San Mateo 28

1Iurë dzë narzi'i ldu'u mënë hia gua'a, hia zia grëgue'lë primërë dzë shtë llmalë, María Magdalena nu stubi María, guagná rall rua' ba'a. 2Perë dizdë lueguë bëdchini tubi llu ru'bë lu guë́'dchiliu; lë'ë ianglë shtë Dadë Dios ze'dë de gube'e. Bëdchíni' rua' ba'a. Bëdchisúhi' guë'ë nanada'u rua' ba'a. Nu guzúbi' guëc guë'ë. 3Nalë́ rabtsë'ë ianglë ni cumë ziquë nguzi'u. Nu shábi' naquichi cumë ziquë nievë. 4Iurë guná ra suldadë lu llu, iurní bëdzëbë rall; bëa'në rall ziquë tubi naguti. 5Iurní lë'ë ianglë guni'i lu ra na'a: ―Adë rdzë́bëdi'i të. Na rac bë́'ahia de quë quëguili të Jesús, më nacuë́ lu cruz. 6Perë adë nídi'i më ndë'ë. Guc resucitári' cumë guni'i më lu të antsë. Gulë te'e të guëná të lugar catë bëca'chi ra mënë lë'ë më. 7Gulë tsa; gulë guchi lu ra shini gusë'dë më quë lë'ë më guti perë guc resucitári'. Nu lë'ë më tsáhi' Galilea antsë guëdchini të ndë. Ndë guëná të lu më. Ni na lo quë narnia'a lu të. 8Iurní lë'ë ra na'a nasesë bëru'u rai' rua' ba'a perë nalë́ bëdzëbë rai'. Mizmë tiempë bëquitë ldu'u rai'. Guagllu'në rai' të guëni'inú rai' shini gusë'dë më. 9Mizmë iurní Jesús bëlua'alú më lu ra na'a nu bë'në më saludar lë'ë rall. Iurní guabi'guë ra na'a lu më; bë'në rai' adorar lë'ë më. Gudëdchi rai' guëa' më. 10Perë Jesús repi: ―Adë rdzë́bëdi'i të. Gulë tsaguë'në visi los de más bëcha të parë tsa rai' Galilea. Ndë guëná rai' lua. 11Mientras zëagzë́ ra na'a, bëldá suldadë shtë guardë gua rall ciudá. Guaguëchi rall lu jëfë shtë ra bëshuzi grë́të' lo quë naguc. 12Iurní ra jëfë guagni'i lu ra më gushë parë guc rall de acuerdë; iurní bëdë'ë rall zihani dumí cua'a ra suldadë. 13Repi rall: ―Gulë guni'i de quë durantë la'ni gue'lë mientras lë'ë të naga'si të, ra shmënë Jesús bidë ldanë rall cuerpë shtë Jesús. 14Talë lë'ë gubernadurë gac bë́'all lo quë naguc, lë'ë na'a guëni'inú na'a lë'ë gubernadurë të parë guëzalú na'a grë ra dificultá parë lë'ë të. 15Iurní ra suldadë bë'në rall recibir dumí nu guaguë'në rall lo quë naguni'i jëfë shtë ra bëshuzi lu rall. Bishi ni na lo quë naruadi'dzë ra më israelitë hashtë iurne'. 16Zni guc; ra guëzá chi'bë tubi ra shini gusë'dë më zia'a rai' parë Galilea hashtë tubi dani catë guni'i Jesús. 17Iurë guná rai' lu më, bë'në rai' adorar lë'ë më aunquë bëldá rai' bëzá ldu'u rai'. Gualdídi'i ldu'u rai' guashtë́ më ladi ra tëgulë. 18Iurní Jesús guabí'gui' lu rai'; repi më: ―Grë pudërë bëne'e Dios parë guënibë́'ahia gube'e nu guë́'dchiliu. 19Gulë tsa guëdubi naciuni. Gulë bë'në lë'ë rall shmëna. Gulë bëchu'bë nisë lë'ë rall iurë rialdí ldu'u rall shti'dza. Gulë bëchu'bë nisë lë'ë rall por lë shtënë Dadë Dios, nu por lëa, nu por Espíritu Santo. 20Gulë bëlua'a të gunë ra mënë cumplir grë di'dzë nagunibë́'ahia lë'ë të. Nu gulë bëdë'ë cuendë de quë na quëbezënúa lë'ë të grë́të' dzë hashtë fin shtë guë́'dchiliu. Amén.

will be added

X\