdzabë Satanás. 38’Lë'ë të bini të de quë guni'i mënë guahietë: “Gulú slu sa'l, el quë nagulú slul, nu gulú lai' sa'l, el quë nagulú lai'l”. 39Perë na rnia'a, adë rzutípëdi'il lu ra hiumbrë mal; al contrari si talë chu cubë́ tubi ladë lul, bëdë'ë stubi ladë. 40Si talë chu quëgdchi'bë demandë u rac shtú'ull guëdchisull manguë shtë́nël, bëdë'ë manguë shtë́nël con shabë guítsël të gua'a mënë ni. 41Si talë chu gunë obligar lë́'ël guá'al tubi bultë tubi kilómetro, bia'ain chupë kilómetro. 42Cualquier tubi naquëgna'bë tubi prështë, bëdë'ëin nu adë rdchigrë́di'il nezë të́chil sino bëdë'ë lo quë narac shtu'u mënë. 43’Nu zac bini të lo quë naguni'i mënë antsë: “Gac shtú'ul amigu shtë́nël perë guëná túshël lu ra enemigu shtë́nël”. 44Perë na rnia'a, gulë gac shtu'u ra enemigu shtënë të. Gulë guna'bë lu Dios parë grë ra narzunaldë lë'ë të. 45Si talë quëhunë të cumplir grë ra cusë rë', gac të shini Dios nacabezë gube'e. Lë'ë më rshe'ldë më llni ngubidzë parë grë́të' mënë, parë mënë mal nu mënë za'quë. Lë'ë më ldaguë më guiu parë ra mënë naná tubldí shcuéndi' nu parë ra mënë nanádi'i tubldí shcuéndi' lu Dios. 46Si talë lë'ë të nadë más rac shtu'u të ra narac shtu'u lë́'ël ¿pëllë premi gápël? purquë grë ra narunë cubrë impuestë rac shtu'u rall sa' rall. 47Si talë nadë más runë të saludar con cariñi ra mënë bëchi sa' të ¿pë bien canihúnël? Pues ra naná guënë́di'i Dios runë rall saludar sa' rall. 48Gulë bë'në cumplir con grë mënë; gulë gac të ziquë Shtadë të naquëbezë gube'e; ni tubi faltë nápëdi'i më.

will be added

X\