San Mateo 26

1Iurë Jesús gualú biadi'dzë më grë́të' ra cusë ni, repi më lu ra shini gusë'dë më: 2―Lë'ë të hia rac bë'a të dentrë de chupë dzë shtë laní Pascu, lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios gac intriégui' guia'a mënë mal nu gac crucificári'. 3Tiempë dzë ni ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra mësë shtë lëy nu ra më gushë entrë ra israelitë, bëdëá rall lu rualdëa' shtë palaci shtë Caifás, jefë shtë ra bëshuzi. 4Nga'li bëntsa'u rall tubi tratë parë guëna'zi rall Jesús con di'dzë bishi parë quini rall lë'ë më 5perë guni'i lu sa' rall: ―Lëdi la'ni dzë laní parë adë guëdzátsudi'i ra mënë. 6Jesús nanú Betania lidchi Simón el quë naguc llu'u ládi'. 7Iurní guabi'guë tubi na'a; nuá'all tubi bëtë́i guë'ë shtë sëiti nashi nu nalë́ lasaquë sëiti ni. Iurë quëbezë Jesús lu mellë, lë'ë na'a ni bëté'bi' sëiti guëc Jesús. 8Iurë lë'ë ra shini gusë'dë më guná rai' pë bë'në na'a, bëldë́ rai' nu guzublú guni'i rai': ―¿Pëzielú bë'në na'a rë' desperdici sëiti nashi guëc më? 9purquë bien niatuu' na'a sëiti por zihani dumí nu niadë́'ëll dumí ca'a ra prubi. 10Perë guc bë'a Jesús shgabë rai' nu guni'i më: ―¿Pëzielú cagni'i të cuntrë na'a rë'? El quë nabë́'ni' nahin tubi cusë za'quë parë na. 11Pues ra prubi guëdubi tiempë quëbezënú rall lë'ë të perë na lëdë guëdubi tiémpëdi'i quëbezënúa të. 12Lo quë nabë'në na'a nabëte'bi sëiti guëdubi cuerpë shtëna, bë́'ni' parë gac preparar iurë gatia nu guëga'cha. 13Guldía rnia'a, guëdubi lugar catë guadi'dzë ra mënë diza'quë guëdubi guë́'dchiliu, guadi'dzë ra mënë lo quë nabë'në na'a rë'. Guëagná ldu'u mënë lo quë nabë́'ni'. 14Iurní tubi naná chi'bë chupë poshtë nabërulë́ Judas Iscariote, guagní'ill lu ra jëfë shtë ra bëshuzi 15nu répill: ―¿Blac guëne'e të talë guna intriegu Jesús guia'a të? Iurní lë'ë rall gudilli rall galdë bi chi bëllë bëdchichi. 16Dizdë iurní Judas gudílill manërë parë gúnëll intriegu lë'ë më guia'a ra contrari shtë më. 17Primërë dzë shtë laní naráu mënë guetështildi sin levadurë, ra shini gusë'dë më guabi'guë rai' lu më nu guna'bë di'dzë rai': ―¿Ca lu rac shtú'ul guëdë'në na'a preparar shtse shtë Pascu; guëdáuha'a? 18Jesús repi: ―Gulë tsa tubi ciudá lidchi tubi nguiu nu gulë guchi: “Lë'ë mësë guni'i zndë'ë: Hia lë'ë iurë zia guëdchini. Lídchil guna laní Pascu con ra shini gusë'da.” 19Ra shini gusë'dë më bë'në rai' cumë ziquë gunibë'a Jesús. Bë'në rai' preparar shtse shtë Pascu. 20Iurë lë'ë gue'lë gu', quëbezënú Jesús lë'ë chi'bë chupë shini gusë'dë më lu mellë. 21Mientras caniháu rai', repi më: ―Guldía rnia'a, tubi de lë'ë të gunë të intriegu na. 22Iurní lë'ë rai' guzublú riá ldu'u rai' demasiadë; guna'bë di'dzë rai' tubi por tubi: ―Dadë ¿ni mudë guna intriegu lë́'ël? 23Jesús repi: ―El quë naraunú na la'ni el mizmë platë, ni lë'ë nagunë intriegu na. 24Lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios guzia'a parë nezë según narni'i Sagradas Escrituras, perë prubi de lë'ë nguiu el quë nagunë intriegu na. Mejurë adë niálëdi'i nguiu ni. 25Iurní lë'ë Judas, lë'ë traidor, guni'i: ―Mësë ¿ni mudë na guna intriegu lë́'ël? Jesús bëquebi: ―Aha', lë́'ël la la'. 26Mientras quëhaunú Jesús lë'ë rai', guna'zi më guetështildi nu bëdë'ë më graci lu Dios. Despuësë de bëshullë mëhin, bëdë'ë më guetështildi cua'a ra shini gusë'dë më; nu repi më: ―Gulë gau ndë'ë; ndë'ë lë'ë shcuerpa. 