San Mateo 3

1Tiempë dzë ni Juan Bautista bëdchini Judea hashtë tubi shlatë catë adë quëréldëdi'i mënë. Quëadi'dzë Juan diza'quë shtë Dios; 2guní'i': ―Gulë bë'në nadzë'ë mudë nabani të purquë hia lë'ë iurë bëga'a parë guënibë'a Dios shmënë më. 3Lë'ë Juan na el quë naguni'i Isaías, muzë shtë Dios. Bëquë́'ëi' shti'dzë Dios manërë rë': Guini të tubi bë shtë tubi mënë narni'i fuertë lu tubi shlatë ru'bë: “Gulë bë'në preparar nezë shtënë Dadë. Gulë bë'në preparar la'ni ldu'u të ziquë nezë ldi parë iurë guëdchini Dadë. Gulë gubani tubi vidë za'quë.” 4Lari shtë Juan nactsá'uhin con guitsë ladi camellë. Hia cinturón shtë́ni' na tubi gui'di, nu dau shtë́ni' guc shanchi nu dchini shtë mbee'zë lachi. 5Iurní glli glli rdchini ra mënë shtë ciudá Jerusalén con ra mënë shtë guë'dchi shtë Judea con ra naquëreldë lugar guëlladchi Jordán; rdchini rall parë guëquë́ diaguë rall shti'dzë Juan. 6Iurë lë'ë ra mënë rshubë duldë rall duldë shtë rall lu Dios, Juan bëchu'bë nisë lë'ë rall la'ni guëë'gu Jordán. 7Perë iurë guná Juan cantidá mënë religiusë fariseo nu saduceo, bëdchini rall parë chubë nisë rall; guni'i Juan lu rall: ―Llëbní mbe'ldë, ¿chull bëtsëbë lë'ë të? ¿Pëzielú dani'i rllu'në të parë guëca'chilú të lu cashtigu dushë nanapë quë guëdchini? 8Gulë bë'në obrë za'quë parë guëná mënë de quë guc cambi mudë nabani të, de quë bëabrí ldu'u të con Dios. 9Nu adë rní'idi'i të la'ni ldu'u të gunë më perdunë lë'ë të sulë purquë na të llëbní Abraham. Rnia'a lu të si talë adë gúnëdi'i më recibir lë'ë të, napë më pudërë parë gunë më llëbní Abraham de guë'ë rë'. 10Gunë më cashtigu ra mënë mal ziquë lë'ë guiubëaguë hia na listë parë guëchuguin hiaguë. Grë́të' ra hiaguë nadë rné'edi'i nashi za'quë, chuguin nu tsequin lu gui'i. 11Guldía, na rchu'bë nisa lë'ë të con nisë parë guëlua'a de quë bë'në nadzë'ë të mudë nanabani të, perë el quë naze'dë despuësë de na, më ni guëzunë́hi' ldu'u të nu guëne'e më Espíritu Santo parë cuezënúhi' lë'ë të. Guëshe'ldë më Espíritu Santo ziquë be'lë të parë gac të limpi. Më ni napë más pudërë quë na; adë rúnëdi'i tucara ni siquierë guahia rachi shtënë më. 12Gunë më separar ra mënë mal entrë mënë za'quë. Hia lë'ë më napreparadë con palë guia'a më të parë guëzunë́ më trigu të parë guëru'u gui'lli tubi cu'. Hia trigu tsutsa'u la'ni catë riutsá'uhin perë grë́të' gui'lli tsequi lu gui'i. Lë'ë gui'i nunquë adë rëáldëdi'in. 13Iurní Jesús bëdchini de Galilea hashtë rua' guëë'gu Jordán catë nanú Juan të parë guëchu'bë nisë Juan lë'ë më. 14Primërë adë në́di'i Juan; répi' lu Jesús: ―Runë tucara chubë nisa por lë́'ël perë lë́'ël ze'dë lua. 15Perë Jesús guni'i: ―Bëne'e sí iurne' purquë zni gac të parë guëdë́'na'a cumplir grë cusë za'quë naquëgnibë'a Dios. Iurní lë'ë Juan gunë́ 16nu bëchu'bë nísi' lë'ë Jesús. Iurë Jesús gualú bëriubë nísi', lueguë bërú'ui' la'ni nisë; lueguë lueguë bëlla'lë lu gube'e hashtë guná më lugar catë quëbezë Dios nu guná Jesús lu Espíritu Santo shtë Dios; bëdchíni' ziquë tubi palumë. Gulezënúhi' lë'ë Jesús. 17Iurní bini më tubi bë, tubi voz nabëru'u lu gube'e naguni'i: ―Ndë'ë lë'ë shinia. Nalë́ rac shtua'a lë́'i'. Nalë́ rquitë ldua'a rnahia lúhi'.

will be added

X\