San Mateo 4

1Lueguë lë'ë Espíritu Santo guanú lë'ë Jesús lu tubi lumë shlatë catë nídi'i mënë të guëtë'dë mëdzabë prëbë nihunë më cuntrë voluntá shtë Dios. 2Guquëreldë më nga'li sin adë gudáudi'i më durantë cuarenta dzë nu cuarenta gue'lë. Despuësë bëdchini galërldia'në ldu'u më. 3Bëdchini naná rsiguë́; guabí'guëll lu më. Guní'ill: ―Si talë de verdá nal shini Dios, gunibë'a guë'ë rë' parë guëaquin guetështildi gaul. 4Perë Jesús bëquebi: ―Sagradas Escrituras rni'i: “Lëdë niá'asëdi'i guetështildi guëbani nguiu sino por grë di'dzë narni'i Dios”. 5Iurní lë'ë mëdzabë bia'a lë'ë më ciudá Jerusalén. Güe'pinull lë'ë më guëc iádu'u tubi partë más guia'a. 6Iurní répill: ―Si talë gualdí rní'il nal shini Dios, bëru'ldë lë́'ël hashtë lu guiu'u purquë Sagradas Escrituras rni'i: Dios guënibë'a lë'ë ra ianglë të parë gapë rai' lë́'ël nu guëldisë rai' lë́'ël con guia'a rai' të parë ni tubi guë'ë gunënë́di'i guëa'l. 7Jesús bëquebi: ―Nu zac rni'i Sagradas Escrituras: “Adë rtë́'dëdi'il prëbë Dios, Shtadë të. Adë rúnëdi'il obligar lë́'i'.” 8Nu lë'ë mëdzabë bia'a Jesús lu tubi dani ru'bë, nu bëlua'a mëdzabë grë ra naciuni con lujë shtë rahin ziquë grë cusë za'quë nananú lu guë́'dchiliu; 9guní'ill lu Jesús: ―Na guënehia grë́të' ndë'ë cá'al si talë guëzullíbil lua, gúnël adorar na. 10Iurní Jesús repi: ―Guabsú lua, Satanás, purquë Sagradas Escrituras rni'i: “Sulë Dios Shtadë të gúnël adorar. Sulë lë'ë më guëzu'bë diáguël shtí'dzi'.” 11Iurní mëdzabë bësa'në Jesús. Lueguë bëdchini ra ianglë. Bë'në rai' sirvë lu Jesús. 12Iurë Jesús bini de quë Juan nanú lachigui'bë, iurní zia'a më parë regiuni shtë Galilea. 13Perë adë bëá'nëdi'i më Nazaret sino quë guagla'guë më guquëreldë më Capernaum, tubi guë'dchi naquë́ guëlladchi rua' nisë ru'bë por nezë shtë regiuni Zabulón nu Neftalí. 14Zndë guzac parë guc cumplir lo quë nabëquë'ë muzë shtë më guahietë; lë́hi' Isaías. Naescritë zndë'ë: 15Guë'dchi Zabulón nu Neftalí, nezë naquë́ rua' nisë ru'bë ladë cu' guia'a shtë guëë'gu Jordán, partë más zitu shtë Galilea catë quëreldë ra nadë nádi'i më israelitë. 16Ra mënë narëta' ndë, guquëreldë rall lu nacahi perë guná rall tubi llni ru'bë. Ra mënë naquëreldë regiuni catë nanú shcaa'l shtë galguti, nga'li bianí tubi llni ru'bë guná rall. 17Dizdë iurní Jesús guzublú bë'në më predicar diza'quë nu guni'i më: ―Gulë bë'në nadzë'ë mudë nabani të purquë hia bëga'a iurë parë guënibë'a Dios lë'ë të. 18Jesús ziagla'guë më nezë rua' nisë ru'bë shtë Galilea. Guná më chupë nguiu narë́ nga'li, tubi na Simón nu lë zac Pedro. Stubi nguiu lë Andrés, bëchi Pedro. Na rai' pescadurë. Quëgldaguë rai' guë'shu la'ni nisë. 19Iurní Jesús repi: ―Gulë gude'e naldë na të guna lë'ë të pescadurë shtë ra nguiu; gue'dënú të mënë lua. 20Mizmë iurní bësa'në rai' guë'shu nu guanaldë rai' lë'ë më. 21Zia'a Jesús más delantë; guná më lu chupë bëchi ra më narëta', Jacobo nu Juan, shini Zebedeo. Nanú rai' la'ni barcu. Zúbëga'a rai' con shtadë rai'. Quëhunë rai' rumiendë guë'shu. Guna'bë Jesús lë'ë rai'. 22Mizmë iurní bësëá'nëga rai' barcu con shtadë rai'. Guanaldë rai' lë'ë Jesús. 23Jesús ziagla'guë më guëdubi Galilea. Quëglua'a më ra mënë la'ni iádu'u shtë rall cadë guë'dchi catë bëdchini më. Quëadi'dzë më diza'quë shtë Dios lla tsutë́ mënë lugar catë rnibë'a Dios. Nu runë më rumëdi grë́të' clasë galguidzë nanapë ra mënë. Bënëac më ra narac llu'u. 24Bërë'tsë di'dzë naquëhunë Jesús hashtë guëdubi regiuni shtë Siria. Bëdchininú ra mënë grë́të' naquëzac zi lu galguidzë nu ra naquëhunë sufrir dulurë nu grë nanapë mëdzabë la'ni ldu'u rall nu grë́të' ra narati zini ra, nu ra narac galguidzë llunguë. Jesús bënëac ra mënë ni. 25Nalë́ zihani mënë guanaldë rall lë'ë më, mënë shtë Galilea nu guë'dchi shtë Decápolis nu Jerusalén. Lë'ë quë lë'ë zihani mënë shtë regiuni Judea nu ra naquëreldë stubi tëchi guëë'gu Jordán, guanaldë rall lë'ë Jesús.

will be added

X\