27Iurní guna'zi më copë. Bëdë'ë më graci lu Dios nu bëdë'ë mëhin cua'a ra shini gusë'dë më. Repi më: ―Gulë bii' grë́të' të copë rë'; 28ndë'ë lë'ë shrëna narunë sellar tëstë cubi purquë nahin tubi favurë parë cantidá mënë; bëllë'ë rënë ni parë perdunë shtë ra duldë. 29Perë rnia'a, hiadë guëbrídi'i gunúhia lë'ë të juguë shtë uvë rë' hashtë dzë naná guëbezënúhia lë'ë të gube'e. Iurní guhia vini cubi lu gube'e catë rnibë'a Shtada. 30Despuësë de quëhu'ldë rai' tubi cantë, iurní gua rai' lu dani shtë Olivos. 31Iurní Jesús repi: ―Grë́të' të guëtú lu të de na nu guësëa'në të na gue'lë ne' purquë rni'i la'ni Sagradas Escrituras: “Tsatinia lë'ë vëquërë; hia ra lli'li guërë'tsë”. 32Perë despuësë iurë tsashtë́a ladi ra tëgulë, tsahia delantë lu të hashtë Galilea. 33Iurní Pedro bëquebi: ―Aunquë nilë grë́të' rai' guësëa'në rai' lë́'ël, perë na jamás adë guësëá'nëdia'a lë́'ël. 34Jesús repi: ―Guldía rnia'a, mizmë gue'lë ne' antsë lë'ë gay guëllidchí, lë́'ël gúnël negar na tsunë vueltë. 35Perë Pedro repi: ―Masiá quini mënë na, adë gúnëdia'a negar lë́'ël. Grë ra shini gusë'dë më guni'i rai' lo mizmë. 36Iurní Jesús bëdchini con ra shini gusë'dë më tubi lugar lë Getsemaní. Repi më lu rai': ―Gulë guzubë ndë'ë mientras tsahia ndë. Guadi'dzënúa Dios. 37Iurní bia'a më Pedro nu ra shini Zebedeo; guzublú riá ldu'u më; guasënú ldu'u më. 38Guni'i më: ―Nalë́ rbini la'ni ldua'a por tristë shtë galguti. Gulë cuezë ndë'ë nu gulë cue nasini con na. 39Gua Jesús stu'pë delantë. Bëzullibi më nu bëa'chi guëc më hashtë lu guiu'u. Iurní bë'në më orar lu Dios; répi': ―Dadë shtëna, si talë nahin posiblë bëlá na lu sufrimientë rë', perë adë gáquëdi'in según lo quë narac shtua'a sino según voluntá shtë́nël. 40Iurní bëabrí më catë cabezë ra shini gusë'dë më. Bëdzelë më lë'ë rai' naga'si rai'. Iurní repi më lu Pedro: ―¿Pë adë gáquëdi'i cue nasini të du'pë tiempë, ni siquierë tubi iurë? 41Gulë bëtë'tsë mbëca'ldë; gulë cue nasini nu gulë guna'bë lu Dios parë adë ldáguëdi'i të lu prëbë shtë mëdzabë. Ldu'u të rni'i, niá; perë shcuerpë të adë nídi'i fuersë. 42Hia narrupë zia'a më; guaguë'në më orar zndë'ë: ―Dadë, si talë na imposiblë tsalú vasë shtë sufrimientë, bë'nin según voluntá shtë́nël. 43Iurní bëabrí më stubi; bëdzelë më ra shini gusë'dë më hia naga'si rai' purquë nalë́ bëdchini mbëca'ldë lu rai'. 44Iurní bësëa'në më lë'ë rai'; zia'a më; bë'në më orar stubi natsunë vësë. Guni'i më mizmë di'dzë ni. 45Bëabrí më catë rëta' ra shini gusë'dë më; repi më: ―Iurne' sí, gulë guëga'si; gulë tsa descansë. Hia lë'ë iurë bëga'a de quë lë'ë nguiu nabëshe'ldë Dios, gac intriégui' guia'a ra nanapë zihani duldë. 46Gulë tsasuldí; gulë cha purquë hia el quë nagunë intriegu na zé'dëll. 47Nianá quëadi'dzë Jesús, bëdchini Judas naná de chi'bë chupë shini gusë'dë më; ze'dënull cantidá mënë nanua'a spadë nu hiaguë. Ze'dë rall por partë shtë ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra më gushë shtë guë'dchi. 48Judas lë'ë traidor, bëdë́'ëll tubi sëñi; répill: ―El quë naguna saludar, tsagruahia lë́'ëll; gulë bia'a nguiu ni prësi. 49Iurní guabi'guë Judas lu Jesús nu répill: ―Shtsanë, Mësë. Nu bëtsagrua'll lë'ë më. 50Jesús guni'i lu Judas: ―¿Pë zé'dël? amigu. Iurní guabi'guë ra mënë nu guna'zi rall lë'ë Jesús. Bia'a rall lë'ë më prësi. 51Mizmë iurní tubi sa' Jesús gulú spadë; bëchúgui' diaguë ladë ldi muzë shtë jëfë shtë bëshuzi. 52Iurní Jesús repi: ―Gulútsa'u spadë shtë́nël shlugarin purquë grë́të' el quë narguini con spadë, zni gati rall con spadë. 53¿Pëllë adë rac bë́'al zac guëna'ba lu Shtada nu guëshe'ldë më mizmë iurne' más quë chi'bë chupë grupë ianglë, chi'i mili cadë grupë të gunë rai' compañi na? 54Perë si talë gaquin zni ¿lla gac cumplir Sagradas Escrituras narni'i napë quë gaquin zni? 55Iurní Jesús repi lu ra mënë: ―Be'dë guëdchini të con spadë nu hiaguë parë guëna'zi të na cumë ziquë tubi nguba'në. Grë́të' dzë gulezënúa lë'ë të. Cagluá'ahia lë'ë të la'ni iádu'u shtënë të perë nunquë adë guná'zidi'i të na prësi. 56Perë ndë'ë quëhac parë gac cumplir lo quë nabëquë'ë muzë shtë Dios guahietë la'ni Sagradas Escrituras: Iurní ra shini gusë'dë më bësa'në rai' lë'ë më. Bëllu'në rai'. 57Ra naguna'zi lë'ë Jesús prësi, bia'a rall lë'ë më lu Caifás, jëfë principal shtë ra bëshuzi. Nu rëta' ra mësë shtë lëy nu ra më gushë nabëdëá nga'li. 58Guanaldë Pedro zitu hashtë rualdëa' shtë lidchi bëshuzi principal. Guatë́ Pedro nga'li; guzubënú Pedro ra soliar të parë guënáhi' nia'a lla tsalú shcuendë Jesús. 59Ra jëfë shtë ra bëshuzi nu ra mënë gushë nu grë ra Junta Suprema, quëguili rall manërë parë gunë rall acusar lë'ë më aunquë nilë nahin cusë falsë parë gac condenar Jesús lu galguti. 60Perë adë bëdzélëdi'i rall prëbë aunquë nilë zihani testigu falsë guni'i rall bishi cuntrë lë'ë më. Por fin bëdchini bëldá testigu falsë 61naná repi: ―Lë'ë nguiu rë' guni'i: “Zac guëchilia iádu'u shtë Dios nu guëabrí guëldishtë́hia iádu'u entrë tsunë dzë”. 62Iurní jëfë shtë ra bëshuzi guasuldí nu répill lu Jesús: ―¿Pë adë rquébidi'il grë ra di'dzë rë'? ¿Pë runë cuntienë lo quë naquëgni'i mënë cuntrë lë́'ël? 63Jesús dchisë náhi'. Iurní lë'ë jëfë shtë bëshuzi repi: ―Por nombre shtë Dios nanabani, quëgnia'a lul, biadi'dzë lu na'a si talë nal Cristo, Shini Dios. 64Jesús repi: ―Ni nahia, cumë ziquë cagní'il. Nu zac rnia'a lu të guëná të lu Shini Dios; quëbézi' ladë ldi shtë Dios, el quë narnibë'a grë́të' cusë. Nu guëná të lua; guëdchinia la'ni shcahi shtë gube'e. 65Iurní lë'ë jëfë shtë bëshuzi bëche'zë shábëll cumë ziquë tubi sëñi de quë adë rëuu'di'i ldú'ull lo quë naguni'i Jesús. Bëldëll. Répill: ―Hia nguiu rë' bë́'nëll ofender Dios con di'dzë nabëru'u rua'll. ¿Pë nicidá nápa'a de más testigu? Mizmë lë'ë të bini të di'dzë mal naquëgní'ill. 66¿Pë rni'i ldu'u të? Guni'i rall: ―Runë tucarë gati nguiu rë'. 67Iurní bëchi'bë shënë rall lu më nu bëdë'ë rall galnë́ guëc më. Stúbill gulubë́ lu më 68nu guni'i rall: ―Lë́'ël nal Cristo; bë'në divini chu gudini lë́'ël. 69Mientras zu Pedro rualdëa, tubi criadë guabí'guëll lu Pedro nu répill: ―Lë́'ël zuga'anul Jesús, më Galilea. 70Perë Pedro bë'në negar delantë lu grë mënë. Répi': ―Adë rac bë́'adia'a pë cagní'il. 71Iurní Pedro ziagrú'ui' rua' nezë. Iurë guná stubi criadë lu Pedro, guní'ill lu ra mënë narëta' nga'li: ―Nu nguiu rë' rzënú Jesús më Nazaret. 72Stubi vësë más Pedro bë'në negar nu bë́'ni' jurar lu Dios: ―Adë guënë́dia'a nguiu ni. 73Du'psë zia'a, iurní mënë nazuga'a nga'li guabi'guë rall lu Pedro nu guni'i rall: ―Verdá nal shmënë Jesús purquë ruadí'dzël ziquë mënë galileo. 74Iurní guzublú Pedro; bë́'ni' jurar; répi': ―Adë guënë́dia'a nguiu ni. Gunë Dios cashtigu na si talë adë ruadí'dzëdia'a verdá. Mizmë iurní bëllidchí gay. 75Iurní bëagná ldu'u Pedro lo quë naguni'i Jesús: “Antsë guëllidchí gay, gúnël negar na tsunë vueltë”. Iurní bëru'u Pedro nu nalë́ bí'ni'.

will be added

X\